EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_299_R_0061_01

2005/790/EK: Padomes Lēmums (2005. gada 20. septembris) par nolīguma parakstīšanu Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

OJ L 299, 16.11.2005, p. 61–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 127–136 (MT)

16.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/61


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 20. septembris)

par nolīguma parakstīšanu Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

(2005/790/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 61. panta c) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pielikumā Dānijai nav saistoši ne noteikumi Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1), ne to piemērošana.

(2)

Ar 2003. gada 8. maija lēmumu Padome pilnvaroja Komisiju apspriesties par Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīgumu, ar ko uz Dāniju attiecina iepriekš minētās regulas noteikumus.

(3)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusi šādu nolīgumu ar Dānijas Karalisti.

(4)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju Līguma par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pielikumā Apvienotā Karaliste un Īrija piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu iepriekš minētajā Protokolā par Dānijas nostāju, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un tai nav saistoša tā piemērošana.

(6)

Nolīgums, kas parafēts 2005. gada 17. janvārī, būtu jāparaksta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināta nolīguma parakstīšana starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, ņemot vērā Padomes lēmumu par minētā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kam ir tiesības Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

Briselē, 2005. gada 20. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 10. lpp.).


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – “Kopiena”,

no vienas puses, un

DĀNIJAS KARALISTE, turpmāk – “Dānija”,

no otras puses,

VĒLOTIES vienādot noteikumus par piekritības strīdu civillietās un komerclietās un vienkāršot formalitātes, lai paātrinātu un vienkāršotu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās Kopienā,

TĀ KĀ dalībvalstis, rīkojoties saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 293. panta ceturto ievilkumu, 1968. gada 27. septembrī noslēdza Briseles Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās (1) (“Briseles konvencija”), kas grozīta ar konvencijām par jauno dalībvalstu pievienošanos minētajai Konvencijai. Dalībvalstis un EBTA valstis 1988. gada 16. septembrī noslēdza Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās (2) (“Lugāno konvencija”), kas ir paralēla konvencija 1968. gada Briseles Konvencijai,

TĀ KĀ Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (3) (“Briseles I regula”) saturs pamatā ir pārņemts no Briseles Konvencijas,

ATSAUCOTIES uz Līguma par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pielikumā iekļauto protokolu par Dānijas nostāju (“Protokols par Dānijas nostāju”), kurā noteikts, ka Briseles I regula nav ne saistoša, ne piemērojama Dānijā,

UZSVEROT, ka ir jārisina neapmierinošā juridiskā situācija, kuras cēlonis ir atšķirības piemērojamajos tiesību aktos par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi Kopienā,

VĒLOTIES, lai Briseles I regulas noteikumi, to turpmāki grozījumi un ar to saistītie īstenošanas pasākumi, uz kuriem attiecas starptautiskie tiesību akti, attiektos uz attiecībām starp Kopienu un tās dalībvalsti Dāniju, kurai ir īpaša nostāja pret Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļu,

UZSVEROT, ka jāsaglabā nepārtrauktība starp Briseles Konvenciju un Nolīgumu un ka attiecībā uz Nolīgumu jāpiemēro arī tādi paši pārejas noteikumi kā Briseles I regulā. Tāpat nepārtrauktība jāpiemēro attiecībā uz to, kā Eiropas Kopienu Tiesa interpretē Briseles Konvenciju un 1971. gada Protokolu (4), kas jāturpina piemērot arī attiecībā uz lietām, kas, Nolīgumam stājoties spēkā, vēl nav izlemtas,

UZSVEROT, ka Briseles Konvenciju joprojām piemēro arī attiecībā uz to dalībvalstu teritorijām, kas atrodas teritorijā, uz kuru attiecas minētā konvencija un uz kuru neattiecas Nolīgums,

UZSVEROT, cik svarīga ir pareiza koordinācija starp Kopienu un Dāniju attiecībā uz sarunām par starptautiskajiem nolīgumiem, kas var ietekmēt vai mainīt Briseles I regulas darbības jomu, un šādu nolīgumu noslēgšanu,

UZSVEROT, ka Dānijai jācenšas pievienoties starptautiskajiem nolīgumiem, ko noslēgusi Kopiena, ja Dānijas dalība šādos nolīgumos ir svarīga Briseles I regulas un Nolīguma saskaņotai piemērošanai,

PAZIŅOJOT, ka Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē jābūt Nolīguma, Briseles I regulas noteikumu un visu Nolīgumam piederīgo Kopienas īstenošanas pasākumu vienveidīgas piemērošanas un interpretācijas nodrošināšanai,

ATSAUCOTIES uz kompetenci, kas Eiropas Kopienu Tiesai piešķirta saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 68. panta 1. punktu, pieņemt nolēmumus par prejudiciāliem jautājumiem, kas saistīti ar to aktu spēkā esamību un interpretāciju, kurus, pamatojoties uz Līguma IV sadaļu, pieņēmušas Kopienas iestādes, arī par Nolīguma spēkā esamību un interpretāciju, un uz apstākli, ka saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju šis noteikums nav saistošs un nav piemērojams Dānijā,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Kopienu Tiesai ar tādiem pašiem nosacījumiem vajadzīga kompetence pieņemt prejudiciālus nolēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar Nolīguma spēka esamību un interpretāciju un ko iesniegusi Dānijas tiesa vai tribunāls, un ka Dānijas tiesas un tribunāli tādēļ iesniedz lūgumu pieņemt prejudiciālus nolēmumus ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem pārējo dalībvalstu tiesas un tribunāli, attiecībā uz Briseles I regulas interpretāciju un tās īstenošanas pasākumiem,

ATSAUCOTIES uz noteikumu, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 68. panta 3. punktu Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija un dalībvalstis var iesniegt Eiropas Kopienu Tiesai lūgumu sniegt nolēmumu par aktiem, kurus, pamatojoties uz Līguma IV sadaļu, pieņēmušas Kopienas iestādes, arī par Nolīguma spēkā esamību un interpretāciju, un uz apstākli, ka saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju šis noteikums nav saistošs un nav piemērojams Dānijā,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Dānijai ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem pārējām dalībvalstīm attiecībā uz Briseles I regulu un tās īstenošanas pasākumiem, jādod iespēja lūgt Eiropas Kopienu Tiesu sniegt nolēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar Nolīguma interpretāciju,

UZSVEROT, ka saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem Dānijas tiesām, interpretējot Nolīgumu, kā arī Briseles I regulas noteikumus un visus Nolīgumam piederīgos Kopienas īstenošanas pasākumu, pienācīgi jāņem vērā nolēmumi, kas pieder pie Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Kopienu dalībvalstu tiesu prakses un kas attiecas uz Briseles I regulas noteikumiem un visiem Kopienas īstenošanas pasākumiem,

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumiem, kas reglamentē tiesvedību Tiesā, jābūt iespējamam lūgt Eiropas Kopienu Tiesu izskatīt jautājumus, kas saistīti ar to saistību izpildi, uz kurām attiecas Nolīgums,

TĀ KĀ saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 300. panta 7. punktu Nolīgums ir saistošs dalībvalstīm; tādēļ ir lietderīgi, lai gadījumā, ja dalībvalsts nenodrošina izpildi, Dānija varētu izmantot Komisiju kā iestādi, kas uzrauga Līguma izpildi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis

1.   Nolīguma mērķis ir Kopienas un Dānijas attiecībām saskaņā ar šī Nolīguma 2. panta 1. punktu piemērot Briseles I regulu un tās īstenošanas pasākumus.

2.   Līgumslēdzēju pušu mērķis ir panākt, lai visās dalībvalstīs vienveidīgi piemērotu un interpretētu Briseles I regulas noteikumus un tās īstenošanas pasākumus.

3.   Nolīguma 3. panta 1. punkta, 4. panta 1. punkta un 5. panta 1. punkta noteikumi izriet no Protokola par Dānijas nostāju.

2. pants

Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās

1.   Briseles I regulas noteikumi, kas pievienoti Nolīgumam un ir tā daļa, kopā ar tās īstenošanas pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar regulas 74. panta 2. punktu un – attiecībā uz īstenošanas pasākumiem, kuri pieņemti pēc Nolīguma stāšanās spēkā – kurus īsteno Dānija, kā minēts Nolīguma 4. pantā, un pasākumi, ko, ievērojot regulas 74. panta 1. punktu, pieņem dalībvalstis, saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem attiecas uz Kopienas un Dānijas attiecībām.

2.   Tomēr Nolīguma vajadzībām regulas noteikumus piemēro ar šādiem grozījumiem:

a)

regulas 1. panta 3. punktu nepiemēro;

b)

regulas 50. pantu papildina ar šādu punktu (2. punkts):

“2.   Tomēr prasītājs, kas pieprasa tāda lēmuma izpildi, ko pieņēmusi administratīva iestāde Dānijā attiecībā uz uzturēšanas saistībām, dalībvalstī, pie kuras tas vērsies, var prasīt pirmajā daļā noteikto, ja tas uzrāda Dānijas Tieslietu ministrijas izziņu, kas apliecina, ka tas atbilst finanšu prasībām, kas noteiktas pilnīgas vai daļējas juridiskās palīdzības saņemšanai vai atbrīvošanai no izmaksām vai izdevumiem.”;

c)

regulas 62. pantu papildina ar šādu punktu (2. punkts):

“2.   Lietās, kas attiecas uz uzturēšanu, termins “tiesa” ietver jēdzienu “Dānijas administratīvās iestādes”.”;

d)

regulas 64. pants attiecas uz jūras kuģiem, kas reģistrēti Dānijā, kā arī Grieķijā un Portugālē;

e)

regulas 70. panta 2. punktā, 72. pantā un 76. pantā minētā regulas spēkā stāšanās datuma vietā piemēro Nolīguma spēkā stāšanās datumu;

f)

regulas 66. panta vietā piemēro Nolīguma pārejas noteikumus;

g)

regulas I pielikumu papildina ar “Dānijā: Tiesvedības akta (lov om rettens pleje) 246. panta 2. un 3. punkts”;

h)

regulas II pielikumu papildina ar šādu tekstu: “Dānijā: “byret””;

i)

regulas III pielikumu papildina ar šādu tekstu: “Dānijā: “landsret””;

j)

Regulas VI pielikumu papildina ar šādu tekstu: “Dānijā pārsūdzību iesniedz “Højesteret” ar “Procesbevillingsnævnet” atļauju”.

3. pants

Grozījumi Briseles I regulā

1.   Dānija nepiedalās grozījumu pieņemšanā Briseles I regulai, un šādi grozījumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro.

2.   Ja regulas grozījumi tiek pieņemti, Dānija paziņo Komisijai lēmumu īstenot vai neīstenot šo grozījumu saturu. Paziņojumu sniedz laikā, kad tiek pieņemti grozījumi, vai 30 dienu laikā no to pieņemšanas.

3.   Ja Dānija nolemj, ka tā īstenos grozījumu saturu, paziņojumā norāda, vai īstenošana var notikt administratīvā kārtā vai arī ir vajadzīgs parlamenta apstiprinājums.

4.   Ja paziņojumā norādīts, ka īstenošana var notikt administratīvā kārtā, papildus tam norāda, ka dienā, kad stājas spēkā regulas grozījumi, stājas spēkā visi vajadzīgie administratīvie pasākumi vai ka tie stājušies spēkā paziņojuma dienā atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

5.   Ja paziņojumā norādīts, ka īstenošanai Dānijā vajadzīgs parlamenta apstiprinājums, piemēro šādus noteikumus:

a)

tiesību akti Dānijā stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā grozījumi regulā, vai 6 mēnešu laikā pēc paziņojuma atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk;

b)

Dānija paziņo Komisijai dienu, līdz kurai stājas spēkā īstenošanas tiesību akti.

6.   No Dānijas paziņojuma, ka Dānijā īstenots grozījumu saturs saskaņā ar 4. un 5. punktu izriet savstarpējas Dānijas un Kopienas saistības, uz kurām attiecas starptautiskie tiesību akti. Tādā gadījumā grozījumus regulā uzskata par grozījumiem Nolīgumā, un uzskata, ka tie ir pievienoti Nolīgumam.

7.   Gadījumos, ja:

a)

Dānija paziņo lēmumu neīstenot grozījumu saturu vai

b)

tā nesniedz paziņojumu 2. punktā noteiktajā 30 dienu termiņā, vai

c)

tiesību akti Dānijā nestājas spēkā 5. punktā noteiktajā termiņā,

Nolīgumu uzskata par izbeigtu, ja vien puses 90 dienu laikā nelemj citādi vai ja c) apakšpunktā minētajā situācijā tiesību akti Dānijā nestājas spēkā tādā pašā termiņā. Izbeigšana stājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc 90 dienu perioda.

8.   Nolīguma izbeigšana neietekmē tiesvedību, kas sākta pirms 7. punktā noteiktās Nolīguma izbeigšanas dienas, un dokumentus, kas formāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti pirms minētās dienas.

4. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Dānija nepiedalās Briseles I regulas 75. pantā minētās komitejas atzinumu pieņemšanā. Īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar šīs regulas 74. panta 2. punktu, nav saistoši un nav piemērojami Dānijā.

2.   Ja īstenošanas pasākumus pieņem saskaņā ar regulas 74. panta 2. punktu, tos paziņo Dānijai. Dānija paziņo Komisijai lēmumu īstenot vai neīstenot īstenošanas pasākumu saturu. Saņemot īstenošanas pasākumus vai 30 laikā pēc tam, tiek sniegts paziņojums.

3.   Paziņojumā norāda, ka visi vajadzīgie administratīvie pasākumi Dānijā stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā īstenošanas pasākumi, vai ka tie stājušies spēkā paziņojuma dienā atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

4.   No Dānijas paziņojuma, ka Dānijā īstenots īstenošanas pasākumu saturs, izriet savstarpējas Dānijas un Kopienas saistības, uz kurām attiecas starptautiskie tiesību akti. Tādā gadījumā īstenošanas pasākumi būs Nolīguma daļa.

5.   Gadījumos, ja:

a)

Dānija paziņo lēmumu neīstenot īstenošanas pasākumus vai

b)

tā nesniedz paziņojumu 2. punktā noteiktajā 30 dienu termiņā,

Nolīgumu uzskata par izbeigtu, ja vien Puses 90 dienu laikā nelemj citādi. Izbeigšana stājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc 90 dienu perioda.

6.   Nolīguma izbeigšana neietekmē tiesvedību, kas ir iesākta pirms 5. punktā noteiktās Nolīguma izbeigšanas dienas, un dokumentus, kas formāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti pirms minētās dienas.

7.   Ja izņēmuma gadījumos īstenošanai Dānijā vajadzīgs parlamenta apstiprinājums, Dānija to norāda paziņojumā, kas paredzēts 2. punktā, un piemēro 3. panta 5.–8. punkta noteikumus.

8.   Dānija dara Komisijai zināmus dokumentus, kas groza Nolīguma 2. panta 2. punkta g)–j) apakšpunktā uzskaitītos noteikumus. Komisija attiecīgi pielāgo 2. panta 2. punkta g)–j) apakšpunktu.

5. pants

Starptautiskie nolīgumi, kas ietekmē Briseles I regulu

1.   Starptautiskie nolīgumi, ko noslēgusi Kopiena, pamatojoties uz Briseles I regulas noteikumiem, nav saistoši un nav piemērojami Dānijā.

2.   Dānija atturēsies no starptautisko nolīgumu noslēgšanas, kas varētu ietekmēt vai mainīt Nolīgumam pievienotās Briseles I regulas darbības jomu, ja vien tas netiek darīts, saskaņojot ar Kopienu, un ja nav veikti pietiekami pasākumi attiecībā uz Nolīguma un konkrētā starptautiskā nolīguma attiecībām.

3.   Vedot sarunas par starptautiskiem nolīgumiem, kas var ietekmēt vai mainīt Nolīgumam pievienotās Briseles I Regulas darbības jomu, Dānija saskaņos nostāju ar Kopienu un atturēsies no jebkādām darbībām, kas šo sarunu kompetences jomā varētu apdraudēt Kopienas nostājas mērķu sasniegšanu.

6. pants

Eiropas Kopienu Tiesas kompetence saistībā ar Nolīguma interpretāciju

1.   Ja Dānijas tiesā vai tribunālā tiek iesniegs jautājums par Nolīguma spēkā esamību vai interpretāciju, minētā tiesa vai tribunāls lūdz Tiesu sniegt nolēmumu par šo jautājumu, ja tādos pašos apstākļos citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesa vai tribunāls to lūgtu attiecībā uz Briseles I regulu un tās īstenošanas pasākumiem, kas minēti šā Nolīguma 2. panta 1. punktā.

2.   Saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem Dānijas tiesas, interpretējot Nolīgumu pienācīgi ņem vērā nolēmumus, kas pieder pie Eiropas Kopienu Tiesas prakses un kas attiecas uz Briseles Konvencijas, Briseles I regulas noteikumiem un visiem Kopienas īstenošanas pasākumiem.

3.   Dānija, līdzīgi kā Padome, Komisija un jebkura dalībvalsts, var lūgt Tiesu sniegt nolēmumu par jautājumu, kas saistīts ar Nolīguma interpretāciju. Nolēmums, ko sniegusi Tiesa, atbildot uz šādu lūgumu, neattiecas uz dalībvalstu tiesu vai tribunālu spriedumiem, kas kļuvuši par res judicata.

4.   Dānijai ir tiesības iesniegt Tiesai apsvērumus gadījumos, kad jautājumu tai iesniegusi dalībvalsts tiesa vai tribunāls prejudiciāla nolēmuma sniegšanai attiecībā uz visu 2. panta 1. punktā minēto noteikumu interpretāciju.

5.   Piemēro Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem un tās Reglamentu.

6.   Ja Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumi, kas attiecas uz Tiesas nolēmumiem, tiek grozīti tā, ka tas ietekmē nolēmumus, kuri attiecas uz Briseles I regulu, Dānija var paziņot Komisijai lēmumu piemērot grozījumus saistībā ar Nolīgumu. Paziņojumu sniedz laikā, kad stājas spēkā grozījumi, vai 60 dienu laikā no to stāšanās spēkā.

Tādā gadījumā Nolīgumu uzskata par izbeigtu. Izbeigšana stājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma.

7.   Nolīguma izbeigšana neietekmē tiesvedību, kas ir sākta pirms 6. punktā noteiktās Nolīguma izbeigšanas dienas, un dokumentus, kas formāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti pirms minētās dienas.

7. pants

Eiropas Kopienu Tiesas kompetence saistībā ar Nolīguma izpildi

1.   Komisija var celt prasības Tiesā pret Dāniju par to saistību neizpildi, kuras izriet no Nolīguma.

2.   Dānija var iesniegt sūdzību Komisijai par to, ka dalībvalsts nav izpildījusi saistības saskaņā ar Nolīgumu.

3.   Piemēro attiecīgos Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumus, kas reglamentē tiesvedību Tiesā, kā arī Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem un tās Reglamentu.

8. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Nolīgumu piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299. pantā minētajām teritorijām.

2.   Ja Kopiena nolemj piemērot Briseles I regulu arī teritorijām, uz kurām pašlaik attiecas Briseles Konvencija, Kopiena un Dānija sadarbojas, lai nodrošinātu, ka to piemēro arī Dānijai.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Nolīgums attiecas tikai uz to tiesvedību, kas sākta pēc tā spēkā stāšanās dienas, un tikai uz tiem dokumentiem, kas pēc minētās dienas formāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti.

2.   Tomēr, ja izcelsmes dalībvalstī tiesvedība sākta pirms Nolīguma stāšanās spēkā, spriedumus, kas pieņemti pēc minētās dienas, atzīst un izpilda saskaņā ar Nolīgumu:

a)

ja tiesvedība izcelsmes dalībvalstī sākta pēc tam, kad gan izcelsmes dalībvalstī, gan sprieduma izpildes dalībvalstī stājusies spēkā Briseles Konvencija vai Lugāno Konvencija;

b)

visos citos gadījumos, ja jurisdikcijas pamatā ir normas, kas atbilst šī nolīguma vai kādā izcelsmes dalībvalsts un sprieduma izpildes dalībvalsts starpā noslēgtā konvencijā noteiktajām normām, kuri bija spēkā tiesvedības sākšanas brīdī.

10. pants

Saistība ar Briseles I regulu

1.   Nolīgums neietekmē Briseles I regulas piemērošanu, ko veic Kopienas dalībvalstis, izņemot Dāniju.

2.   Tomēr Nolīgumu katrā ziņā piemēro:

a)

jurisdikcijas jautājumos, ja atbildētāja domicils ir Dānijā vai ja regulas 22. vai 23. pants, kas piemērojams Kopienas un Dānijas attiecībām saskaņā ar Nolīguma 2. pantu, nosaka, ka Dānijas tiesām ir attiecīga jurisdikcija;

b)

saistībā ar lis pendens vai Briseles I regulas 27. un 28. pantā paredzētajām saistītajām prasībām, kas piemērojamas Kopienas un Dānijas attiecībām saskaņā ar Nolīguma 2. pantu, ja tiesvedība uzsākta dalībvalstī, kas nav Dānija, un Dānijā;

c)

lietās, kas saistītas ar atzīšanu un izpildi, ja Dānija ir vai nu izcelsmes valsts, vai valsts, pie kuras vēršas.

11. pants

Nolīguma izbeigšana

1.   Nolīgumu izbeidz, ja Dānija informē pārējās dalībvalstis, ka tā vairs nevēlas izmantot Protokola par Dānijas nostāju I daļas noteikumus saskaņā ar minētā protokola 7. pantu.

2.   Nolīgumu var izbeigt ikviena Līgumslēdzēja puse, paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Izbeigšana stājas spēkā sešu mēnešu laikā pēc šāda paziņojuma dienas.

3.   Šī Nolīguma izbeigšana neietekmē tiesvedību, kas ir iesākta pirms 1. vai 2. punktā noteiktās šā nolīguma izbeigšanas dienas, un dokumentiem, kas formāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti pirms minētās dienas.

12. pants

Stāšanās spēkā

1.   Nolīgumu katra Līgumslēdzēja puse pieņem saskaņā ar tās attiecīgajām procedūrām.

2.   Nolīgums stājas spēkā pirmajā dienā sestajam mēnesim pēc Līgumslēdzēju pušu paziņojuma, ka tās pabeigušas procedūras, kas vajadzīgas šim nolūkam.

13. pants

Teksta autentiskums

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  OV L 299, 31.12.1972., 32. lpp., OV L 304, 30.10.1978., 1. lpp., OV L 388, 31.12.1982., 1. lpp., OV L 285, 3.10.1989., 1. lpp., OV C 15, 15.1.1997., 1. lpp. Konsolidēto tekstu sk. OV C 27, 26.1.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 319, 25.11.1988., 9. lpp.

(3)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 204, 2.8.1975., 28. lpp., OV L 304, 30.10.1978., 1. lpp., OV L 388, 31.12.1982., 1. lpp., OV L 285, 3.10.1989., 1. lpp., OV C 15, 15.1.1997., 1. lpp. Konsolidēto tekstu sk. OV C 27, 26.1.1998., 28. lpp.

PIELIKUMS

Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1496/2002 (2002. gada 21. augusts), ar ko groza I pielikumu (3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā izklāstītie noteikumi par jurisdikciju) un II pielikumu (tiesu un kompetento iestāžu saraksts) Padomes Regulai (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2004 (2004. gada 27. decembris), ar ko groza I, II, III un IV pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.


Top