Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 274, 2012. gada 9. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.274.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 274

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 9. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 918/2012 (2012. gada 5. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem papildina attiecībā uz definīcijām, neto īso pozīciju aprēķināšanu, segtiem valsts kredītriska mijmaiņas darījumiem, informēšanas sliekšņiem, likviditātes sliekšņiem, ko piemēro ierobežojumu apturēšanai, ievērojamiem finanšu instrumentu vērtības kritumiem un negatīviem notikumiem (1)

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 919/2012 (2012. gada 5. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas piemērojami likvīdu akciju un citu finanšu instrumentu vērtības krituma aprēķināšanas metodei (1)

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 920/2012 (2012. gada 4. oktobris), ar ko aizliedz ar āķu jedām zvejojošiem Kipras karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Kiprā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 921/2012 (2012. gada 8. oktobris), ar ko 179. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 922/2012 (2012. gada 8. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

22

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/24/ES (2012. gada 8. oktobris), ar kuru tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Padomes Direktīvu 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (1)

24

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/624/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2012. gada 4. oktobris), ar ko Ungārijai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

26

 

 

2012/625/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 4. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Kipras

28

 

 

2012/626/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 4. oktobris), ar ko ieceļ amatā sešus Reģionu komitejas locekļus un piecus to aizstājējus no Rumānijas

29

 

 

2012/627/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 5. oktobris) par Austrālijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1)

30

 

 

2012/628/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 5. oktobris) par Amerikas Savienoto Valstu tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1)

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top