EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 327, 2008. gada 05. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 5. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1207/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 639/2004 par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldību

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1208/2008 (2008. gada 4. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1209/2008 (2008. gada 4. decembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/103/EK (2008. gada 19. novembris), ar ko Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem groza attiecībā uz bateriju un akumulatoru laišanu tirgū (1)

7

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/903/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. novembris) par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Šveices Konfederācijā

15

 

 

2008/904/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un divus locekļa aizstājējus no Nīderlandes

18

 

 

2008/905/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. novembris), ar ko groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 13. pielikumu par vīzu ielīmju aizpildīšanu

19

 

 

2008/906/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. novembris), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus un divus locekļa aizstājējus no Dānijas

21

 

 

Komisija

 

 

2008/907/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 3. novembris), ar ko nosaka veselības garantijas zirgu dzimtas dzīvnieku transportam no vienas trešās valsts uz citu atbilstoši Padomes Direktīvas 91/496/EEK 9. panta 1. punkta c) apakšpunktam (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6296)  (1)

22

 

 

2008/908/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 28. novembris), ar ko dažām dalībvalstīm atļauj pārskatīt gada GSE uzraudzības programmu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7288)

24

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā

27

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 93/92/EEK (1993. gada 29. oktobris) par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (OV L 311, 14.12.1993.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 7. nodaļa, 2. sējums, 119. lpp.)

47

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top