EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 19, 2005. gada 21. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 19

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 21. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 83/2005 (2005. gada 18. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2604/2000 par polietilēnterftalāta ievedumiem ar izcelsmi inter alia Korejas Republikā un Taivānā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 84/2005 (2005. gada 18. janvāris), ar ko groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 2042/2000, ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Japānas izcelsmes televīzijas kameru sistēmu importu

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 85/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 86/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 21. janvāra

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 87/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 88/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 89/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 17. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 90/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 91/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar kuru piemēro samazināšanas koeficientu atmaksas apliecībām par precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 5. punktu

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 92/2005 (2005. gada 19. janvāris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas vai izlietošanas līdzekļiem un groza tās VI pielikumu attiecībā uz biogāzes transformēšanu un kausētu tauku pārstrādi ( 1 )

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 93/2005 (2005. gada 19. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz zivju izcelsmes dzīvnieku blakusproduktu pārstrādi un tirdzniecības dokumentiem dzīvnieku blakusproduktu transportēšanai ( 1 )

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 94/2005 (2005. gada 20. janvāris) par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rīsiem ar izcelsmi ĀKK valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās piecās darba dienās 2005. gada janvārī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 95/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 96/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 97/2005 (2005. gada 20. janvāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 98/2005 (2005. gada 20. janvāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem sorgo ievešanai Regulā (EK) Nr. 2275/2004 paredzētajā konkursā

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 99/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

48

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 100/2005 (2005. gada 20. janvāris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2276/2004 paredzētajā konkursā

49

 

*

Komisijas Direktīva 2005/4/EK (2005. gada 19. janvāris), kas groza Direktīvu 2001/22/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba un 3-MCPD satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos ( 1 )

50

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/35/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris) par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un par nolīgumu papildinošās Nodomu deklarācijas apstiprināšanu un parakstīšanu

53

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

55

 

 

Komisija

 

*

2005/36/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 8. septembris), ar ko groza Komisijas 2003. gada 9. jūlija lēmumu par atbalstu reorganizācijai, ko Francija plāno īstenot par labu Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. oktobris), ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt eiro monētas no viltojumiem

73

 

*

2005/38/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris) par papildu prom no ostas pavadītu dienu piešķiršanu Nīderlandei saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2287/2003 V pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 30. decembris) par finansējumu Kopienas dzīvnieku veselības politikas ārējam novērtējumam un izmaksu un nosacījumu pētījumam attiecībā uz finansēšanas instrumentu, kas aptver riskus, kas saistīti ar mājlopu epizootijām ES

76

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top