Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 81, 2008. gada 20. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 20. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 261/2008 (2008. gada 17. marts), ar ko uzliek galīgu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kompresoru importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 262/2008 (2008. gada 19. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 263/2008 (2008. gada 19. marts), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par sviestu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 264/2008 (2008. gada 19. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļai

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 265/2008 (2008. gada 19. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olām

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 266/2008 (2008. gada 19. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 267/2008 (2008. gada 19. marts), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 268/2008 (2008. gada 19. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 269/2008 (2008. gada 19. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot zilās jūras līdakas ICES VI un VII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 270/2008 (2008. gada 19. marts) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

37

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/24/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (1)

38

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/25/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

40

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/26/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

42

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/27/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

45

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/28/EK (2008. gada 11. marts), ar kuru attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, kā arī Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK

48

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/29/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām

51

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/30/EK (2008. gada 11. marts), ar kuru Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (1)

53

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/31/EK (2008. gada 11. marts), ar kuru Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

57

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/32/EK (2008. gada 11. marts), ar kuru Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

60

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/33/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

62

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/34/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

65

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/35/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

67

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/36/EK (2008. gada 11. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

69

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/37/EK (2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2005/68/EK par pārapdrošināšanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (1)

71

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/260/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. marts), ar ko konkrētas personas atbrīvo no paplašinātā antidempinga maksājuma par konkrētām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām, kas uzlikts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93, paturēts spēkā un grozīts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005, un ar ko atceļ tāda antidempinga maksājuma samaksas apturējumu, kurš saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 attiecināts uz konkrētām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām un piešķirts konkrētām personām (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1044)

73

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 388/06/COL (2006. gada 13. decembris), ar ko sešdesmit pirmo reizi groza procesuālo un materiālo tiesību normas valsts atbalsta jomā

81

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top