Help Print this page 

Document L:2005:157:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 157, 2005. gada 21. jūnijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 21. jūnijs


Saturs

 

Dokumenti kas attiecas uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Lappuse

 

*

Komisijas Atzinums (2005. gada 22. februāris) par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pieteikumiem attiecībā uz pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

*

Eiropas Parlamenta Normatīvā rezolūcija par Bulgārijas Republikas pieteikumu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti (AA1/2/2005 – C6 – 0085/2004 – 2005/0901(AVC)) (Piekrišanas procedūra)

5

 

*

Eiropas Parlamenta Normatīvā rezolūcija par Rumānijas pieteikumu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti (AA1/2/2005 – C6 – 0086/2004 – 2005/0902(AVC)) (Piekrišanas procedūra)

7

 

*

Eiropas Savienības Padomes Lēmums (2005. gada 25. aprīlis) par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

9

 

*

Paziņojums sakarā ar Pievienošanās līguma stāšanos spēkā

10

 

*

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Republiku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

11

 

*

Protokols par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Akts par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Nobeiguma akts

377

391

393

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top