Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 273, 2009. gada 17. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.273.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 273

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 17. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 969/2009 (2009. gada 16. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 970/2009 (2009. gada 16. oktobris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada oktobra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 971/2009 (2009. gada 16. oktobris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada oktobra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 972/2009 (2009. gada 16. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 963/2009, ar ko nosaka no 2009. gada 16. oktobra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 973/2009 (2009. gada 16. oktobris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/131/EK (2009. gada 16. oktobris) par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1)

12

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

 

2009/762/EK

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2009. gada 16. septembris) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 26. punktu

14

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

LĒMUMI

 

 

2009/763/EK

 

*

Kopienas–Šveices Iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 1/2009 (2009. gada 16. jūnijs), ar ko groza Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas vienošanās par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem 1. pielikumu

15

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Regulā (EK) Nr. 290/2009 (2009. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7) (OV L 94, 8.4.2009.)

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top