EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 384, 2006. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 384

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 29. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2011/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai pielāgo Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju un Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2012/2006 (2006. gada 19. decembris), ar kuru izdara grozījumus un labojumus Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

8

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2013/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006 attiecībā uz banānu nozari

13

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2014/2006 (2006. gada 19. decembrī), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2505/96, ar ko ievieš un nosaka autonomo Kopienas tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem

20

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2015/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko 2007. un 2008. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2016/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko pielāgo dažas regulas par vīna tirgus kopīgo organizāciju sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

38

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2017/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 51/2006 attiecībā uz nozvejas limitiem, kurus piemēro Esmarka mencas krājumam ICES zonā IIa (EK ūdeņi), IIIa un IV (EK ūdeņi)

44

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2018/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus attiecībā uz piena un piena produktu ievešanas atļaujām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001 sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

46

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2019/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 327/98 un (EK) Nr. 955/2005 par importa rīsa tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldi

48

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2020/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001 attiecībā uz PTO tarifu kvotas pārvaldību Jaunzēlandes sviestam

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2021/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko atver Kopienas tarifa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstis un aizjūras zemes un teritorijas (AZT), un paredz šo kvotu pārvaldību

61

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2022/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003 un (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu labības nozarē

70

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006. gada 22. decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi ( 1 )

75

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2024/2006 (2006. gada 22. decembris) par pagaidu pasākumiem, ar ko sakarā ar Rumānijas pievienošanos atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2076/2002 un Lēmumiem 98/270/EK, 2002/928/EK, 2003/308/EK, 2004/129/EK, 2004/141/EK, 2004/247/EK, 2004/248/EK, 2005/303/EK un 2005/864/EK attiecībā uz tādu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas turpināšanu, kuros ir dažas aktīvās vielas, kas nav iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ( 1 )

79

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2025/2006 (2006. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

81

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2026/2006 (2006. gada 22 decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

85

 

*

Padomes Direktīva 2006/138/EK (2006. gada 19. decembris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem

92

 

*

Komisijas Direktīva 2006/139/EK (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz arsēna savienojumu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, lai pielāgotu tās I pielikumu tehnikas attīstībai ( 1 )

94

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 20. decembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu divpusēju nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību

98

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza Eiropas Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Rrepubliku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību

100

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top