EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 284, 2007. gada 30. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 284

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 30. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1272/2007 (2007. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1273/2007 (2007. gada 29. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1914/2006, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1274/2007 (2007. gada 29. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2104/2004, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 639/2004 par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldību

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2007 (2007. gada 29. oktobris), ar kuru groza IX pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1)

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1276/2007 (2007. gada 29. oktobris) par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, Padomes Regulā (EK) Nr. 247/2006 un Komisijas Regulā (EK) Nr. 552/2007 attiecībā uz maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu 2007. gadam

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1277/2007 (2007. gada 29. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1438/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus attiecībā uz Kopienas flotes politiku, kura noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 III nodaļā

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1278/2007 (2007. gada 29. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

20

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

*

Papildinājums Padomes Lēmumam 2007/543/EK (2007. gada 23. jūlijs) par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) (OV L 200, 1.8.2007.)

26

 

 

Komisija

 

 

2007/697/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 22. oktobris), ar ko Īrijai piešķir atkāpi, ko tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2007/116/EK, pievienojot papildu rezervētus numurus, kas sākas ar “116” (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5139)  (1)

31

 

 

2007/699/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. oktobris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/33/EEK, lai pagarinātu atkāpi, kas attiecas uz nosacījumiem dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla importam no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5218)

33

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2007/700/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2007. gada 20. septembris), ar ko groza I un II pielikumu Pamatnostādnē ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top