Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 285, 2008. gada 29. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 285

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 29. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1061/2008 (2008. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1062/2008 (2008. gada 28. oktobris), ar ko attiecībā uz sezonālās koriģēšanas procedūrām un kvalitātes ziņojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (1)

3

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/100/EK (2008. gada 28. oktobris), ar ko groza Padomes Direktīvu 90/496/EEK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu attiecībā uz ieteicamajām diennakts devām, enerģētiskās vērtības pārrēķina koeficientiem un definīcijām (1)

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

 

2008/818/EK

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2008. gada 22. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu

13

 

 

Komisija

 

 

2008/819/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 20. oktobris) par butralīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 27. oktobris), ar ko uz laiku atkāpjas no izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Svazilendas īpašo situāciju attiecībā uz dziju ar serdes pavedienu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6133)

17

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2008/821/KĀDP

 

*

Politikas un drošības Komitejas Lēmums EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 (2008. gada 3. oktobris) par Eiropas Savienības Policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) vadītāja iecelšanu

20

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/822/KĀDP (2008. gada 27. oktobris) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

21

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Kopējā nostājā 2008/652/KĀDP (2008. gada 7. augusts), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 213, 8.8.2008.)

22

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top