EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 424, 2022. gada 7. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 424

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 7. novembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2022/C 424/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2022/C 424/02

Apvienotās lietas C-793/19 un 794/19: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 20. septembra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Personas datu apstrāde elektronisko komunikāciju nozarē – Komunikāciju konfidencialitāte – Elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji – Informācijas par datu plūsmu un atrašanās vietas datu visaptveroša un nediferencēta glabāšana – Direktīva 2002/58/EK – 15. panta 1. punkts – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 6., 7., 8. un 11. pants, kā arī 52. panta 1. punkts – LES 4. panta 2. punkts)

2

2022/C 424/03

Apvienotās lietas C-339/20 un C-397/20: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 20. septembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocesi pret VD (C-339/20), SR (C-397/20) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vienotais finanšu pakalpojumu tirgus – Tirgus ļaunprātīga izmantošana – Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana – Direktīva 2003/6/EK – 12. panta 2. punkta a) un d) apakšpunkts – Regula (ES) Nr. 596/2014 – 23. panta 2. punkta g) un h) apakšpunkts – Autorité des marchés financiers (AMF) uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras – Vispārējo interešu mērķis aizsargāt Eiropas Savienības finanšu tirgu integritāti un sabiedrības uzticēšanos finanšu instrumentiem – Iespēja AMF panākt, ka tai tiek nosūtīti elektronisko komunikāciju operatora rīcībā esošie datu plūsmas ieraksti – Personas datu apstrāde elektronisko komunikāciju nozarē – Direktīva 2002/58/EK – 15. panta 1. punkts – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 7., 8. un 11. pants, kā arī 52. panta 1. punkts – Komunikāciju konfidencialitāte – Ierobežojumi – Tiesību akti, kuros ir noteikts, ka elektronisko komunikāciju operatori visaptveroši un nediferencēti glabā informāciju par datu plūsmu – Iespēja valsts tiesai ierobežot ar Savienības tiesībām nesaderīgu valsts tiesību normu atzīšanas par spēkā neesošām sekas laikā – Izslēgšana)

3

2022/C 424/04

Apvienotās lietas C-475/20 un C-482/20: Tiesas (otrā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Admiral Gaming Network Srl u.c./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Ierobežojumi – Azartspēles – Pārvaldības koncesijas tādu azartspēļu jomā, kurās tiek izmantoti spēļu automāti – Valsts tiesību akts, ar ko koncesionāriem uzliek nodevu – Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips)

4

2022/C 424/05

Apvienotās lietas C-518/20 un C-727/20: Tiesas (pirmā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Bundesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – XP/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) un AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība – Darba laika organizēšana – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punkts – Direktīva 2003/88/EK – 7. panta 1. punkts – Tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu – Pilnīga invaliditāte vai darbnespēja slimības dēļ, kas radusies bāzes laikposmā – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta tiesību uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu zaudēšana pēc noteikta laika perioda – Darba devēja pienākums sniegt darba ņēmējam iespēju izmantot tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu)

5

2022/C 424/06

Lieta C-538/20: Tiesas (ceturtā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finanzamt B/W AG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – LESD 49. un 54. pants – Pastāvīgā uzņēmuma nerezidenta galīgo zaudējumu atskaitīšana – Valsts, kas atteikusies no savas nodokļu ieturēšanas kompetences saskaņā ar nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu – Situāciju salīdzināmība)

6

2022/C 424/07

Apvienotās lietas C-619/20 P un C-620/20 P: Tiesas (otrā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums – International Management Group (IMG)/Eiropas Komisija (Apelācija – Sadarbība attīstības jomā – Savienības budžeta izpilde starptautiskas organizācijas netiešā pārvaldē – Lēmums vairs neuzticēt budžeta izpildes uzdevumus vienībai, jo ir šaubas par tās kā starptautiskas organizācijas statusu – Atcelšanas prasība – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, izpilde – Res judicata spēks – Atceltā akta izdevēja pienākumi un tiesības – Sagatavojošs akts – Pieņemamība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Tiesību norma, kuras mērķis ir piešķirt tiesības privātpersonām – Savienības finanšu regulas – Pienākums ievērot pienācīgu rūpību – Pietiekami būtisks šī pienākuma pārkāpums – Konkrēts izvērtējums katrā atsevišķā gadījumā – Morālais kaitējums – Pienācīga un pietiekama atlīdzība, atceļot prettiesisku aktu – Mantiskais kaitējums – Strīds, kas nav izskatāmā stāvoklī – Lietas nodošana atpakaļ Vispārējai tiesai)

7

2022/C 424/08

Apvienotās lietas C-14/21 un C-15/21: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 1. augusta spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sea Watch eV/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 un C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Humānās palīdzības nevalstiskās organizācijas (NVO) īstenota briesmās vai nelaimē jūrā nokļuvušu personu meklēšanas un glābšanas darbība – Kuģiem piemērojamais režīms – Direktīva 2009/16/EK – ANO Jūras tiesību konvencija – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras – Karoga valsts un ostas valsts attiecīgās kompetences un pilnvaras – Kuģu inspekcija un aizturēšana)

8

2022/C 424/09

Lieta C-120/21: Tiesas (sestā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Bundesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – LB/TO (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība – Darba laika organizēšana – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punkts – Direktīva 2003/88/EK – 7. pants – Tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu – Finansiāla kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu pēc darba attiecību beigām – Triju gadu noilguma termiņš – Termiņa sākums – Darba ņēmēja pienācīga informēšana)

9

2022/C 424/10

Lieta C-159/21: Tiesas (pirmā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā patvēruma un imigrācijas politika – Direktīva 2011/95/ES – Normas par bēgļa statusa vai alternatīvās aizsardzības statusa piešķiršanas nosacījumiem – Statusa atņemšana – Direktīva 2013/32/ES – Kopējās procedūras starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un atņemšanai – Valsts drošības apdraudējums – Specializētās iestādes nostāja – Piekļuve lietas materiāliem)

10

2022/C 424/11

Lieta C-215/21: Tiesas (devītā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Pārjaunojams kredītlīgums – Noteikuma par atlīdzības procentu likmi negodīgums – Patērētāja celta prasība par šī līguma spēkā neesamības konstatēšanu – Šī patērētāja prasījumu apmierināšana ārpus tiesas – Radušies tiesāšanās izdevumi, kas jāsedz minētajam patērētājam – Efektivitātes princips – Valsts tiesiskais regulējums, kas var atturēt šo pašu patērētāju no Direktīvā 93/13/EEK piešķirto tiesību īstenošanas)

11

2022/C 424/12

Lieta C-245/21 un C-248/21: Tiesas (pirmā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bundesrepublik Deutschland, ko pārstāv Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (ES) Nr. 604/2013 – Tās dalībvalsts noteikšana, kas ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu – 27. un 29. pants – Attiecīgās personas pārsūtīšana uz dalībvalsti, kas ir atbildīga par tās pieteikuma izskatīšanu – Pārsūtīšanas apturēšana Covid-19 pandēmijas dēļ – Neiespējamība veikt pārsūtīšanu – Tiesību aizsardzība tiesā – Ietekme uz pārsūtīšanas termiņu)

12

2022/C 424/13

Lieta C-330/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Escape Center BVBA/Belgische Staat (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 98. pants – Dalībvalstu tiesības piemērot samazinātu PVN likmi noteiktu preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai – III pielikuma 14. punkts – Jēdziens “sporta telpu un inventāra izmantošana” – Sporta zāles – Individuāls atbalsts vai atbalsts grupā)

12

2022/C 424/14

Lieta C-335/21: Tiesas (devītā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vicente/Delia (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Direktīva 93/13/EEK – Negodīga komercprakse attiecībā pret patērētājiem – Efektivitātes princips – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants – Saīsinātā tiesāšanās procedūra par advokāta honorāru samaksu – To noteikumu iespējami negodīgais raksturs, kurus ietver vienošanās par honorāru – Valsts tiesiskais regulējums, kurā nav paredzēta iespēja tiesai veikt pārbaudi – 4. panta 2. punkts – Izņēmuma tvērums – Direktīva 2005/29/EK – 7. pants – Maldinoša komercprakse – Līgums, kurš noslēgts starp advokātu un viņa klientu un kurā klientam ir aizliegts bez advokāta ziņas vai pretēji viņa ieteikumam atteikties no prasības, pretējā gadījumā paredzot finansiālu sankciju)

13

2022/C 424/15

Lieta C-497/21: Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 22. septembra spriedums (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SI u.c./Bundesrepublik Deutschland (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Patvēruma politika – Direktīva 2013/32/ES – Kopējās procedūras starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai – Starptautiskās aizsardzības pieteikums – Nepieņemamības pamati – 2. panta q) punkts – Jēdziens “turpmāks pieteikums” – 33. panta 2. punkta d) apakšpunkts – Starptautiskās aizsardzības pieteikuma noraidīšana tā nepieņemamības dēļ, ko dalībvalsts veic tāpēc, ka noraidīts ieinteresētās personas Dānijas Karalistē iesniegts agrāks pieteikums – Dānijas Karalistes pieņemts galīgais lēmums)

14

2022/C 424/16

Lieta C-95/22: Tiesas (devītā palāta) 2022. gada 6. septembra rīkojums (Judecătoria Târgu-Mureş (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosinājusi Delgaz Grid SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – LESD 82. pants – Tiesības uz informāciju kriminālprocesā – Tiesības tikt informētam par apsūdzību – Direktīva 2012/13/ES – 6. panta 1. punkts – Piemērošanas joma – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Prasība sakarā ar kriminālprocesa pārmērīgu ilgumu – Valsts tiesiskais regulējums, kas iespēju celt šādu prasību dod vienīgi personām, kam ir aizdomās turētā vai apsūdzētā statuss – LESD 267. pants – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Acīmredzama kompetences neesamība)

15

2022/C 424/17

Lieta C-271/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 21. aprīlī iesniedza Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francija) – XT/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Lieta C-272/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 21. aprīlī iesniedza Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francija) – KH/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Lieta C-273/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 21. aprīlī iesniedza Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francija) – BX/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Lieta C-274/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 21. aprīlī iesniedza Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francija) – FH/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Lieta C-275/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 21. aprīlī iesniedza Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francija) – NW/Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Lieta C-320/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 12. maijāthe airscreen company GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2022. gada 7. marta spriedumu lietā T-382/21 the airscreen company GmbH & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

19

2022/C 424/23

Lieta C-327/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 16. maijā iesniedza Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvātija) – Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Lieta C-338/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 24. maijāAnna Hrebenyuk iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2022. gada 23. marta spriedumu lietā T-252/21 Anna Hrebenyuk/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

19

2022/C 424/25

Lieta C-342/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 25. maijāLaboratorios Ern, SA iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2022. gada 16. marta spriedumu lietā T-315/21 Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (“APIAL”)

20

2022/C 424/26

Lieta C-471/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 13. jūlijā iesniedza Administrativen sad Sofia grad (Bulgārija) – Agentsia “Patna infrastruktura”/Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa “Transport” 2007 – 2013 i direktor na direktsia “Koordinatsia na programi i proekti” v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Lieta C-472/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 14. jūlijā iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – NO/Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Lieta C-501/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 22. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Lieta C-502/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 22. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Lieta C-503/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 22. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Lieta C-504/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 22. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Lieta C-505/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 25. jūlijā iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Deco Proteste – Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Lieta C-508/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 27. jūlijā iesniedza Curtea de Apel Braşov (Rumānija) – KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Lieta C-510/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 28. jūlijā iesniedza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – Romaqua Group SA/Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Lieta C-518/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 3. augustā iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – J.M.P./AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Lieta C-523/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 4. augustā iesniedza Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgārija) – UT/SO

27

2022/C 424/37

Lieta C-531/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 9. augustā iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polija) – Getin Noble Bank u.c.

28

2022/C 424/38

Lieta C-545/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 15. augustā iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – Air Europa Lineas Aereas/VO, GR

29

2022/C 424/39

Lieta C-548/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 18. augustā iesniedza Giudice di pace di Fondi (Itālija) – M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Lieta C-562/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 25. augustā iesniedza Rayonen sad Burgas (Bulgārija) – JD/OB

30

2022/C 424/41

Lieta C-573/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 26. augustā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – A, B un Biedrība C/Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Lieta C-574/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 26. augustā iesniedza Sofiyski gradski sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Lieta C-583/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 7. septembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – kriminālprocess pret MV

32

2022/C 424/44

Lieta C-588/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 7. septembrīRyanair DAC iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 22. jūnija spriedumu T-657/20 Ryanair/Komisija (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Lieta C-599/22: Prasība, kas celta 2022. gada 16. septembrī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

34

2022/C 424/46

Lieta C-602/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 16. septembrī iesniedza likvidējamā ABLV Bank AS par Vispārējās tiesas (desmitā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 6. jūlija spriedumu lietā T-280/18 ABLV Bank/VNV

34

2022/C 424/47

Lieta C-622/22: Prasība, kas celta 2022. gada 29. septembrī – Eiropas Komisija/Maltas Republika

36

 

Vispārējā tiesa

2022/C 424/48

Lieta T-500/22: Prasība, kas celta 2022. gada 16. augustā – Vleuten Insects un New Generation Nutrition/Komisija

37

2022/C 424/49

Lieta T-550/22: Prasība, kas celta 2022. gada 5. septembrī – QW/Komisija

38

2022/C 424/50

Lieta T-551/22: Prasība, kas celta 2022. gada 5. septembrī – QY/Komisija

39

2022/C 424/51

Lieta T-553/22: Prasība, kas celta 2022. gada 6. septembrī – RC/Komisija

39

2022/C 424/52

Lieta T-556/22: Prasība, kas celta 2022. gada 8. septembrī – House Foods Group/CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Lieta T-560/22: Prasība, kas celta 2022. gada 5. septembrī – Fachverband Eisenhüttenschlacken/Komisija

40

2022/C 424/54

Lieta T-563/22: Prasība, kas celta 2022. gada 2. septembrī – VP/Cedefop

42

2022/C 424/55

Lieta T-564/22: Prasība, kas celta 2022. gada 13. septembrī – Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Lauvas galvas attēls)

43

2022/C 424/56

Lieta T-566/22: Prasība, kas celta 2022. gada 13. septembrī – Sports Group Denmark/EUIPO (“ENDURANCE”)

44

2022/C 424/57

Lieta T-576/22: Prasība, kas celta 2022. gada 15. septembrī – Bora Creations/EUIPO – True Skincare (“TRUE SKIN”)

44

2022/C 424/58

Lieta T-578/22: Prasība, kas celta 2022. gada 16. septembrī – EDPS/Parlaments un Padome

45

2022/C 424/59

Lieta T-582/22: Prasība, kas celta 2022. gada 16. septembrī – British Airways/Komisija

46

2022/C 424/60

Lieta T-587/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. septembrī – Crown Holdings un Crown Cork & Seal Deutschland/Komisija

47

2022/C 424/61

Lieta T-588/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. septembrī – Renco Valore/Komisija

48

2022/C 424/62

Lieta T-589/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. septembrī – Silgan Holdings u.c./Komisija

49

2022/C 424/63

Lieta T-590/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. septembrī – Cristescu/Komisija

50

2022/C 424/64

Lieta T-592/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. septembrī – Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (“Liquid+Arcade”)

51

2022/C 424/65

Lieta T-599/22: Prasība, kas celta 2022. gada 26. septembrī – Hypo Vorarlberg Bank/VNV

51

2022/C 424/66

Lieta T-600/22: Prasība, kas celta 2022. gada 26. septembrī – ST/Frontex

53

2022/C 424/67

Lieta T-605/22: Prasība, kas celta 2022. gada 27. septembrī –RT France/Padome

54


LV

 

Top