EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 169, 2007. gada 29. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 169

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 29. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 733/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko īsteno Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, pabeidzot sarunas saskaņā ar VVTT XXIV panta 6. punktu, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 734/2007 (2007. gada 11. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa

5

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 735/2007 (2007. gada 11. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 736/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 737/2007 (2007. gada 27. jūnijs), ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj darbīgo vielu pirmo grupu, un izveido šo vielu sarakstu (1)

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 738/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru attiecībā uz 2006./2007. gada piegādes laikposmu pielāgo piegādes saistību daudzumus niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 739/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 740/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1994/2006, ar ko 2007. gadam atklāj aitu, kazu un aitas un kazas gaļas Kopienas tarifu kvotas

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 741/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 742/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par sviestu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 743/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 744/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 745/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 746/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 747/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 748/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 749/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 750/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka, ka vairs nav sasniegti daži limiti cukura produktu ievešanas atļauju izsniegšanai saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 751/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

47

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/40/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru groza Direktīvu 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem

49

 

*

Komisijas Direktīva 2007/41/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

51

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/444/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, pabeidzot sarunas saskaņā ar VVTT XXIV panta 6. punktu

53

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, pabeidzot sarunas saskaņā ar VVTT XXIV panta 6. punktu

55

 

 

2007/445/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 28. jūnijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Lēmumus 2006/379/EK un 2006/1008/EK

58

 

 

Komisija

 

 

2007/446/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. jūnijs) par Eiropas Kopienu Komisijas dalību Starptautiskajā Biodegvielu forumā

63

 

 

2007/447/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. jūnijs), ar kuru otro reizi izdara grozījumus Lēmumā 2005/263/EK, ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt dažus izņēmumus saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/55/EK attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2587)  (1)

64

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/448/KĀDP (2007. gada 28. jūnijs), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un ar ko atceļ Kopējās nostājas 2006/380/KĀDP un 2006/1011/KĀDP

69

 

*

Padomes Lēmums 2007/449/KĀDP (2007. gada 28. jūnijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top