EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 353, 2013. gada 28. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.353.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 353

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 28. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1412/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko atver autonomas Savienības tarifa kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību no 2014. līdz 2020. gadam

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2013/61/ES (2013. gada 17. decembris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu

5

 

*

Padomes Direktīva 2013/62/ES (2013. gada 17. decembris), ar ko groza Direktīvu 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu saistībā ar Majotas statusa grozīšanu attiecībā uz Eiropas Savienību

7

 

*

Padomes Direktīva 2013/64/ES (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza Padomes Direktīvas 91/271/EEK un1999/74/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK un Direktīvu 2011/24/ES pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums Nr. 1413/2013/ES (2013. gada 17. decembris), ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

13

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1414/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka korekcijas koeficientus, kurus no 2013. gada 1. jūlija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

15

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1415/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko no 2013. gada 1. jūlija koriģē iemaksu likmi Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā

23

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1416/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko no 2013. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju korekcijas koeficientus

24

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1417/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka formu ceļošanas atļaujām, kuras izdod Eiropas Savienība

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 (2013. gada 17. decembris) par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 (2013. gada 17. decembris) par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1420/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju pieņemšanas atceļ Regulas (EK) Nr. 347/96, (EK) Nr. 1924/2000, (EK) Nr. 1925/2000, (EK) Nr. 2508/2000, (EK) Nr. 2509/2000, (EK) Nr. 2813/2000, (EK) Nr. 2814/2000, (EK) Nr. 150/2001, (EK) Nr. 939/2001, (EK) Nr. 1813/2001, (EK) Nr. 2065/2001, (EK) Nr. 2183/2001, (EK) Nr. 2318/2001, (EK) Nr. 2493/2001, (EK) Nr. 2306/2002, (EK) Nr. 802/2006, (EK) Nr. 2003/2006, (EK) Nr. 696/2008 un (EK) Nr. 248/2009

48

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/805/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2013. gada 17. decembris), ar ko Polijas Republikai atļauj ieviest pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

51

 

 

2013/806/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai attēlveides iekārtām (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9097)  (1)

53

 

 

2013/807/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 17. decembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 510/2011 apstiprina vai groza vidējās īpatnējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķus jaunu vieglo kravas automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2012. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9184)

64

 

 

2013/808/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris) par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9205)

74

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/35/ES (2013. gada 26. jūnijs) par minimālajām veselības aizsardzības un drošuma prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (20. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), un ar ko atceļ Direktīvu 2004/40/EK (OV L 179, 29.6.2013.)

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top