EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_265_R_0024_01

2009/741/EK: Padomes Lēmums ( 2005. gada 8. novembris ), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

OJ L 265, 9.10.2009, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/24


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 8. novembris),

lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(2009/741/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Azerbaidžānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un norādījumiem, kas ietverti pielikumā Padomes lēmumam, ar ko Komisija ir pilnvarota sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(3)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk, Komisijas apspriestais nolīgums būtu jāparaksta un provizoriski jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināta Nolīguma parakstīšana starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem, ņemot vērā Padomes lēmumu par minētā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kuras ir tiesīgas Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

3. pants

Līdz tā spēkā stāšanās dienai nolīgumu piemēro provizoriski, sākot no pirmā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses viena otru ir informējušas par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās procedūras.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots sniegt nolīguma 8. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu.

Briselē, 2005. gada 8. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. BROWN


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBA,

no otras puses,

(turpmāk “Puses”),

IEVĒROJOT, ka starp vairākām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republiku ir noslēgti divpusēji nolīgumi par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kuros ietvertie noteikumi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz vairākiem aspektiem, kas var tikt iekļauti divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, ir tiesības uz nediskriminētu piekļuvi lidojuma maršrutiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumus starp Eiropas Kopienu un atsevišķām trešām valstīm, kas nodrošina šo trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju kļūt par tādu gaisa pārvadātāju īpašniekiem, kam dalībvalstis piešķīrušas licenci,

ATZĪSTOT, ka tie noteikumi divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republiku, kuri ir pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem, ir jāsaskaņo ar šiem Kopienas tiesību aktiem, tādējādi izveidojot stabilu juridisko pamatu gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republiku un saglabājot šo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību,

IEVĒROJOT, ka tie noteikumi divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republiku, kuri nav pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem, nav jāgroza vai jāaizstāj,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienas mērķis šajās sarunās nav palielināt kopējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjomu starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republiku, ietekmēt līdzsvaru starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un Azerbaidžānas Republikas gaisa pārvadātājiem vai apspriest grozījumus esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos par satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Vispārēji noteikumi

1.   Šajā nolīgumā “dalībvalstis” ir Eiropas Kopienas dalībvalstis.

2.   Šā nolīguma I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos esošās atsauces uz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir attiecīgā nolīguma Puse, uzskata par atsaucēm uz Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Šā nolīguma I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos esošās atsauces uz tās dalībvalsts gaisa pārvadātājiem vai aviosabiedrībām, kas ir attiecīgā nolīguma Puse, uzskata par atsaucēm uz attiecīgās dalībvalsts norādītajiem gaisa pārvadātājiem vai aviosabiedrībām.

2. pants

Norādīšana, ko veic dalībvalstis

1.   Šā panta 2. un 3. punkts aizstāj atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti, attiecīgi, II pielikuma a) un b) punktā, saistībā ar, attiecīgi, gaisa pārvadātāja norādīšanu, ko veic attiecīgā dalībvalsts, pilnvarām un atļaujām, ko tiem piešķir Azerbaidžānas Republika, un gaisa pārvadātāju atļauju vai pilnvaru atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2.   Saņemot kādas dalībvalsts norādi, Azerbaidžānas Republika ar mazāko iespējamo procedūras kavēšanos piešķir atbilstīgas pilnvaras un atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu veic uzņēmējdarbību norādītājas dalībvalsts teritorijā un tam ir derīga darbības licence saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem;

ii)

dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviācijas uzņēmuma sertifikāta izdošanu, īsteno un nodrošina efektīvu reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli, un norādē ir skaidri identificēta attiecīgā aeronavigācijas iestāde; un

iii)

gaisa pārvadātājs – tieši vai sakarā ar lielākās daļas īpašumtiesībām – pieder un turpina piederēt dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vai citām valstīm, kas uzskaitītas III pielikumā, un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, un šīs valstis un/vai šie valstspiederīgie to pastāvīgi faktiski kontrolē.

3.   Azerbaidžānas Republika var atteikt, atsaukt, apturēt vai ierobežot dalībvalsts norādīta gaisa pārvadātāja pilnvaras vai atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu neveic uzņēmējdarbību norādītājas dalībvalsts teritorijā vai arī tam nav derīgas darbības licences saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem;

ii)

dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviācijas uzņēmuma sertifikāta izdošanu, neīsteno vai nenodrošina efektīvu reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli vai arī norādē nav skaidri identificēta attiecīgā aeronavigācijas iestāde; vai

iii)

gaisa pārvadātājs – tieši vai sakarā ar lielākās daļas īpašumtiesībām – nepieder dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vai arī citām valstīm, kas uzskaitītas III pielikumā, un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, un minētie to faktiski nekontrolē.

Īstenojot savas tiesības saskaņā ar šo punktu, Azerbaidžānas Republika Kopienas gaisa pārvadātājus nediskriminē valstspiederības dēļ.

3. pants

Tiesības attiecībā uz reglamentējošu kontroli

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma c) punktā uzskaitītos pantus.

2.   Ja dalībvalsts ir norādījusi gaisa pārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli īsteno un nodrošina kāda cita dalībvalsts, tad Azerbaidžānas Republikas tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā, kas noslēgts starp dalībvalsti, kura norādījusi gaisa pārvadātāju, un Azerbaidžānas Republiku, tāpat piemēro gan attiecībā uz drošības standartu pieņemšanu, īstenošanu vai uzturēšanu, ko veic šī cita dalībvalsts, gan attiecībā uz šā gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

4. pants

Nodokļu uzlikšana aviācijas degvielai

1.   Šā panta 2. punkts papildina atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti II pielikuma d) punktā.

2.   Neatkarīgi no citiem noteikumiem par pretējo II pielikuma d) punktā uzskaitītie nolīgumi neliedz dalībvalstij nediskriminējoši uzlikt nodokļus, nodevas, maksu vai atlīdzību par degvielu, ko tās teritorijā piegādā izmantošanai tādu Azerbaidžānas Republikas norādītu gaisa pārvadātāju gaisa kuģos, kuri veic lidojumus maršrutā no kādas vietas šīs dalībvalsts teritorijā uz citu vietu šīs dalībvalsts vai citas dalībvalsts teritorijā.

3.   Neatkarīgi no jebkuriem citiem noteikumiem par pretējo II pielikuma d) punktā uzskaitītie nolīgumi neliedz Azerbaidžānas Republikai nediskriminējot uzlikt nodokļus, nodevas, maksu vai atlīdzību par degvielu, ko tās teritorijā piegādā izmantošanai tādu dalībvalsts norādītu gaisa pārvadātāju gaisa kuģos, kuri veic lidojumus maršrutā no kādas vietas Azerbaidžānas Republikas teritorijā uz citu vietu Azerbaidžānas Republikas teritorijā.

5. pants

Pārvadājumu tarifi Eiropas Kopienā

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma e) punktā uzskaitītos pantus.

2.   Uz tarifiem, ko saskaņā ar kādu no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, kurā ir kāds no II pielikuma e) punktā uzskaitītajiem noteikumiem, Azerbaidžānas Republikas norādīti gaisa pārvadātāji piemēro par pārvadājumiem, kas pilnībā veikti Eiropas Kopienas teritorijā, attiecas Eiropas Kopienas tiesību akti.

6. pants

Šā nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

7. pants

Pārskatīšana vai grozīšana

Puses, savstarpēji vienojoties, var jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu.

8. pants

Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta Puses piekrīt provizoriski piemērot šo nolīgumu no tā mēneša pirmās dienas, kurš ir pēc datuma, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3.   Nolīgumi un citi pasākumi starp dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republiku, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un ko vēl nepiemēro provizoriski, ir uzskaitīti I pielikuma b) punktā. Šo nolīgumu piemēro visiem šādiem nolīgumiem un pasākumiem, tiem stājoties spēkā vai tos piemērojot provizoriski.

9. pants

Izbeigšana

1.   Ja tiek izbeigts kāds no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, vienlaikus izbeidzas visi šā nolīguma noteikumi, kas attiecas uz attiecīgo I pielikumā uzskaitīto nolīgumu.

2.   Ja tiek izbeigti visi I pielikumā uzskaitītie nolīgumi, vienlaikus izbeidzas šis nolīgums.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Strasbūrā, divos oriģināleksemplāros, 2009. gada 7. jūlijā, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un azerbaidžāņu valodā.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

I PIELIKUMS

Nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi starp Azerbaidžānas Republiku un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas dienā ir noslēgti, parakstīti un/vai tiek piemēroti provizoriski:

Austrijas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Vīnē 2000. gada 4. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Austrijas nolīgums”,

Beļģijas Karalistes valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Baku 1998. gada 13. aprīlī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Beļģijas nolīgums”,

Bulgārijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp to attiecīgajām teritorijām un ārpus tām, parakstīts Sofijā 1995. gada 29. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Bulgārijas nolīgums”,

Dānijas Karalistes valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Kopenhāgenā 2000. gada 27. aprīlī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Dānijas nolīgums”.

Jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada 1. marta un 2004. gada 17. decembra vēstuļu apmaiņu,

Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības gaisa transporta nolīgums, parakstīts Baku 1995. gada 28. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Vācijas nolīgums”.

Jaunākie grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar kuru labo un papildina Vācijas Federatīvās Republikas un Azerbaidžānas Republikas 1995. gada 28. jūlija gaisa transporta nolīgumu, parakstīts Baku 1998. gada 29. jūnijā,

Francijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Parīzē 1997. gada 19. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Francijas nolīgums”,

Grieķijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Atēnās 1995. gada 5.–6. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Grieķijas nolīgums”,

Itālijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Romā 1997. gada 25. septembrī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Itālijas nolīgums”,

Luksemburgas Lielhercogistes valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Baku 2001. gada 3. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Luksemburgas nolīgums”,

Nīderlandes Karalistes un Azerbaidžānas Republikas nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Baku 1996. gada 11. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Nīderlandes nolīgums”,

Polijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa transportu, parakstīts Varšavā 1997. gada 26. augustā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Polijas nolīgums”,

Rumānijas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Baku 1996. gada 27. martā, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Rumānijas nolīgums”,

Slovākijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Baku 2000. gada 27. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Slovākijas nolīgums”,

Spānijas Karalistes un Azerbaidžānas Republikas nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Madridē 2004. gada 18. novembrī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Spānijas nolīgums”,

Zviedrijas Karalistes valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Kopenhāgenā 2000. gada 27. aprīlī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Zviedrijas nolīgums”.

Jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada 1. marta un 2004. gada 17. decembra vēstuļu apmaiņu,

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Londonā 1994. gada 23. februārī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Apvienotās Karalistes nolīgums”.

Grozījumi izdarīti ar notu apmaiņu, kas notika Baku 1996. gada 20. jūnijā un 23. decembrī.

Jaunākie grozījumi izdarīti ar Baku 2000. gada 3.–4. jūlijā parakstīto Saprašanās memorandu.

b)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi un citi pasākumi, kas parafēti vai parakstīti starp Azerbaidžānas Republiku un Eiropas Kopienas dalībvalstīm un kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un netiek piemēroti provizoriski:

Čehijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības gaisa transporta nolīgums, parakstīts Prāgā 1998. gada 3. decembrī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Čehijas Republikas nolīgums”,

Igaunijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Tallinā 2002. gada 8. novembrī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Igaunijas nolīgums”,

Somijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Baku 2000. gada 29. septembrī, turpmāk II pielikumā “Azerbaidžānas–Somijas nolīgums”.

II PIELIKUMS

I pielikumā uzskaitīto nolīgumu pantu saraksts, kas minēti šā nolīguma 2. līdz 5. pantā

a)

Dalībvalsts norāde:

Azerbaidžānas–Austrijas nolīguma 3. panta 5. punkts,

Azerbaidžānas–Bulgārijas nolīguma 3. panta 5. punkts,

Azerbaidžānas–Čehijas Republikas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Dānijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Igaunijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Vācijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Grieķijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Francijas nolīguma 4. panta 3. punkts,

Azerbaidžānas–Itālijas nolīguma 4. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Luksemburgas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Nīderlandes nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Polijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Rumānijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Slovākijas Republikas nolīguma 4. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Zviedrijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Azerbaidžānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 4. panta 4. punkts.

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikums, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana:

Azerbaidžānas–Austrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Beļģijas nolīguma 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Bulgārijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Čehijas Republikas nolīguma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Dānijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Igaunijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Grieķijas Republikas nolīguma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Francijas nolīguma 5. panta 1. punkts,

Azerbaidžānas–Somijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Itālijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Luksemburgas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Nīderlandes nolīguma 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Polijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Rumānijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Slovākijas Republikas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Zviedrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Azerbaidžānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

c)

Reglamentējošā kontrole:

Azerbaidžānas–Austrijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Beļģijas nolīguma 7. pants,

Azerbaidžānas–Čehijas Republikas nolīguma 7. pants,

Azerbaidžānas–Dānijas nolīguma 14. pants,

Azerbaidžānas–Igaunijas nolīguma 15. pants,

Azerbaidžānas–Vācijas nolīguma 11.a pants,

Azerbaidžānas–Grieķijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Francijas nolīguma 8. pants,

Azerbaidžānas–Somijas nolīguma 13. pants,

Azerbaidžānas–Itālijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Luksemburgas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Nīderlandes nolīguma 13. pants,

Azerbaidžānas–Slovākijas Republikas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Zviedrijas nolīguma 14. pants.

d)

Nodokļu uzlikšana aviācijas degvielai:

Azerbaidžānas–Austrijas nolīguma 7. pants,

Azerbaidžānas–Beļģijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Bulgārijas nolīguma 7. pants,

Azerbaidžānas–Čehijas Republikas nolīguma 8. pants,

Azerbaidžānas–Dānijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Igaunijas nolīguma 7. pants,

Azerbaidžānas–Vācijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Grieķijas nolīguma 9. pants,

Azerbaidžānas–Francijas nolīguma 11. pants,

Azerbaidžānas–Somijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Itālijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Luksemburgas nolīguma 8. pants,

Azerbaidžānas–Nīderlandes nolīguma 9. pants,

Azerbaidžānas–Polijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Rumānijas nolīguma 9. pants,

Azerbaidžānas–Spānijas nolīguma 5. pants,

Azerbaidžānas–Slovākijas Republikas nolīguma 9. pants,

Azerbaidžānas–Zviedrijas nolīguma 6. pants,

Azerbaidžānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 8. pants.

e)

Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā:

Azerbaidžānas–Austrijas nolīguma 11. pants,

Azerbaidžānas–Beļģijas nolīguma 13. pants,

Azerbaidžānas–Bulgārijas nolīguma 9. pants,

Azerbaidžānas–Čehijas Republikas nolīguma 12. pants,

Azerbaidžānas–Dānijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Igaunijas nolīguma 13. pants,

Azerbaidžānas–Vācijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Grieķijas nolīguma 12. pants,

Azerbaidžānas–Francijas nolīguma 17. pants,

Azerbaidžānas–Somijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Itālijas nolīguma 8. pants,

Azerbaidžānas–Luksemburgas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Nīderlandes nolīguma 5. pants,

Azerbaidžānas–Polijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Rumānijas nolīguma 8. pants,

Azerbaidžānas–Slovākijas Republikas nolīguma 8. pants,

Azerbaidžānas–Zviedrijas nolīguma 10. pants,

Azerbaidžānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 7. pants.

III PIELIKUMS

Nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa pārvadājumiem).


Top