Help Print this page 

Document L:2008:136:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 136, 2008. gada 24. maijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 136

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 449/2008 (2008. gada 23. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/52/EK (2008. gada 21. maijs) par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/385/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 24. janvāris), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem no svina un kadmija izmantošanas ierobežojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 268)  (1)

9

 

 

2008/386/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 23. aprīlis), ar ko groza A pielikumu Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu un A pielikumu Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1565)  (1)

11

 

 

2008/387/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK un Lēmumu 2002/459/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1646)  (1)

18

 

 

2008/388/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 23. maijs), ar ko iespējama piesārņojuma ar minerāleļļu dēļ paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Ukrainas izcelsmes saulespuķu eļļas importu un saulespuķu eļļas sūtījumus no Ukrainas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2259)  (1)

43

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/389/KĀDP (2008. gada 7. aprīlis) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Centrālāfrikas Republikā

45

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Centrālāfrikas Republikā

46

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2008/42/EK (2008. gada 3. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un II pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam (OV L 93, 4.4.2008.)

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top