Help Print this page 

Document L:2009:008:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 8, 2009. gada 13. janvāris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 13. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 17/2009 (2009. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/101/EK (2008. gada 19. novembris), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (1)

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/14/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2006/636/EK, ar ko nosaka Kopienas atbalsta lauku attīstībai apjoma sadalījumu dalībvalstīm pa gadiem laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8370)

22

 

 

2009/15/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. decembris), par noraidījumu reģistrācijas pieteikumam “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 (Džiugas) (AĢIN) (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8423)

24

 

 

2009/16/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. decembris), par noraidījumu reģistrācijas pieteikumam “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 (Germantas) (AĢIN) (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8430)

25

 

 

2009/17/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. decembris), ar ko izveido Ekspertu komiteju par darba ņēmēju norīkošanu darbā

26

 

 

2009/18/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. decembris) par bērnu staigāšanas palīgierīču-rāmju standarta EN 1273:2005 atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK vispārējām drošuma prasībām un par atsauces uz šo standartu publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8616)  (1)

29

 

 

2009/19/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2008/655/EK, ar ko apstiprina ārkārtas vakcinācijas plānus pret infekciozo katarālo drudzi dažās dalībvalstīs un nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8966)

31

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (OV L 157, 17.6.2008.)

33

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top