Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 256, 2010. gada 30. septembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.256.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 256

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 30. septembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 862/2010/ES (2010. gada 22. septembris) par Savienības dalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS), ko īsteno vairākas dalībvalstis (1)

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 863/2010 (2010. gada 29. septembris), ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 967/2006 attiecībā uz eksporta un maksājumu termiņiem, kas piemērojami cukuram, kurš saražots, pārsniedzot kvotu

15

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 864/2010 (2010. gada 29. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 865/2010 (2010. gada 29. septembris), ar ko nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu septītajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 446/2010

19

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/579/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai un Luksemburgas Lielhercogistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 5. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

20

 

 

2010/580/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko Nīderlandes Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

22

 

 

2010/581/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko Polijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

24

 

 

2010/582/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko Francijas Republikai un Itālijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 5. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

26

 

 

2010/583/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko Rumānijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

27

 

 

2010/584/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko Latvijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

29

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes lēmums Nr. 43/10/COL (2010. gada 10. februāris), ar ko groza Eiropas Ekonomikas zonas līguma I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punkta sarakstu, kurā norādīti Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes 2008. gada 21. maija Lēmumu 301/08/COL

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top