Help Print this page 

Document L:2009:045:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 45, 2009. gada 14. februāris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 14. februāris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/107/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 23. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2006/861/EK un 2006/920/EK par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 38)  (1)

1

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumi Nr. 100 – vienoti noteikumi par to, kā apstiprināmi ar bateriju darbināmi elektromobiļi attiecībā uz konkrētām prasībām konstrukcijai, funkcionālajai drošībai un ūdeņraža emisijām (2. redakcija)

17

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top