Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 57, 2011. gada 2. marts

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.057.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 57

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 2. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/133/KĀDP (2011. gada 21. februāris) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni, ar ko izveido sistēmu Melnkalnes dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Melnkalni, ar ko izveido sistēmu Melnkalnes dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 201/2011 (2011. gada 1. marts) par apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugu (1)

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 202/2011 (2011. gada 1. marts), ar kuru Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu groza attiecībā uz zvejas produktu definīciju un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1010/2009 – attiecībā uz iepriekšējā paziņojuma veidlapas paraugiem, ostā veicamo inspekciju robežvērtībām un atzītās nozvejas dokumentēšanas sistēmām, ko pieņēmušas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 203/2011 (2011. gada 1. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

19

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/18/ES (2011. gada 1. marts), ar ko izdara grozījumus II, V un VI pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1)

21

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/134/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 24. marts) par valsts atbalstu C 4/03 (ex NN 102/02), ko Itālija piešķīrusi uzņēmumam WAM SpA (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1711 cor.)  (1)

29

 

 

2011/135/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 1. marts), ar kuru pagarina spēkā esamības termiņu Lēmumam 2009/251/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu saturoši produkti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1174)  (1)

43

 

 

IETEIKUMI

 

 

2011/136/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2011. gada 1. marts) par datu aizsardzības noteikumu īstenošanas pamatnostādnēm Sadarbības sistēmā patērētāju tiesību aizsardzībai (CPCS)

44

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 100 – Vienoti noteikumi par to, kā apstiprināmi transportlīdzekļi attiecībā uz konkrētām prasībām elektriskajam spēka piedziņas blokam

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top