EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 40, 2009. gada 11. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 40

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 11. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 122/2009 (2009. gada 10. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 123/2009 (2009. gada 10. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz nosacījumiem dzīvnieku pārvietošanai aizliegtās zonas robežās un nosacījumiem atcelt Padomes Direktīvā 2000/75/EK paredzēto aizliegumu dzīvnieku izvešanai (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 124/2009 (2009. gada 10. februāris), ar ko nosaka maksimālos kokcidiostatu un histomonostatu daudzumus pārtikā nenovēršamas šo vielu pārnešanas rezultātā uz barību, kas nav atļaujā paredzētā barība (1)

7

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/7/EK (2009. gada 10. februāris), ar ko groza I, II, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

12

 

*

Komisijas Direktīva 2009/8/EK (2009. gada 10. februāris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem kokcidiostatu vai histomonostatu daudzumiem, ko nenovēršami pārnes uz barību, kas nav atļaujā paredzētā barība (1)

19

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/109/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. februāris) par pagaidu eksperimenta organizēšanu, paredzot dažas atkāpes attiecībā uz tirdzniecību ar sēklu maisījumiem, ko paredzēts izmantot kā lopbarības augus saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/401/EEK, lai noteiktu, vai dažas Padomes Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/55/EK vai 2002/57/EK neuzskaitītas sugas atbilst prasībām iekļaušanai Direktīvas 66/401/EEK 2. panta 1. punkta A daļā (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 724)  (1)

26

 

 

2009/110/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 10. februāris) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai Vācijā 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 712)

31

 

 

2009/111/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 10. februāris) par standarta EN 3-8:2006 “Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 8. daļa: Standarta EN 3-7 prasību papildinājums par konstruktīvo risinājumu, spiedienizturības un mehāniskās iedarbības testiem ugunsdzēsības aparātiem ar maksimālo pieļaujamo spiedienu vienādu vai zemāku par 30 bāriem” atsauces publicēšanu saskaņā ar Direktīvu 97/23/EK par spiediena iekārtām (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 739)  (1)

33

 

 

IETEIKUMI

 

 

Padome

 

 

2009/112/EK

 

*

Padomes Ieteikums (2009. gada 10. februāris) atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Septītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2007. finanšu gadu

35

 

 

2009/113/EK

 

*

Padomes Ieteikums (2009. gada 10. februāris) atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Astotais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2007. finanšu gadu

36

 

 

2009/114/EK

 

*

Padomes Ieteikums (2009. gada 10. februāris) atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Devītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2007. finanšu gadu

37

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

Komisija

 

 

2009/115/EK

 

*

Lēmums Nr. 1/2008, kuru pieņēmusi apvienotā Kopienas un Šveices gaisa transporta komiteja, kas izveidota ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par gaisa transportu (2008. gada 16. decembris), ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

38

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/116/KĀDP (2009. gada 10. februāris), ar kuru pagarina un groza Kopējo nostāju 2004/133/KĀDP, ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus pret ekstrēmistiem Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM)

56

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 3/2008 (2007. gada 17. decembris) par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008.)

58

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top