Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 63, 2011. gada 10. marts

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.063.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 63

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 10. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko, dienesta vai oficiālo pasu turētājiem

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 230/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 992/95 attiecībā uz Savienības tarifu kvotām dažiem Norvēģijas izcelsmes lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

2

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 231/2011 (2011. gada 9. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 232/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

15

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/153/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 28. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

17

 

 

2011/154/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 9. marts), ar ko izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz atsevišķu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importu

21

 

 

2011/155/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 9. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta publicēšanu un pārvaldību (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 3/2010/SC (2010. gada 1. jūlijs) par iekšējo izmaksu sadalīšanu

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top