EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 294, 2007. gada 13. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 294

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 13. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1320/2007 (2007. gada 12. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1321/2007 (2007. gada 12. novembris), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitārijā integrējama informācija par notikumiem civilajā aviācijā, kuras apmaiņu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1322/2007 (2007. gada 12. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz piemērotajiem ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1323/2007 (2007. gada 12. novembris), ar kuru attiecībā uz firokoksibu groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1)

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1324/2007 (2007. gada 12. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1325/2007 (2007. gada 12. novembris), ar ko ICES V b un VI b zonā un EK ūdeņu VI a N zonā nosaka siļķu zvejas aizliegumu kuģiem, kas peld ar Francijas karogu

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1326/2007 (2007. gada 12. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot mencas ICES I un II b zonā

19

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

 

2007/726/EK

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2007. gada 23. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu, piemērojot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu

21

 

 

Padome

 

 

2007/727/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), ar kuru Slovēnijas Republiku pilnvaro Eiropas Kopienas interesēs ratificēt 2004. gada 12. februāra Protokolu, ar ko groza Parīzes 1960. gada 29. jūlija konvenciju par trešās puses atbildību kodolenerģijas jomā

23

 

 

2007/728/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Spānijas

25

 

 

Komisija

 

 

2007/729/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 7. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 64/432/EEK, 90/539/EEK, 92/35/EEK, 92/119/EEK, 93/53/EEK, 95/70/EK, 2000/75/EK, 2001/89/EK, 2002/60/EK un Lēmumu 2001/618/EK un 2004/233/EK attiecībā uz valstu references laboratoriju un valsts institūtu sarakstiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1303/2007 (2007. gada 5. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem (OV L 290, 8.11.2007.)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top