EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 317, 2007. gada 05. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 317

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 5. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1419/2007 (2007. gada 29. novembris), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro tādu integrēto elektronisko kompakto dienasgaismas spuldžu (CFL-i) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1420/2007 (2007. gada 4. decembris), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Kazahstānas izcelsmes silīcijmangāna importam un izbeidz procedūru attiecībā uz Ukrainas izcelsmes silīcijmangāna importu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1421/2007 (2007. gada 4. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1422/2007 (2007. gada 4. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (1)

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1423/2007 (2007. gada 4. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1424/2007 (2007. gada 4. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2304/2002, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu un piešķir provizoriskas summas 10. Eiropas attīstības fonda ietvaros

38

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1425/2007 (2007. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu zvejot mencas ICES IV zonā II zonā Kopienas ūdeņos kuģiem, kas peld ar Beļģijas karogu

55

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1426/2007 (2007. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem zvejot mencas ICES VII b–k, VIII, IX un X zonā, CECAF 34.1.1. EK ūdeņos kuģiem, kas peld ar Beļģijas karogu

57

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1427/2007 (2007. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot jūras līdakas EK ūdeņos ICES IV zonā

59

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1428/2007 (2007. gada 4. decembris), ar kuru groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1)

61

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/786/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. oktobris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

63

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

65

 

 

2007/787/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 29. novembris) par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

75

 

 

Komisija

 

 

2007/788/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. septembris) attiecībā uz procesu saskaņā ar EK līguma 81. pantu (Lieta COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/EK

 

*

Komisijas Lēmums 2007. gada 4. decembris, ar ko aptur galīgo antidempinga maksājumu, kas Ķīnas Tautas Republikas un Kazahstānas izcelsmes silīcijmangāna importam noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1420/2007

79

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2007/790/EK

 

*

Eiropas centrālās bankas Lēmums (2007. gada 23. novembris) par 2008. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2007/16)

81

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/791/KĀDP (2007. gada 4. decembris), ar ko īsteno Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top