EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:111:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 111, 2008. gada 23. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 111

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 23. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 356/2008 (2008. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 357/2008 (2008. gada 22. aprīlis), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 358/2008 (2008. gada 22. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (1)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 359/2008 (2008. gada 18. aprīlis) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 360/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/324/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. marts), ar ko izveido ekspertu grupu “Platforma par elektronisko datu uzglabāšanu smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai”

11

 

 

Labojums

 

*

Labojums Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskatā par 2007. finanšu gadu – budžeta grozījumi Nr. 2 (OV L 2, 4.1.2008.)

15

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Direktīvā 2006/137/EK, ar kuru groza Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (OV L 389, 30.12.2006.)

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top