EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:305:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 305, 2007. gada 23. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 305

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 23. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1361/2007 (2007. gada 22. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1362/2007 (2007. gada 22. novembris), ar ko Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā reģistrē nosaukumu “Salame Cremona” (AĢIN)

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1363/2007 (2007. gada 22. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1364/2007 (2007. gada 22. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1365/2007 (2007. gada 22. novembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1366/2007 (2007. gada 22. novembris), ar kuru nosaka, ka pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007, visi piedāvājumi attiecībā uz balto cukuru ir jānoraida

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1367/2007 (2007. gada 22. novembris) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1368/2007 (2007. gada 22. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1369/2007 (2007. gada 22. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

18

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/67/EK (2007. gada 22. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (1)

22

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/754/EK

 

*

ES un Tunisijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2007 (2007. gada 9. novembris), ar ko izveido Cilvēktiesību un demokrātijas apakškomiteju

24

 

 

2007/755/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. novembris) par Dienvidaustrumeiropas Stabilitātes pakta īpašā koordinatora iecelšanu

28

 

 

Komisija

 

 

2007/756/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 9. novembris), ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 14. novembris) par Kopienas finansējumu dažiem pasākumiem dzīvnieku veselības un labturības jomā un dažiem tehniskiem un zinātniskiem pasākumiem

52

 

 

2007/758/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. novembris), ar ko atļauj dalībvalstīm pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai boskalīdam (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5477)  (1)

54

 

 

2007/759/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu 2006/504/EK attiecībā uz kontroļu biežumu Brazīlijas izcelsmes vai no Brazīlijas ievestiem zemesriekstiem un no tiem iegūtiem produktiem saistībā ar šo produktu iespējamo piesārņojumu ar aflatoksīniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5516)  (1)

56

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/760/KĀDP (2007. gada 22. novembris), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/190/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā, EUJUST LEX

58

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/761/KĀDP (2007. gada 22. novembris), ar ko atjauno pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

61

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/762/KĀDP (2007. gada 22. novembris) par Eiropas Savienības līdzdalību Korejas pussalas Enerģētikas attīstības organizācijā (KEDO)

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top