EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:207:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 207, 2022. gada 23. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 207

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 23. maijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2022/C 207/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2022/C 207/02

Lieta C-132/20: Tiesas (virspalāta) 2022. gada 29. marta spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – BN, DM, EN/Getin Noble Bank S.A. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pieņemamība – LESD 267. pants – Jēdziens “tiesa” – LES 19. panta 1. punkts – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants – Tiesiskums – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Tiesnešu neatkarības princips – Tiesību aktos noteikta tiesa – Tiesu iestāde, kuras locekli tiesneša amatā pirmo reizi iecēlusi nedemokrātiska režīma izpildvaras politiska iestāde – Krajowa Rada Sądownictwa (Valsts tiesu padome, Polija) darbības kārtība – Likuma, uz kuru pamatojoties tika izveidota šī padome, neatbilstība Konstitūcijai – Iespēja kvalificēt šo iestādi par objektīvu un neatkarīgu tiesu Savienības tiesību izpratnē)

2

2022/C 207/03

Lieta C-139/20: Tiesas (pirmā palāta) 2022. gada 31. marta spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Nodokļu uzlikšana energoproduktiem, ko izmanto energoietilpīgie uzņēmumi – Direktīva 2003/96/EK – 17. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 17. panta 4. punkts – Uzņēmumi, uz kuriem attiecas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Atbrīvojums no akcīzes nodokļa)

3

2022/C 207/04

Lieta C-472/20: Tiesas (sestā palāta) 2022. gada 31. marta spriedums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt./PN (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi – Kredītlīgumi – Ārvalstu valūtā izteikts aizdevums, kurš ir atmaksājams valsts valūtā – Līguma noteikums, ar kuru valūtas maiņas kursa risks ir jāuzņemas patērētājam – Noteikuma līguma par galveno priekšmetu negodīgums – Sekas – Līguma spēkā neesamība – Būtisks kaitējums patērētājam – Direktīvas 93/13 lietderīgā iedarbība – Augstākās tiesas nesaistošs atzinums – Iespēja atjaunot lietas dalībnieku stāvokli, kāds tiem būtu bijis, ja šis līgums nebūtu ticis noslēgts)

3

2022/C 207/05

Lieta C-687/20: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 31. marta spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 2002/49/EK – Vides trokšņa novērtēšana un pārvaldība – Aglomerācijas, galvenie autoceļi un galvenās dzelzceļa līnijas – 7. panta 2. punkts – Stratēģiskās trokšņu kartes – 8. panta 2. punkts – Rīcības plāni – 10. panta 2. punkts – VI pielikums – Stratēģiskajās trokšņu kartēs sniegtā informācija – Rīcības plānu kopsavilkumi – Nepaziņošana Eiropas Komisijai paredzētajos termiņos)

4

2022/C 207/06

Lieta C-96/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 31. marta spriedums (Amtsgericht Bremen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju aizsardzība – Direktīva 2011/83/ES – Atteikuma tiesības distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem – Izņēmumi attiecībā uz atteikuma tiesībām – 16. panta l) punkts – Ar brīvā laika pasākumiem saistītu pakalpojumu sniegšana – Līgums, kurā ir paredzēts konkrēts izpildes datums vai laikposms – Biļešu pakalpojumu sniegšana – Starpnieks, kas rīkojas tā vārdā, bet brīvā laika pasākuma organizatora uzdevumā – Ar atteikuma tiesību izmantošanu saistīts risks)

5

2022/C 207/07

Lieta C-195/21: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 31. marta spriedums (Rayonen sad Lukovit (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – LB/Smetna palata na Republika Bulgaria (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiskais iepirkums – Direktīva 2014/24/ES – Piemērojamība pilnībā iekšējai situācijai – 58. panta 1. un 4. punkts – Atlases kritēriji – Pretendentu tehniskās un profesionālās spējas – Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība – Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 – 8. panta 3. punkts – Kontroles pasākumi – Valsts iestāžu, kas aizsargā Savienības finanšu intereses, iespēja atšķirīgi novērtēt publiskā iepirkuma procedūru)

5

2022/C 207/08

Lieta C-231/21: Tiesas (septītā palāta) 2022. gada 31. marta spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IA/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Dublinas sistēma – Regula (ES) Nr. 604/2013 – 29. panta 2. punkts – Patvēruma pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšana uz dalībvalsti, kura ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu – Sešu mēnešu pārsūtīšanas termiņš – Iespēja šo termiņu pagarināt ilgākais līdz vienam gadam ieslodzījuma gadījumā – Jēdziens “ieslodzījums” – Patvēruma meklētāja piespiedu ievietošana slimnīcas psihiatriskajā nodaļā ar tiesneša atļauju)

6

2022/C 207/09

Lieta C-287/20: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 10. janvāra rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – EL un CP/Ryanair DAC (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5. panta 3. punkts – Kopīgi noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – Lidmašīnas salona apkalpes personāla un pilotu streiks – “Iekšēji” un “ārēji” apstākļi apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbības kontekstā – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 12. un 28. pants – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. un 28. pants – Darbinieku pulcēšanās un biedrošanās brīvības un gaisa pārvadātāja tiesību uz sarunām par koplīgumu ierobežojumu neesamība)

7

2022/C 207/10

Lieta C-467/21: Tiesas (desmitā palāta) 2021. gada 16. decembra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Comune di Venezia/Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Tiesību aktu tuvināšana – Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi – Pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi attiecībā uz mobilās telefonijas antenu izvietošanu – Iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu nepieciešamību pamatlietas izspriešanai, nepietiekama precizēšana – Acīmredzama nepieņemamība)

8

2022/C 207/11

Lieta C-505/21: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 16. decembra rīkojums (Tribunal du travail de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – FU/Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Patvēruma politika – Kritēriji un mehānismi, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu – Regula (ES) Nr. 604/2013 (Dublina III) – 27. pants – Pret pārsūtīšanas lēmumu pieejamie tiesību aizsardzības līdzekļi – Saiknes neesamība starp lūgto Savienības tiesību interpretāciju un strīda pamatlietā patiesumu vai priekšmetu – Acīmredzama nepieņemamība)

8

2022/C 207/12

Lieta C-89/22: Tiesas priekšsēdētāja 2022. gada 11. marta rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Passengers friend GmbH/British Airways plc (Gaisa transports – Kompensācija aviopasažieriem lidojuma ilgas kavēšanās gadījumā – Savienotais reiss, kas sastāv no diviem lidojumiem – Ielidošanas galamērķī ilga kavēšanās, kas radusies reisa otrajā lidojumā, ko izpildīja aviosabiedrība, kas nav reģistrēta Eiropā – Kompensācijas prasījums pret Eiropā reģistrētu aviosabiedrību, kas izpildīja reisa pirmo lidojumu)

9

2022/C 207/13

Lieta C-305/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 12. maijāJoão Miguel Barata iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 3. marta spriedumu lietā T-723/18 Barata/Parlaments

9

2022/C 207/14

Lieta C-801/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 17. decembrī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2021. gada 6. oktobra spriedumu lietā T-342/20 Indo European Foods/EUIPO

10

2022/C 207/15

Lieta C-19/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 10. janvārīSanford LP iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2021. gada 10. novembra spriedumu lietā T-443/20 Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Etiķetes)

11

2022/C 207/16

Lieta C-57/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 28. janvārī iesniedza Nejvyšším soudem (Čehijas Republika) – YQ/Ředitelství silnic a dálnic ČR

11

2022/C 207/17

Lieta C-66/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 2. februārī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA/Toscca Equipamentos de Madeira Lda

12

2022/C 207/18

Lieta C-88/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 8. februārī QB iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 8. decembra spriedumu lietā T-71/21 QB/Komisija

13

2022/C 207/19

Lieta C-101/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 10. februārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2021. gada 1. decembra spriedumu lietā T-546/20 Sopra Steria Benelux un Unisys Belgium/Komisija

14

2022/C 207/20

Lieta C-105/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 15. februārī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – P.M./Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Warszawie

14

2022/C 207/21

Lieta C-106/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 15. februārī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Xella Magyarország Építőanyagipari Kft./Innovációs és Technológiai Miniszter

15

2022/C 207/22

Lieta C-107/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 16. februārī iesniedza Gerechtshof Amsterdam (Nīderlande) – X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

15

2022/C 207/23

Lieta C-115/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 17. februārī iesniedza Unabhängige Schiedskommission Wien (Austrija) – E.N.

16

2022/C 207/24

Lieta C-122/22 P: Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 18. februārīDyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2021. gada 8. decembra spriedumu lietā T-127/19 Dyson u.c./Komisija

17

2022/C 207/25

Lieta C-132/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 25. februārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – BM, NP/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

18

2022/C 207/26

Lieta C-143/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 1. martā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) u.c./Ministre de l’Intérieur

18

2022/C 207/27

Lieta C-148/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 2. martā iesniedza Tribunal du travail de Liège (Beļģija) – OP/Commune d’Ans

19

2022/C 207/28

Lieta C-201/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 15. martā iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Kopiosto r.y./Telia Finland Oyi

19

2022/C 207/29

Lieta C-224/22: Prasība, kas celta 2022. gada 29. martā — Spānijas Karaliste/Eiropas Savienības Padome

20

 

Vispārējā tiesa

2022/C 207/30

Lieta T-323/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Martinair Holland/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Vienots un turpināts pārkāpums – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu)

22

2022/C 207/31

Lieta T-324/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – SAS Cargo Group u.c./Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Tiesības uz aizstāvību – Pušu procesuālo tiesību vienlīdzība – LESD 266. pants – Valsts piespiedu rīcība – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Dalības pārkāpumā ilgums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Nenozīmīga dalība – Atbildību pastiprinoši apstākļi – Atkārtotība – Neierobežota kompetence)

23

2022/C 207/32

Lieta T-325/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Vienots un turpināts pārkāpums – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

24

2022/C 207/33

Lieta T-326/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Air Canada/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Tiesības uz aizstāvību – Jauna paziņojuma par iebildumiem neesamība – Vienots un turpināts pārkāpums – Pieteikuma iecietības programmas piemērošanai atsaukšana – Neierobežota kompetence)

25

2022/C 207/34

Lieta T-334/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Cargolux Airlines/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Tiesības uz aizstāvību – Jauna paziņojuma par iebildumiem neesamība – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Līdzdalības pārkāpumā ilgums – Papildsumma – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Sekotāja loma – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

26

2022/C 207/35

Lieta T-337/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Air France-KLM/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Vienots un turpināts pārkāpums – Vainojamība prettiesiskā rīcībā – Nosacījumi atbrīvojuma no naudas soda piešķiršanai – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Dalības pārkāpumā ilgums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

27

2022/C 207/36

Lieta T-338/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Air France/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Vienots un turpināts pārkāpums – Nosacījumi atbrīvojuma no naudas soda piešķiršanai – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Dalības pārkāpumā ilgums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

28

2022/C 207/37

Lieta T-340/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Japan Airlines/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – LESD 266. pants – Noilgums – Tiesības uz aizstāvību – Diskriminācijas aizliegums – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Papildsumma – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Nenozīmīga dalība – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

28

2022/C 207/38

Lieta T-341/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – British Airways/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Pienākums norādīt pamatojumu – LESD 266. pants – Valsts piespiedu rīcība – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Dalības pārkāpumā ilgums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Neierobežota kompetence)

29

2022/C 207/39

Lieta T-342/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30 marta spriedums – Deutsche Lufthansa u.c./Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Pienākums norādīt pamatojumu – Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm – Valsts piespiedu rīcība – Vienots un turpināts pārkāpums)

30

2022/C 207/40

Lieta T-343/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Cathay Pacific Airways/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Tiesības uz aizstāvību – Noilgums – Valsts piespiedu rīcība – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Pretkonkurences rīcības veicināšana no valsts iestāžu puses – Nenozīmīga dalība – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

31

2022/C 207/41

Lieta T-344/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Latam Airlines Group un Lan Cargo/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Noilgums – Princips “ne bis in idem” – Diskriminācijas aizlieguma princips – Tiesības uz aizstāvību – Valsts piespiedu rīcība – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Nenozīmīga dalība – Samērīgums – Neierobežota kompetence)

32

2022/C 207/42

Lieta T-350/17: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Singapore Airlines un Singapore Airlines Cargo/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Kravu gaisa pārvadājumu tirgus – Lēmums, ar ko konstatēts LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. panta pārkāpums – Kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementu (degvielas piemaksa, drošības piemaksa, komisijas maksa par piemaksām) saskaņošana – Informācijas apmaiņa – Komisijas teritoriālā kompetence – Princips “ne bis in idem” – Valsts piespiedu rīcība – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda apmērs – Pārdošanas apjoma vērtība – Pārkāpuma smagums – Neierobežota kompetence)

33

2022/C 207/43

Lieta T-129/19 RENV: Vispārējās tiesas 2022. gada 23. marta spriedums – Necci/Komisija (Civildienests – Līgumdarbinieki – Sociālais nodrošinājums – KVAS – Pievienošanās pieteikuma noraidīšana pēc pensijas tiesību nodošanas – Nosacījums, kas saistīts ar vairāk nekā trīs gadus ilgu nodarbinātību – PDNK 95. pants – Pamattiesību hartas 34. panta 1. punkts – LESD 45. pants)

33

2022/C 207/44

Lieta T-291/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Yanukovych/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā – Padomes pienākums pārliecināties par to, ka trešās valsts iestādes lēmuma pieņemšanā ir ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

34

2022/C 207/45

Lieta T-292/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Yanukovych/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā – Padomes pienākums pārliecināties par to, ka trešās valsts iestādes lēmuma pieņemšanā ir ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

35

2022/C 207/46

Lieta T-299/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – KF/EIB (Civildienests – EIB personāls – Sūdzība par psiholoģisku vardarbību – Administratīvā izmeklēšana – Lēmums noraidīt sūdzību – Kļūda vērtējumā – Labas pārvaldības princips – Atbildība)

36

2022/C 207/47

Lieta T-720/20: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Perry Street Software/EUIPO – Toolstream (“SCRUFFS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “SCRUFFS” – Absolūti atteikuma pamati – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Aprakstošs raksturs – Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

36

2022/C 207/48

Lieta T-30/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – L’Oréal/EUIPO – Debonair Trading Internacional (“SO COUTURE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SO COUTURE” reģistrācijas pieteikums – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “SO…?” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

37

2022/C 207/49

Lieta T-35/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (“ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ALLMAX NUTRITION” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

38

2022/C 207/50

Lieta T-36/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – PO/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Paziņojums par atklāto konkursu EPSO/AD/338/17 – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Pamattiesību hartas 21. pants – Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. un 4. punkts – Saprātīga darba vietas pielāgošana – Diskriminācijas invaliditātes dēļ aizlieguma princips – Direktīva 2000/78/EK – Pienākums norādīt pamatojumu – Rūpības pienākums – Atbildība – Mantisks un morāls kaitējums)

38

2022/C 207/51

Lieta T-206/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Kalita un Haas/EUIPO – Kitzbühel Tourismus (Divu dzīvnieku attēls) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kurā attēloti divi dzīvnieki, reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlots dzīvnieks – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

39

2022/C 207/52

Lieta T-264/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Établissement Amra/EUIPO – eXpresio (Atsperzābaka forma) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme – Atsperzābaka forma – Absolūts atteikuma pamats – Apzīmējums, ko veido vienīgi preces forma, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts – Vārdisko elementu esamība – Nefunkcionālo būtisko iezīmju neesamība)

40

2022/C 207/53

Lieta T-451/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – Hesse/EUIPO – Wedl & Hofmann (“Testa Rossa”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Testa Rossa” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “TESTA ROSSA” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

40

2022/C 207/54

Lieta T-17/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 22. marta rīkojums – Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (“Pure Hemp”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdētā lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

41

2022/C 207/55

Lieta T-232/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 18. marta rīkojums – Saure/Komisija (Atcelšanas prasība – Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Sarakste ar Komisiju par Astra Zeneca ražoto Covid-19 vakcīnu daudzumiem un piegādes termiņiem – Netieši izteikts piekļuves atteikums – Tiešs lēmums, kurš pieņemts pēc prasības celšanas – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas – Pieteikumi par prasījumu pielāgošanu – Lis pendens – Acīmredzama nepieņemamība)

41

2022/C 207/56

Lieta T-431/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 8. marta rīkojums – UNIS/Komisija (Atcelšanas prasība – Sociālais nodrošinājums – Iestādes, kuras pārvalda obligātās veselības apdrošināšanas un vecuma apdrošināšanas sistēmas – Valsts vecuma apdrošināšanas kase – Saimnieciskā darbība – Nepārsūdzams akts – Nepieņemamība)

42

2022/C 207/57

Lieta T-550/21: Vispārējās tiesas 2022. gada 21. marta rīkojums – Kalypso Media Group/EUIPO (“COMMANDOS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdētā lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

42

2022/C 207/58

Lieta T-123/22: Prasība, kas celta 2022. gada 7. martā – Ecocert India/Komisija

43

2022/C 207/59

Lieta T-156/22: Prasība, kas celta 2022. gada 23. martā – Hyundai Heavy Industries Holdings/Komisija

44

2022/C 207/60

Lieta T-157/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. martā – Dehaen/EUIPO – National Geographic Society (“NATIONAL GEOGRAPHIC”)

45

2022/C 207/61

Lieta T-158/22: Prasība, kas celta 2022. gada 22. martā – Dehaen/EUIPO – National Geographic Society (“NATIONAL GEOGRAPHIC”)

46

2022/C 207/62

Lieta T-160/22: Prasība, kas celta 2022. gada 25. martā – 1906 Collins/EUIPO – Peace United (“bâoli BEACH”)

47

2022/C 207/63

Lieta T-163/22: Prasība, kas celta 2022. gada 28. martā – Transformers Manufacturing Company/EUIPO – H&F (“TMC TRANSFORMERS”)

47

2022/C 207/64

Lieta T-167/22: Prasība, kas celta 2022. gada 28. martā – Transformers Manufacturing Company/EUIPO – H&F (“TMC TRANSFORMERS”)

48

2022/C 207/65

Lieta T-168/22: Prasība, kas celta 2022. gada 30. martā – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (“GRILLOUMI”)

49

2022/C 207/66

Lieta T-170/22: Prasība, kas celta 2022. gada 31. martā – Telefónica de España/Komisija

50

2022/C 207/67

Lieta T-171/22: Prasība, kas celta 2022. gada 31. martā – OR un OS/Komisija

51

2022/C 207/68

Lieta T-172/22: Prasība, kas celta 2022. gada 31. marta – Gönenç/EUIPO – Solar (“termorad “ALUMINIUM PANEL RADIATOR””)

52

2022/C 207/69

Lieta T-174/22: Prasība, kas celta 2022. gada 4. aprīlī – Novartis/EUIPO – AstraZeneca (“BREZTREV”)

52

2022/C 207/70

Lieta T-175/22: Prasība, kas celta 2022. gada 4. aprīlī – Novartis/EUIPO – AstraZeneca (“BREZTRI”)

53

2022/C 207/71

Lieta T-178/22: Prasība, kas celta 2022. gada 4. aprīlī – FA World Entertainment/EUIPO (“FUCKING AWESOME”)

54

2022/C 207/72

Lieta T-179/22: Prasība, kas celta 2022. gada 5. aprīlī – Farco-Pharma/EUIPO – Infarco (“FARCO”)

54

2022/C 207/73

Lieta T-183/22: Prasība, kas celta 2022. gada 11. aprīlī – Eggers & Franke/EUIPO – E. & J. Gallo Winery (“EF”)

55

2022/C 207/74

Lieta T-184/22: Prasība, kas celta 2022. gada 12. aprīlī – Eggers & Franke/EUIPO – E. & J. Gallo Winery (“E & F”)

55


LV

 

Top