Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 84, 2008. gada 26. marts

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 26. marts


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/231/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 1. februāris) par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Padomes Direktīvas 96/48/EK 6. panta 1. punktā minēto Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu un par Komisijas 2002. gada 30. maija Lēmuma 2002/734/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 356)  (1)

1

 

 

2008/232/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. februāris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmai (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 648)  (1)

132

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas pamatnostādnē (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (ECB/2007/9) (OV L 341, 27.12.2007.)

393

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top