EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:365:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 365, 2022. gada 23. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 365

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 23. septembris


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 570. plenārsesija – INTERACTIO, 15.6.2022.–16.6.2022.

2022/C 365/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par tematu “Ukraina – no palīdzības līdz atjaunošanai. Eiropas pilsoniskās sabiedrības priekšlikumi”

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 570. plenārsesija – INTERACTIO, 15.6.2022.–16.6.2022.

2022/C 365/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas mēbeļu rūpniecība – tās atveseļošana, tiecoties uz inovatīvu, zaļu un aprites ekonomiku” (pašiniciatīvas atzinums)

7


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 570. plenārsesija – INTERACTIO, 15.6.2022.–16.6.2022.

2022/C 365/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem: a) “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Digitālās desmitgades digitālo tiesību un principu deklarācijas izveide””(COM(2022) 27 final) un b) “Digitālās tiesības un principi” (izpētes atzinums)

13

2022/C 365/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to lietošanu (Datu akts)”(COM(2022) 68 final – 2022/0047 (COD))

18

2022/C 365/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Mikroshēmu akts””(COM(2022) 45 final)

23

2022/C 365/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)”(COM(2022) 46 final – 2022/0032 (COD))

34

2022/C 365/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) 2021/2085, ar ko izveido kopuzņēmumus pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, groza attiecībā uz kopuzņēmumu “Mikroshēmas””(COM(2022) 47 final – 2022/0033 (NLE))

40

2022/C 365/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014”(COM(2022) 150 final – 2022/0099 (COD))

44

2022/C 365/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009”(COM(2022) 151 final – 2022/0100 (COD))

50

2022/C 365/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2107, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un Regulu (ES) …/2022, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā”(COM(2022) 171 final – 2022/0111(COD))

55

2022/C 365/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā, nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”(COM(2022) 242 final – 2022/0166 (COD))

57

2022/C 365/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Reaģēšana uz valsts sponsorētu migrantu instrumentalizāciju pie ES ārējām robežām””(JOIN(2021) 32 final)

60

2022/C 365/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus Savienības tiesību īstenošanai Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, īstenošanā un izpildē”(COM(2022) 89 final – 2022/0068 (COD))

66


LV

 

Top