EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:024:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 24, 2023. gada 23. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 24

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

66. gadagājums
2023. gada 23. janvāris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2023/C 24/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2023/C 24/02

Lieta C-24/20: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 22. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome (Atcelšanas prasība – Lēmums (ES) 2019/1754 – Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam – LESD 3. panta 1. punkts – Savienības ekskluzīvā kompetence – LESD 207. pants – Kopējā tirdzniecības politika – Intelektuālā īpašuma komerciālie aspekti – LESD 218. panta 6. punkts – Eiropas Komisijas iniciatīvas tiesības – Eiropas Savienības Padomes veikts Komisijas priekšlikuma grozījums – LESD 293. panta 1. punkts – Piemērojamība – LES 4. panta 3. punkts, 13. panta 2. punkts un 17. panta 2. punkts – LESD 2. panta 1. punkts – Kompetences piešķiršanas, institucionālā līdzsvara un lojālas sadarbības principi)

2

2023/C 24/03

Apvienotās lietas C-37/20 un C-601/20: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 22. novembra spriedums (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)/Luxembourg Business Registers (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai terorisma finansēšanai novēršana – Direktīva (ES) 2018/843, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2015/849 – Pēdējās minētās direktīvas 30. panta 5. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā izdarītie grozījumi – Ikviena sabiedrības locekļa piekļuve informācijai par patiesajiem labuma guvējiem – Spēkā esamība – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants – Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība – Personas datu aizsardzība)

3

2023/C 24/04

Lieta C-638/20: Tiesas (otrā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Överklagandenämnden för studiestöd (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MCM/Centrala studiestödsnämnden (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Personu brīva pārvietošanās – LESD 45. pants – Vienlīdzīga attieksme – Sociālās priekšrocības – Regula (ES) Nr. 492/2011 – 7. panta 2. punkts – Finansiāls atbalsts augstākās izglītības studijām citā dalībvalstī – Nosacījums par dzīvesvietu – Alternatīvs sociālās integrācijas nosacījums studentiem nerezidentiem – Studenta, kas ir atbalstu piešķirošās valsts valstspiederīgais un kopš dzimšanas dzīvo valstī, kurā studē, situācija)

4

2023/C 24/05

Lieta C-69/21: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 22. novembra spriedums (Rechtbank Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4., 7. un 19. pants – Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums – Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība – Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā – Uzturēšanās tiesības medicīnisku iemeslu dēļ – Kopīgi standarti un procedūras dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi – Direktīva 2008/115/EK – Smagi slims trešās valsts valstspiederīgais – Medicīniskā aprūpe sāpju mazināšanai – Ārstēšana, kas nav pieejama izcelsmes valstī – Apstākļi, kādos izraidīšana ir jāatliek)

4

2023/C 24/06

Lieta C-90/21 P: Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums – Vincent Thunus u.c./Eiropas Investīciju banka (EIB) (Apelācija – Civildienests – Eiropas Investīciju bankas (EIB) personāls – Atalgojums – Atalgojuma ikgadējā pielāgošana – Atcelšanas prasība un prasība atlīdzināt zaudējumus)

6

2023/C 24/07

Lieta C-91/21 P: Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums – Vincent Thunus u.c./Eiropas Investīciju banka (EIB) (Apelācija – Civildienests – Eiropas Investīciju bankas (EIB) personāls – Atalgojums – Atalgojuma ikgadējā pielāgošana – Atcelšanas prasība un prasība atlīdzināt zaudējumus)

6

2023/C 24/08

Lieta C-166/21: Tiesas (septītā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem – Direktīva 92/83/EEK – Atbrīvojums no saskaņotā akcīzes nodokļa – Etilspirts, kas tiek izmantots zāļu ražošanā – 27. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Atbrīvojums, kas atkarīgs no alkohola pārvietošanas atliktās nodokļa maksāšanas režīmā – Samaksātā akcīzes nodokļa atmaksas saņemšanas neiespējamība – Samērīguma princips)

7

2023/C 24/09

Lieta C-259/21: Tiesas (trešā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Kopējā zivsaimniecības politika – Regula (ES) 2021/92 – Tas, ka 2021. gadam tiek noteiktas konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Eiropas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Eiropas Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi – Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem – 15. – 17. pants un 20. pants, kā arī 59. panta otrā daļa – LESD 43. panta 3. punkts – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Lojālas sadarbības princips)

7

2023/C 24/10

Lieta C-289/21: Tiesas (piektā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IG/Varhoven administrativen sad (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants – Efektīva tiesību aizsardzības tiesā – Valsts procesuālā tiesību norma, kurā ir paredzēts, ka prasībai apstrīdēt valsts tiesību normas atbilstību Savienības tiesībām nav priekšmeta, ja tiesību norma tiek atcelta tiesvedības laikā)

8

2023/C 24/11

Lieta C-296/21: Tiesas (trešā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A ierosinātā tiesvedība (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Šaujamieroču iegādes un glabāšanas kontrole – Direktīva 91/477/EEK – I pielikuma III daļa – Dezaktivēšanas standarti un metodes – Īstenošanas regula (ES) 2015/2403 – Šaujamieroču dezaktivēšanas verifikācija un apliecināšana – 3. pants – Valsts iestādes norīkota verificējošā iestāde – Dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšana – Struktūra, kas nav iekļauta Eiropas Komisijas publicētajā sarakstā – Dezaktivētu šaujamieroču pārvietošana Eiropas Savienības teritorijā – 7. pants – Savstarpējā atzīšana)

8

2023/C 24/12

Lieta C-302/21: Tiesas (ceturtā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Juzgado de Primera Instancia n o 4 de Castelló de la Plana (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Casilda/Banco Cetelem SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pamatlieta, kurai ir zudis priekšmets – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

9

2023/C 24/13

Lieta C-358/21: Tiesas (septītā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Cour de cassation (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Lugāno II konvencija – Jurisdikcijas noteikšanas klauzula – Formas prasības – Vispārīgajos darbības noteikumos ietverta klauzula – Vispārīgie darbības noteikumi, ko iespējams skatīt un izdrukāt, izmantojot rakstveidā noslēgtā līgumā iekļautu hipersaiti – Pušu piekrišana)

10

2023/C 24/14

Lieta C-458/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 132. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konkrētām darbībām sabiedrības interesēs piemērojamie atbrīvojumi no nodokļa – Medicīniskās aprūpes sniegšana, darbojoties medicīniskās un paramedicīniskās profesijās – Pakalpojums, ko apdrošināšanas sabiedrība izmanto, lai pārbaudītu smagas slimības diagnozes precizitāti, kā arī meklētu un sniegtu labāko iespējamo aprūpi un ārstēšanu ārvalstīs)

11

2023/C 24/15

Lieta C-596/21: Tiesas (piektā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Finanzgericht Nürnberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A/Finanzamt M (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 167. un 168. pants – Tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu – Krāpniecības aizlieguma princips – Piegāžu ķēde – Tiesību uz atskaitīšanu atteikums krāpšanas gadījumā – Nodokļa maksātājs – Preces otrais pircējs – Krāpšana attiecībā uz PVN daļu, kas maksājama pirmās iegādes laikā – Tiesību uz atskaitīšanu atteikuma apjoms)

11

2023/C 24/16

Lieta C-658/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Raad van State (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), iepriekš VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)/Vlaams Gewest (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Informācijas sniegšanas kārtība tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā – Direktīva (ES) 2015/1535 – Jēdziens “tehniskie noteikumi” – 1. panta 1. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru privātpersonām uz privātām vajadzībām izmantotas zemes ir aizliegts izmantot glifosātu saturošus pesticīdus – 5. panta 1. punkts – Dalībvalstu pienākums darīt zināmus Eiropas Komisijai visus tehnisko noteikumu projektus)

12

2023/C 24/17

Lieta C-691/21: Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 24. novembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 85/374/EEK – 3. pants – Atbildība par produktiem ar trūkumiem – Jēdziens “ražotājs” – Elektroenerģijas sadales tīkla operators, kurš maina elektroenerģijas sprieguma līmeni, lai veiktu sadali)

13

2023/C 24/18

Lieta C-333/19: Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 21. septembra rīkojums (Cour d'appel de Bruxelles – Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) u.c. un FC u.c./Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Valsts atbalsts – LESD 107. un 108. pants – Divpusējs ieguldījumu līgums – Šķīrējklauzula – Rumānija – Šķīrējtiesas nolēmums, ar ko piešķirta kompensācija – Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru atzīts, ka šī kompensācija ir valsts atbalsts, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu, un tiek uzdots to atgūt – Šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpilde citas dalībvalsts, nevis dalībvalsts, kurai ir adresēts lēmums, tiesā – Savienības tiesību pārkāpums – LESD 19. pants – LESD 267. un 344. pants – Savienības tiesību autonomija)

14

2023/C 24/19

Lieta C-49/20: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 5. oktobra rīkojums (Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. un 99. pants – Direktīva (ES) 2015/849 – Piemērošanas joma – Valsts tiesiskais regulējums, kurā prasīts maksājumus, kas pārsniedz noteiktu limitu, veikt vienīgi ar pārskaitījumu vai iemaksu maksājumu kontā)

14

2023/C 24/20

Apvienotās lietās C-650/20 un C-651/20: Tiesas (devītā palāta) 2022. gada 12. oktobra rīkojums (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – R1, R2 (C-650/20)/O1, O2 (C-650/20) un C (C-651/20)/T, O (C-651/20) (Izslēgšana no reģistra)

15

2023/C 24/21

Lieta C-307/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 27. septembra rīkojums (Landgericht Kleve (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AB u.c./Ryanair DAC (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Aviotransports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – Kopīgi noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos – 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Tiesības saņemt kompensāciju lidojuma atcelšanas gadījumā – Pārvadājuma līgums, kas tiešsaistē noslēgts ar ceļojumu aģentūras starpniecību – Informācijas par lidojuma atcelšanu nosūtīšana uz ceļojumu aģentūras automātiski ģenerētu elektroniskā pasta adresi – Pasažiera faktiskas informēšanas trūkums)

16

2023/C 24/22

Lieta C-374/21: Tiesas (devītā palāta) 2022. gada 20. oktobra rīkojums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)/AB, CD, EF (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants – Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 – Eiropas Savienības pašu resursi – Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība – Lietas par pārkāpumiem – 4. pants – Administratīvu pasākumu pieņemšana – 3. panta 1. punkts – Lietas noilguma termiņš – Termiņa beigšanās – Iespēja atsaukties piespiedu piedziņas procedūrā – 3. panta 2. punkts – Izpildes termiņš – Piemērojamība – Termiņa sākums – Pārtraukšana un apturēšana)

16

2023/C 24/23

Lieta C-777/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 19. oktobra rīkojums (Tribunale di Napoli (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VB/Comune di Portici (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – LESD 49. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – LESD 56. pants – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Ceļu satiksme – Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija un aplikšana ar nodokli – Dalībvalstī reģistrēts transportlīdzeklis – Transportlīdzekļa vadītājs, kas dzīvo transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalstī un citā dalībvalstī – Dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar kuru personām, kas tās teritorijā dzīvo ilgāk nekā 60 dienas, ir aizliegts pārvietoties šajā dalībvalstī ar ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli)

17

2023/C 24/24

Lieta C-235/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 5. aprīlī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – kriminālprocess pret Abel

18

2023/C 24/25

Lieta C-295/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 4. maijāLuis Miguel Novais iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2022. gada 4. marta rīkojumu lietā T-66/22 Novais/Portugāle

19

2023/C 24/26

Lieta C-324/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 9. maijāUnion nationale des indépendants solidaires (UNIS) iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 8. marta rīkojumu lietā T-431/21 UNIS/Komisija

19

2023/C 24/27

Lieta C-571/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 25. augustāUnite the Union iesniegusi par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2022. gada 22. jūnija spriedumu lietā T-739/20 Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (“WATERFORD”)

20

2023/C 24/28

Lieta C-577/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 31. augustāMunich, S.L. iesniegusi par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2022. gada 22. jūnija spriedumu lietā T-502/2 Munich/EUIPO – Tone Watch (“MUNICH10A.T.M.”)

20

2023/C 24/29

Lieta C-597/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 16. septembrī Eiropas Komisija iesniegusi par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2022. gada 6. jūlija spriedumu lietā T-408/21 HB/Eiropas Komisija

20

2023/C 24/30

Lieta C-603/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 19. septembrī iesniedza Sąd Rejonowy w Słupsku (Polija) – kriminālprocess pret M.S., J.W. un M.P.

21

2023/C 24/31

Lieta C-612/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 23. septembrīTigercat International Inc. iesniegusi par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2022. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-251/21 Tigercat International Inc./EUIPO

24

2023/C 24/32

Lieta C-631/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 7. oktobrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spānija) – J.M.A.R/C.N.N., SA

25

2023/C 24/33

Lieta C-632/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 10. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – AB Volvo/Transsaqui S.L.

25

2023/C 24/34

Lieta C-633/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 11. oktobrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Real Madrid Club de Fútbol, AE/EE, Société Éditrice du Monde SA

26

2023/C 24/35

Lieta C-634/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 10. oktobrī iesniegusi Sofiyski gradski sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret OT, PG, CR, VT, MD

27

2023/C 24/36

Lieta C-635/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 11. oktobrī iesniedza Curtea de Apel Timişoara (Rumānija) – SC Assofrutti Rom S.R.L/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

28

2023/C 24/37

Lieta C-646/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 13. oktobrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

28

2023/C 24/38

Lieta C-660/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 20. oktobrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Ente Cambiano Società cooperativa per azioni/Agenzia delle Entrate

29

2023/C 24/39

Lieta C-684/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vācija) – S.Ö./Stadt Duisburg

30

2023/C 24/40

Lieta C-685/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vācija) – N.Ö. un M.Ö./Stadt Wuppertal

30

2023/C 24/41

Lieta C-686/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vācija) – M.S. un S.S./Stadt Krefeld

31

2023/C 24/42

Lieta C-452/21: Tiesas (desmitā palāta) priekšsēdētāja 2022. gada 5. oktobra rīkojums (Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – J.K., B.K./Przedsiębiorstwo Państwowe X

31

2023/C 24/43

Lieta C-581/21 P: Tiesas devītās palātas priekšsēdētāja 2022. gada 6. oktobra rīkojums – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Eiropas Komisija

32

2023/C 24/44

Lieta C-639/21: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2022. gada 16. septembra rīkojums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PB/Geos SAS, Geos International Consulting Limited

32

2023/C 24/45

Lieta C-51/22: Tiesas priekšsēdētāja 2022. gada 13. oktobra rīkojums (Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

32

 

Vispārējā tiesa

2023/C 24/46

Lietas T-122/20 un T-123/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 16. novembra spriedums – Sciessent/Komisija (Biocīdi – Aktīvās vielas – Sudraba ceolīts un sudraba vara ceolīts – Atteikums apstiprināt 2. un 7. produkta veidu – Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. pants un 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Efektivitāte – Lietošanai apstrādātos izstrādājumos paredzētas aktīvās vielas – Pašu apstrādāto izstrādājumu efektivitātes novērtējums – Komisijas kompetence – Diskriminācijas aizlieguma princips – Tiesiskā drošība – Tiesiskā paļāvība)

33

2023/C 24/47

Apvienotās lietas T-279/20, T-288/20 un T-283/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 23. novembra spriedums – CWS Powder Coatings u.c./Komisija (Apkārtējā vide un cilvēka veselības aizsardzība – Regula (EK) Nr. 1272/2008 – Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana – Deleģētā regula (ES) 2020/217 – Titāna dioksīda pulvera veidā, kas satur 1 % vai vairāk daļiņu, kuru diametrs ir mazāks vai vienāds ar 10 μm, klasificēšana – Kritēriji vielas klasificēšanai par kancerogēnu – Pētījumu ticamība un atbilstība – Viela, kurai ir raksturīgi tas, ka tā var izraisīt vēzi – Plaušu pārslogotības ar daļiņām aprēķināšana – Acīmredzamas kļūdas vērtējumā)

34

2023/C 24/48

Lieta T-469/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 16. novembra spriedums – Nīderlande/Komisija (Valsts atbalsts – Nīderlandes likums, ar ko aizliedz ogļu izmantošanu elektroenerģijas ražošanai – Ar oglēm darbināmas elektrostacijas priekšlaicīga slēgšana – Kompensācijas piešķiršana – Lēmums neizteikt iebildumus – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu – Skaidras klasifikācijas par “valsts atbalstu” neesamība – Atcelšanas prasība – Apstrīdams tiesību akts – Pieņemamība – Regulas (ES) 2015/1589 4. panta 3. punkts – Tiesiskā drošība)

35

2023/C 24/49

Lieta T-72/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 23. novembra spriedums – Bowden un Young/Eiropols (Civildienests – Pagaidu darbinieki – Eiropola darbinieki – Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības – Dalībvalsts pilsonības zaudēšana – Līguma izbeigšana – PDNK 47. panta b) punkta iii) apakšpunkts – Lūgums piešķirt atkāpi no PDNK 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētā nodarbinātības nosacījuma – Atteikums piešķirt atkāpi – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesības tikt uzklausītam – Administratīvā procesa ilgums – Saprātīgs termiņš – Tiesiskā paļāvība – Vienlīdzīga attieksme – Dienesta intereses – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Acīmredzama kļūda vērtējumā)

36

2023/C 24/50

Lieta T-512/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 16. novembra spriedums – Epsilon Data Management/EUIPO – Epsilon Technologies (“EPSILON TECHNOLOGIES”) (Eiropas Savienības preču zīme – Atcelšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “EPSILON TECHNOLOGIES” – Preču zīmes faktiska izmantošana – Regulas (ES) 2017/1001 18. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts un 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Izmantošanas raksturs – Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju – Izmantošana pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem preču zīme ir reģistrēta)

37

2023/C 24/51

Lieta T-796/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 16. novembra spriedums – Grupo Eig Multimedia/EUIPO – Globalización de Valores CFC & GCI (“FORO16”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “FORO16” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas un vārdiskas preču zīmes “Cambio16”, “Energia16”, “Cambio16 radio” – Agrākas valsts grafiskas un vārdiskas preču zīmes “Camb16”, “DEFENSA Y SEGURIDAD 16”, “CAMBIO16 DIGITAL”, “EVENTOS 16”, “Salón16” – Relatīvs atteikuma pamats – Preču zīmju saime – Pierādījumu neesamība – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

37

2023/C 24/52

Lieta T-14/22: Vispārējās tiesas 2022. gada 23. novembra spriedums – uwe JetStream/EUIPO (“JET STREAM”) (Eiropas Savienības preču zīme – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “JET STREAM” – Absolūti atteikuma pamati – Atšķirtspējas neesamība – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

38

2023/C 24/53

Lieta T-672/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 8. novembra rīkojums – Grupa “Lew”/EUIPO – Lechwerke (“GRUPALEW.”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “GRUPALEW.” – Agrāka valsts grafiska preču zīme “LEW” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Faktiskas izmantošanas pierādījums – Deleģētās regulas (ES) 2018/625 10. panta 1. punkts – Deleģētās regulas 2018/625 71. panta 1. punkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

39

2023/C 24/54

Lieta T-161/22: Vispārējās tiesas 2022. gada 7. novembra rīkojums – Ortega Montero/Parlaments (Civildienests – Personāla pārstāvība – Parlamenta Personāla komitejas Reglamenta grozījumi – Personāla pārstāvju iecelšana saskaņā ar Civildienesta noteikumiem izveidotās un administratīvās struktūrvienībās – Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts – Atturēšanās veikt Civildienesta noteikumos paredzētu pasākumu – Iepriekšējas sūdzības iesniegšana iecēlējinstitūcijā – Termiņi prasību celšanai – Nokavējums – Nepieņemamība)

39

2023/C 24/55

Lieta T-231/22: Vispārējās tiesas 2022. gada 8. novembra rīkojums – Growth Finance Plus/EUIPO (“doglover”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “doglover” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

40

2023/C 24/56

Lieta T-232/22: Vispārējās tiesas 2022. gada 8. novembra rīkojums – Growth Finance Plus/EUIPO (“catlover”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “catlover” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

41

2023/C 24/57

Lieta T-528/22 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2022. gada 11. novembra rīkojums – Belaruskali/Padome (Pagaidu noregulējums – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanās Krievijas agresijā pret Ukrainu – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Steidzamības neesamība)

41

2023/C 24/58

Lieta T-623/22: Prasība, kas celta 2022. gada 7. oktobrī – SD/EMA

42

2023/C 24/59

Lieta T-625/22: Prasība, kas celta 2022. gada 7. oktobrī – Austrija/Komisija

43

2023/C 24/60

Lieta T-628/22: Prasība, kas celta 2022. gada 10. oktobrī – Repasi/Komisija

45

2023/C 24/61

Lieta T-634/22: Prasība, kas celta 2022. gada 10. oktobrī – ZR/EUIPO

46

2023/C 24/62

Lieta T-678/22: Prasība, kas celta 2022. gada 8. novembrī – van der Linde/EDAU

47

2023/C 24/63

Lieta T-681/22: Prasība, kas celta 2022. gada 14. novembrī – Spānija/Komisija

48

2023/C 24/64

Lieta T-683/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. novembrī – Newalliance/Komisija

49

2023/C 24/65

Lieta T-684/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. novembrī – Norwood/Komisija

49

2023/C 24/66

Lieta T-685/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. novembrī – Lycatelcom/Komisija

50

2023/C 24/67

Lieta T-686/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. novembrī – Kingbird/Komisija

50

2023/C 24/68

Lieta T-687/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. novembrī – Standbycom/Komisija

51

2023/C 24/69

Lieta T-690/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. novembrī – Kiana/Komisija

51

2023/C 24/70

Lieta T-692/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Dabrezco Internacional/Komisija

52

2023/C 24/71

Lieta T-693/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Hilza/Komisija

52

2023/C 24/72

Lieta T-695/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Khayamedia/Komisija

53

2023/C 24/73

Lieta T-696/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Fratelli Cosulich/Komisija

53

2023/C 24/74

Lieta T-697/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Ommiacrest/Komisija

54

2023/C 24/75

Lieta T-698/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Swan Lake/Komisija

54

2023/C 24/76

Lieta T-699/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Seamist/Komisija

55

2023/C 24/77

Lieta T-701/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Pamastock Investments/Komisija

55

2023/C 24/78

Lieta T-702/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – TA/Komisija

56

2023/C 24/79

Lieta T-703/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Everblacks Towage/Komisija

57

2023/C 24/80

Lieta T-704/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. novembrī – Poppysle/Komisija

57

2023/C 24/81

Lieta T-709/22: Prasība, kas celta 2022. gada 17. novembrī – Illumina/Komisija

58

2023/C 24/82

Lieta T-714/22: Prasība, kas celta 2022. gada 14. novembrī – Nutmark/Komisija

59

2023/C 24/83

Lieta T-715/22: Prasība, kas celta 2022. gada 14. novembrī – Piamark/Komisija

60

2023/C 24/84

Lieta T-718/22: Prasība, kas celta 2022. gada 14. novembrī – Eutelsat Madeira/Komisija

61

2023/C 24/85

Lieta T-722/22: Prasība, kas celta 2022. gada 15. novembrī – AFG/Komisija

61

2023/C 24/86

Lieta T-723/22: Prasība, kas celta 2022. gada 15. novembrī – Sonasurf Internacional u.c./Komisija

62

2023/C 24/87

Lieta T-727/22: Prasība, kas celta 2022. gada 21. novembrī – Odeon Cinemas Holdings/EUIPO – Academy of Motion Picture Arts and Sciences (“OSCAR”)

63

2023/C 24/88

Lieta T-728/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. novembrī – Industrias Lácteas Asturianas/EUIPO – Qingdao United Dairy (“NAMLAC”)

63

2023/C 24/89

Lieta T-729/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. novembrī – Complejo Agrícola Las Lomas/Komisija

64

2023/C 24/90

Lieta T-731/22: Prasība, ka celta 2022. gada 24. novembrī – Kozitsyn/Padome

65

2023/C 24/91

Lieta T-732/22: Prasība, kas celta 2022. gada 24. novembrī – Deripaska/Padome

66

2023/C 24/92

Lieta T-733/22: Prasība, kas celta 2022. gada 24. novembrī – Khudaynatov/Padome

67

2023/C 24/93

Lieta T-734/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Pumpyanskiy/Padome

67

2023/C 24/94

Lieta T-735/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Falqui/Parlaments

68

2023/C 24/95

Lieta T-736/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Campofrio Food Group/EUIPO – Cerioti Holding (“SNACK MI”)

69

2023/C 24/96

Lieta T-737/22: Prasība, kas celta 2022. gada 24. novembrī – Pumpyanskaya/Padome

70

2023/C 24/97

Lieta T-738/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Rotenberg/Padome

70

2023/C 24/98

Lieta T-739/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī– Rashevsky/Padome

72

2023/C 24/99

Lieta T-740/22: Prasība, kas celta 2022. gada 24. novembrī – Pumpyanskiy/Padome

73

2023/C 24/100

Lieta T-741/22: Prasība, kas celta 2022. gada 24. novembrī – Ezubov/Padome

74

2023/C 24/101

Lieta T-742/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Mazepin/Padome

75

2023/C 24/102

Lieta T-744/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Tokareva/Padome

76

2023/C 24/103

Lieta T-745/22: Prasība, kas celta 2022. gada 28. novembrī – DGNB/EUIPO (Baltas izliektas līnijas tumšā kvadrātā attēls)

77

2023/C 24/104

Lieta T-746/22: Prasība, kas celta 2022. gada 29. novembrī – BIW Invest/EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (“COMPTON”)

78

2023/C 24/105

Lieta T-747/22: Prasība, kas celta 2022. gada 29. novembrī – BIW Invest/EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (“Compton”)

79

2023/C 24/106

Lieta T-748/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. novembrī – Kantor/Padome

80

2023/C 24/107

Lieta T-749/22: Prasība, kas celta 2022. gada 29. novembrī – Parlaments/Union Technique du Bâtiment un Argest

80

2023/C 24/108

Lieta T-753/22: Prasība, kas celta 2022. gada 2. decembrī – Nieß/EUIPO – Thema Products (“Gartenlux”)

81

2023/C 24/109

Lieta T-754/22: Prasība, kas celta 2022. gada 2. decembrī – Nieß/EUIPO – Terrasoverkapping-inkoop.nl (“GARTENLÜX”)

82

2023/C 24/110

Lieta T-755/22: Prasība, ka celta 2022. gada 5. decembrī – TG/Komisija

82

2023/C 24/111

Lieta T-756/22: Prasība, kas celta 2022. gada 5. decembrī – Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (“AMAZONIAN GIN COMPANY”)

83

2023/C 24/112

Lieta T-763/19: Vispārējās tiesas 2022. gada 24. novembra rīkojums – Ultra Electronics Holdings u.c./Komisija

84

2023/C 24/113

Lieta T-764/19: Vispārējās tiesas 2022. gada 24. novembra rīkojums – Keller Holdings/Komisija

84

2023/C 24/114

Lieta T-238/22: Vispārējās tiesas 2022. gada 22. novembra rīkojums – Narzieva/Padome

84


LV

 

Top