EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:433:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 433, 2022. gada 15. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 433

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 15. novembris


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2022/C 433/01

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par pārskatītu rīcības kodeksu attiecībā uz uzņēmējdarbības nodokļiem

1

 

IETEIKUMI

 

Padome

2022/C 433/02

Padomes Ieteikums (2022. gada 14. novembris), ar ko novērtē panākumus, kurus iesaistītās dalībvalstis guvušas, lai izpildītu saistības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā (PESCO)

6


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 433/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10845 – HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA) ( 1 )

13


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

PADOME

2022/C 433/04

Padomes Nostāja (ES) Nr. 3/2022 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem Padome pieņēmusi 2022. gada 17. oktobrī ( 1 )

14

2022/C 433/05

Padomes paskaidrojuma raksts: Padomes Nostāja (ES) Nr. 3/2022 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem

31


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 433/06

Euro maiņas kurss — 2022. gada 14. novembris

36

 

Padome

2022/C 433/07

Paziņojums to personu un vienības ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2018/1544, kurš ir grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/2232, un Padomes Regulā (ES) 2018/1542, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/2228, par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

37

2022/C 433/08

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2018/1544 un Padomes Regulā (ES) 2018/1542 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

38

2022/C 433/09

Paziņojums to personu, vienību un struktūru ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP, kuru groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/2233, un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/2229, par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

40

2022/C 433/10

Paziņojums to fizisko vai juridisko personu un vienību vai struktūru ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP, kuru groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/2233, un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/2229, par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

41

2022/C 433/11

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

42

2022/C 433/12

Paziņojums tās personas ievērībai, kurai piemēro pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/235/KĀDP, kuru īsteno ar Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2022/2234, un Padomes Regulā (ES) Nr. 359/2011, kuru īsteno ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/2230, par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

44

2022/C 433/13

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/235/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

45

2022/C 433/14

Paziņojums to personu, vienību un struktūru ievērībai, kurām piemēro pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/235/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2022/2235, un Padomes Regulā (ES) Nr. 359/2011, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/2231, par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

47

2022/C 433/15

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/235/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

48

2022/C 433/16

Šī informācija ir paredzēta turpmāk minēto ievērībai – ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, EL HAJJ Hassan Hassan, AL-DIN Izz Hasan, MELIAD Farah, MOHAMMED Khalid Sheikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, Al-Aqsa Martyrs’ Brigade, Communist Party of the Philippines', tostarp ’New People's Army' – 'NPA', Hizballah Military Wing, Ejército de Liberación Nacional ('National Liberation Army'), Popular Front for the Liberation of Palestine – 'PFLP', Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, Sendero Luminoso – 'SL' ('Shining Path') un Teyrbazen Azadiya Kurdistan' – 'TAK' – personām un grupām, kuras iekļautas to personu, grupu un vienību sarakstā, uz ko attiecas 2., 3. un 4. pants Padomes Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

50

2022/C 433/17

cvPaziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

51

 

Revīzijas palāta

2022/C 433/18

Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2021. finanšu gadu

52

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2022/C 433/19

Čehijas Republikas Vides ministrijas paziņojums, kas izdots saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

53


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2022/C 433/20

Paziņojums, kas sniegts saskaņā ar civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu – Sludinājums par trim “resursu” direktora vakancēm (AD 14 pakāpe) šādos ģenerāldirektorātos: – Starptautisko partnerību ģenerāldirektorātā (INTPA) – Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātā (SANTE) – Tirdzniecības ģenerāldirektorātā (TRADE) – COM/2022/10419

55

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2022/C 433/21

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

56

2022/C 433/22

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10927 – ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

58

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2022/C 433/23

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

60

2022/C 433/24

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

64


 

Labojumi

 

Labojums iebildumu necelšanā pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10763 – NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING) ( OV C 431, 14.11.2022. )

67


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top