Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0069_01

2012/799/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2012. gada 23. oktobris ) par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome
Eiropas Parlamenta Rezolūcija ( 2012. gada 23. oktobris ) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

OJ L 350, 20.12.2012, p. 69–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/69


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2012. gada 23. oktobris)

par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

(2012/799/ES)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu (1),

ņemot vērā Eiropas Savienības gada pārskatus par 2010. finanšu gadu (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

ņemot vērā Padomes gada ziņojumu par 2010. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, kuru tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2010. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm (3),

ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību (4), ko Revīzijas palāta sniegusi par 2010. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā 2012. gada 10. maija lēmumu (5), ar ko atliek lēmumu par 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un tam pievienoto rezolūciju,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

ņemot vērā Padomes ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās Lēmumu Nr. 31/2008 par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atlīdzināšanu (7),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (8),

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A7-0301/2012),

1.

nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Padomes 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV L 64, 12.3.2010.

(2)  OV C 332, 14.11.2011., 1. lpp.

(3)  OV C 326, 10.11.2011., 1. lpp.

(4)  OV C 332, 14.11.2011., 134. lpp.

(5)  OV L 286, 17.10.2012., 22. lpp.

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)  Lēmums izriet no 2002. gada 22. jūlijā pieņemtā Padomes Reglamenta (OV L 230, 28.8.2002., 7. lpp.).

(8)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2012. gada 23. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu (1),

ņemot vērā Eiropas Savienības gada pārskatus par 2010. finanšu gadu (COM(2011) 473 – C7-0258/2011) (2),

ņemot vērā Padomes gada ziņojumu par 2010. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, kuru tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2010. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm (3),

ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību (4), ko Revīzijas palāta sniegusi par 2010. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu,

ņemot vērā 2012. gada 10. maija lēmumu (5), ar ko atliek lēmumu par 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un tam pievienoto rezolūciju,

ņemot vērā LESD 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

ņemot vērā Padomes ģenerālsekretāra / Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā Lēmumu Nr. 31/2008 par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atlīdzināšanu (7),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (8),

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0301/2012),

A.

tā kā “pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek izmantoti viņu maksātie nodokļi un kā politiskās instances izmanto tām uzticētās pilnvaras” (9);

B.

tā kā Padomei kā Savienības iestādei ir jābūt pakļautai Savienības pilsoņu kontrolei attiecībā uz Savienības līdzekļu izlietošanu;

C.

tā kā Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Savienības iestāde un tam ir pienākums sniegt apstiprinājumu attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi,

1.

pievērš uzmanību Eiropas Parlamenta lomai, kāda tam paredzēta Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

2.

atgādina, ka saskaņā ar 335. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību “(..) jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju”; ņemot vērā Finanšu regulas 50. pantu, tas nozīmē, ka katra iestāde ir atbildīga par sava budžeta izpildi;

3.

atgādina, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 77. pantu “Noteikumi par procedūru, kura jāpiemēro, lai pieņemtu lēmumu sniegt Komisijai apstiprinājumu par budžeta izpildi, tieši tāpat attiecas uz procedūru, kurā: (..)

atbildīgajiem darbiniekiem sniedz apstiprinājumu par citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru, piemēram, Padomes (attiecībā uz tās kā izpildiestādes darbību), Eiropas Savienības Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas, attiecīgo budžetu izpildi”;

Revīzijas palātas 2010. gada ticamības deklarācijā sniegtais atzinums par Padomi

4.

uzsver, ka Revīzijas palāta 2010. gada pārskatā veikto avansa maksājumu dēļ ir kritizējusi Residence Palace ēkas projekta finansēšanu (7.19. punkts); norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam Padomes avansa maksājumu kopējā summa ir sasniegusi EUR 235 000 000; konstatē, ka šīs summas ir izmaksātas no budžeta pozīcijām, kurās ir zems līdzekļu izlietojuma līmenis; uzsver, ka jēdziens “zems līdzekļu izlietojuma līmenis” ir politiski korekts apzīmējums pārāk lielām budžeta dotācijām; uzsver, ka 2010. gadā Padome par EUR 40 000 000 palielināja apropriācijas budžeta pozīcijā “Nekustamā īpašuma iegāde”;

5.

pieņem zināšanai Padomes skaidrojumus par to, ka šīs apropriācijas tika darītas pieejamas, ar budžeta lēmējinstitūcijas atļauju veicot budžeta līdzekļu pārvietojumus atbilstīgi Finanšu regulas 22. un 24. pantā paredzētajām procedūrām;

6.

piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka, neraugoties uz īres maksas ietaupījumiem, šāda procedūra ir pretrunā budžeta precizitātes principam;

7.

pieņem zināšanai Padomes atbildi, ka summām, kas iekļautas mutiskajai tulkošanai un delegāciju ceļa izdevumiem paredzētajās budžeta pozīcijās, vajadzētu vairāk atbilst faktiskajam izlietojumam, un prasa uzlabot budžeta plānošanu, lai novērstu pašreizējo praksi;

8.

atgādina Revīzijas palātai par Parlamenta prasību padziļināti novērtēt Padomes uzraudzības un kontroles sistēmas, līdzīgi novērtēšanai, ko Revīzijas palāta veica Tiesā, kā arī Eiropas Ombuda un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iestādē, gatavojot gada pārskatu par 2010. finanšu gadu;

9.

atkārto, ka budžeta izpildes procesa efektīva uzraudzība ir ļoti atbildīgs pienākums un tā veikšana ir pilnībā atkarīga no netraucētas Padomes un Parlamenta sadarbības;

Neatrisinātie jautājumi

10.

pauž nožēlu par pastāvīgajām grūtībām, ar kurām saistībā ar 2007., 2008. un 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu nācās saskarties Budžeta kontroles komitejai, cenšoties uzsākt atklātu un oficiālu dialogu ar Padomi un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem; atgādina, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Padomes 2009. finanšu gada budžeta izpildi 2011. gada 10. maija rezolūcijā (10) un 2011. gada 25. oktobra rezolūcijā (11) minēto iemeslu dēļ;

11.

apliecina vairāku dokumentu saņemšanu saistībā ar 2010. gada budžeta apstiprināšanas procedūru (galīgos finanšu pārskatus par 2010. gadu, tostarp kontu pārskatus, finanšu darbības pārskatu un 2010. gada iekšējo revīziju kopsavilkumu); joprojām gaida visus budžeta izpildes apstiprināšanai vajadzīgos dokumentus (jo īpaši 2010. gadā veiktās pilnās iekšējās revīzijas rezultātus);

12.

atgādina, ka Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs 2012. gada 31. janvārī nosūtīja Padomes prezidentvalstij vēstuli (12), prasot Padomei atbildēt uz vēstulei pievienotajiem jautājumiem saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu;

13.

atgādina, ka rezolūcijā ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no 2012. gada 10. maija lēmuma par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome, Parlaments uzdeva 26 papildu jautājumus, kas saistīti ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

14.

pauž nožēlu, ka Padome atsakās atbildēt uz šiem jautājumiem;

15.

pauž nožēlu arī par to, ka Padome neatsaucās uz Parlamenta uzaicinājumu piedalīties sanāksmē, kuras gaitā Budžeta kontroles komiteja apsprieda Padomes 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

16.

pauž nožēlu par to, ka Padomes attieksme traucē demokrātiskas kontroles veikšanu, kā arī pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz Savienības nodokļu maksātājiem;

17.

tomēr atzinīgi vērtē to, ka Padomes prezidentvalsts pieņēma Parlamenta uzaicinājumu piedalīties 2012. gada 10. maija plenārsēdes debatēs par 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumiem; atbalsta viedokli, ka Parlamentam un Padomei pēc iespējas ātrāk būtu jāvienojas par veidu, kādā tiek sagatavots budžeta izpildes apstiprinājums;

18.

izsaka pateicību Dānijas prezidentūrai par konstruktīvo atbalstu visā 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā; tomēr pauž nožēlu, ka Dānijas prezidentūra nespēja saglabāt Spānijas un Zviedrijas prezidentūru laikā sasniegtos rezultātus;

Parlamenta tiesības sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu

19.

uzsver Parlamenta tiesības sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 316., 317. un 319. pantu, kuri būtu jāinterpretē atbilstoši to kontekstam un mērķim, t. i., pakļaut visa Savienības budžeta izpildi Parlamenta kontrolei un uzraudzībai, nepieļaujot nekādus izņēmumus, un autonomi sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu ne tikai attiecībā uz to budžeta iedaļu, kuru izpilda Komisija, bet arī citu Finanšu regulas 1. pantā minēto iestāžu izpildāmajām budžeta iedaļām;

20.

konstatē, ka Komisija 2011. gada 25. novembra atbildes vēstulē uz Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja vēstuli pauž vēlmi, lai Parlaments arī turpmāk pārējām iestādēm sniegtu, atliktu vai atteiktu apstiprinājumu par budžeta izpildi, kā tas ir bijis līdz šim, kas Padomes izņēmuma nostāju padara vēl grūtāk saprotamu;

21.

uzskata, ka jebkurā gadījumā ir jāveic Padomes kā Savienības iestādes pārvaldības novērtējums attiecīgajā finanšu gadā, tādējādi liekot ievērot Parlamenta prerogatīvas, it īpaši demokrātiskas atbildības nodrošināšanu attiecībā pret Savienības pilsoņiem;

22.

atgādina, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti pārējo iestāžu izdevumi, un uzskata, ka šīs pārbaudes pamatelementiem jābūt šādiem:

a)

Padomes un par budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru atbildīgās Parlamenta komitejas pārstāvju oficiāla sanāksme, pamatojoties uz rakstisku anketu, lai atbildētu uz minētās komitejas locekļu jautājumiem;

b)

saskaņā ar Parlamenta 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par Padomes 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru (13), budžeta izpildes apstiprināšanas pamatā ir šādi dokumenti, ko iesniegušas attiecīgās iestādes:

iepriekšējā finanšu gada pārskati par iestādes budžeta operācijām,

finanšu pārskats par iestādes aktīviem un pasīviem,

gada darbības pārskats par iestādes budžeta un finanšu pārvaldību,

iestādes iekšējā revidenta gada pārskats,

publicētie Padomes iekšējie budžeta lēmumi;

23.

pauž nožēlu, ka sarunās par Finanšu regulas pārskatīšanu netika panākta nekāda vienošanās par to, kā varētu uzlabot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

24.

atzinīgi vērtē Budžeta kontroles komitejas organizēto semināru par Parlamenta un Padomes uzdevumiem budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, kuru pildīšanā cita starpā varētu ņemt vērā šādus elementus:

to, ka Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktā ir noteikts, ka iestādes īsteno pilnīgu savstarpēju sadarbību,

to, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantā ir noteikta Padomes un Parlamenta loma budžeta izpildes apstiprināšanā:

i)

to, ka Padomei ir jāsniedz ieteikums Parlamentam par visu Savienības iestāžu un struktūru budžeta izpildes apstiprināšanu;

ii)

to, ka Eiropas Parlamentam ir jāpieņem lēmums par visu Savienības iestāžu un struktūru budžeta izpildes apstiprināšanu;

ikvienas Savienības iestādes administratīvā autonomija attiecībā uz savu darbību,

Finanšu regulas panti, kas attiecas uz budžeta izpildes apstiprināšanu (145.–147. pants),

demokrātiskie pamatprincipi – pārredzamība un pārskatatbildība,

mērķis uzlabot budžeta izpildes efektivitāti, lietderību un saimnieciskumu,

lai Parlaments un Padome varētu pildīt savus uzdevumus, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Finanšu regulā ir noteikts, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestādes rīcībā ir jānodod zināms skaits dokumentu:

i)

Revīzijas palātas gada pārskats ar pārbaudīto iestāžu atbildēm uz Revīzijas palātas konstatējumiem, kurā iekļauta ticamības deklarācija, un Revīzijas palātas īpašie ziņojumi, ja tādi ir;

ii)

gada darbības pārskats, kas atspoguļo sasniegtos rezultātus, it īpaši salīdzinājumā ar Parlamenta un Padomes norādījumiem, kas sniegti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu;

iii)

pārskati par budžeta izpildi iepriekšējā finanšu gadā;

iv)

finanšu pārskats par aktīviem un pasīviem,

v)

ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību,

vi)

kopsavilkuma ziņojums par veikto iekšējo revīziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un pasākumiem, kas veikti, ņemot vērā šos ieteikumus;

Padomei būtu jāiesniedz Parlamentam kā iestādei, kas pieņem lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu, visa Parlamenta pieprasītā informācija, kura saistīta ar budžeta izpildes apstiprināšanu,

Padome sniedz rakstisku atbildi uz Parlamenta uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu,

Padome, gatavojot ieteikumus saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu, ievēro vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz visām Savienības iestādēm un struktūrām,

līdz 2013. gada janvāra beigām tiks rīkota Parlamenta un Padomes sanāksme par jautājumiem, kas saistīti ar budžeta izpildes apstiprināšanu, minēto iestāžu pārstāvību šajā sanāksmē organizējot šādi,

Padomes prezidentvalstij vajadzētu aktīvi piedalīties Eiropas Revīzijas palātas gada pārskata izklāstā un Parlamenta plenārsēdes debatēs par budžeta izpildes apstiprināšanu.


(1)  OV L 64, 12.3.2010.

(2)  OV C 332, 14.11.2011., 1. lpp.

(3)  OV C 326, 10.11.2011., 1. lpp.

(4)  OV C 332, 14.11.2011., 134. lpp.

(5)  OV L 286, 17.10.2012., 22. lpp.

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)  Lēmums izriet no 2002. gada 22. jūlijā pieņemtā Padomes Reglamenta (OV L 230, 28.8.2002., 7. lpp.).

(8)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(9)  Eiropas pārredzamības iniciatīva.

(10)  OV L 250, 27.9.2011., 25. lpp.

(11)  OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.

(12)  2012. gada 31. janvāra vēstule Nr. 301653.

(13)  OV L 252, 25.9.2010., 24. lpp.


Top