EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 343, 2011. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.343.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 343

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/98/ES (2011. gada 13. decembris) par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1375/2011 (2011. gada 22. decembris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 687/2011

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1376/2011 (2011. gada 20. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mongeta del Ganxet (ACVN))

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1377/2011 (2011. gada 20. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Salva Cremasco (ACVN)]

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1378/2011 (2011. gada 20. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Rheinisches Apfelkraut (AĢIN))

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1379/2011 (2011. gada 20. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 382/2008, (ES) Nr. 1178/2010 un (ES) Nr. 90/2011 attiecībā uz KN kodiem un lauksaimniecības produktu nomenklatūras produktu kodiem eksporta kompensāciju piešķiršanai liellopu un teļa gaļas un olu un mājputnu gaļas nozarē

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1380/2011 (2011. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 798/2008 attiecībā uz īpašiem nosacījumiem vaislas un produktīvajiem skrējējputniem (1)

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1381/2011 (2011. gada 22. decembris) par darbīgās vielas hlorpikrīns neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un grozījumiem Komisijas Lēmumā 2008/934/EK (1)

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1382/2011 (2011. gada 22. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1383/2011 (2011. gada 22. decembris), ar ko nosaka no 2012. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1384/2011 (2011. gada 22. decembris) par minimālā muitas nodokļa noteikšanu trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011

33

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/871/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (ATHENA)

35

 

*

Padomes Lēmums 2011/872/KĀDP (2011. gada 22. decembris), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un atceļ Lēmumu 2011/430/KĀDP

54

 

 

2011/873/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 14. decembris) par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. decembris), ar ko nosaka to trešo valstu un teritoriju sarakstu, no kurām atļauts ievest suņus, kaķus un baltos seskus un nekomerciāli pārvietot Savienībā vairāk nekā piecus suņus, kaķus un baltos seskus, un nosaka standarta sertifikātus šādu dzīvnieku ievešanai vai nekomerciālai pārvietošanai Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 16. decembris), ar kuru dažiem finanšu pakalpojumiem pasta nozarē Ungārijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 19. decembris), ar ko konkrētas personas atbrīvo no tā antidempinga maksājuma attiecināšanas uz konkrētām velosipēdu daļām, kurš ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem, un ar ko atceļ saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 konkrētām personām piešķirto atļauju atlikt tā antidempinga maksājuma samaksu, kurš attiecināts uz konkrētām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām, un ar ko atsauc atbrīvojumu no minētā maksājuma (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. decembris) par saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšanu atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2007/74/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 20. decembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina par 2010. kalendāro gadu sagatavoto provizorisko aprēķinu attiecībā uz vieglo automobiļu ražotāju vidējām īpatnējām CO2 emisijām un īpatnējo emisiju mērķi (1)

97

 

 

2011/879/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris), ar ko groza II un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris), ar ko groza I pielikumu Īstenošanas lēmumam 2011/402/ES par ārkārtas pasākumiem, kuri piemērojami no Ēģiptes importētām grieķu trigonellas sēklām un konkrētām sēklām un pupām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris) par finanšu lēmuma pieņemšanu attiecībā uz atbalsta piešķiršanu brīvprātīgiem uzraudzības pētījumiem par zaudējumiem medus bišu saimēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū jaunu košļājamās gumijas bāzi kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 21. decembris), ar ko izveido Savienības inspektoru sarakstu atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 79. panta 1. punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 22. decembris), ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz neatļautiem ģenētiski modificētiem rīsiem Ķīnas izcelsmes rīsu produktos un atceļ Lēmumu 2008/289/EK (1)

140

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2008/312/Euratom (2008. gada 5. marts), ar ko izveido Padomes Direktīvā 2006/117/Euratom minēto standarta dokumentu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei (OV L 107, 17.4.2008.)

149

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top