EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 61, 2007. gada 28. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 61

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 28. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 202/2007 (2007. gada 27. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 203/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 958/2006 un (EK) Nr. 38/2007, lai atceltu eksporta kompensācijas attiecībā uz noteiktiem galamērķiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 204/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 205/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 990/2006 attiecībā uz daudzumiem, uz kuriem attiecas pastāvīgie konkursi Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu izvešanai

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 206/2007 (2007. gada 27. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā liellopu gaļas nozarē piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 par režīmu, kas piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 207/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko nosaka Padomes Regulā (EK) Nr. 1255/1999 minēto atbalstu sviesta un krējuma privātai uzglabāšanai un paredz izņēmumu no Regulas (EK) Nr. 2771/1999

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 208/2007 (2007. gada 27. februāris), ar kuru saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai izdara pielāgojumus Regulā (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 209/2007 (2007. gada 27. februāris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 210/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1282/2006 attiecībā uz derīguma termiņu izvešanas atļaujām ar iepriekš noteiktu kompensāciju piena un piena produktu nozarē

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 211/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto finanšu informāciju, ja emitentam ir sarežģīta finanšu vēsture vai emitents ir uzņēmies būtiskas finanšu saistības (1)

24

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/138/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. februāris), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku par tādām lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm, kas piešķiramas, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas līguma 19. pantu

28

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku par tādām lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm, kas piešķiramas, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas līguma 19. pantu

29

 

 

Komisija

 

 

2007/139/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz HCFC-225cb izmantošanu un laišanu tirgū fluorpolimēru ražošanas vajadzībām uz laiku atļauj atkāpties no 4. panta 3. punkta un 5. panta 1. punkta prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 556)

47

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā Nostāja 2007/140/KĀDP (2007. gada 27. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top