Help Print this page 

Document L:2006:337:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 337, 2006. gada 05. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 5. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1783/2006 (2006. gada 4. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1784/2006 (2006. gada 4. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 attiecībā uz reaģentu izmantošanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1785/2006, (2006. gada 4. decembris), ar ko nosaka noteikumus, pēc kuriem pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kas 2007. gadam noteiktas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1786/2006 (2006. gada 4. decembris), ar ko attiecībā uz tekstilizstrādājumu 2007. gada kvotām groza Padomes Regulas (EK) Nr. 517/94 III B, IV un VI pielikumu

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1787/2006 (2006. gada 4. decembris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un šādu prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu

17

 

*

Padomes Direktīva 2006/117/Euratom (2006. gada 20. novembris) par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli

21

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 17. novembris), lai Kopienas vārdā parakstītu Protokolu par rūpniecisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (PECA), kurš pievienots Eiropas Līgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses

33

Protokols par rūpniecisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (PECA), kurš pievienots Eiropas Līgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses

34

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 20. novembris), lai Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par rūpniecisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (PECA), kurš pievienots Eiropas Līgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses

43

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 28. novembris) par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 107 par vienotām prasībām attiecībā uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu vispārīgās konstrukcijas apstiprināšanu ( 1 )

45

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 30. novembris), ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās programmas 2007. gadam dzīvnieku slimību, dažu TSE, izskaušanai un pārraudzībai un zoonožu profilaksei (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5677)

46

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 30. novembris), ar kuru apstiprina dzīvnieku slimību, dažu TSE izskaušanas un uzraudzības programmas un zoonožu profilakses programmas, ko 2007. gadam iesniegušas Bulgārija un Rumānija, un ar kuru groza Lēmumu 2006/687/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5702)

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top