EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:152:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 152, 2022. gada 6. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 152

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 6. aprīlis


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 565. plenārsesija - INTERACTIO, 8.12.2021.-9.12.2021.

2022/C 152/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālās pārkārtošanās iespējas mazumtirdzniecības uzņēmumiem un tās sniegtās priekšrocības patērētājiem Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2022/C 152/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “IKP alternatīvas – sekmīgas atveseļošanas un ilgtspējīgas un noturīgas ES ekonomikas ķīla” (pašiniciatīvas atzinums)

7

2022/C 152/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uzņēmumu ienākuma nodokļu nozīme korporatīvajā pārvaldībā” (pašiniciatīvas atzinums)

13

2022/C 152/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Brīvprātīgie – pilsoņi, kas veido Eiropas nākotni” (pašiniciatīvas atzinums)

19

2022/C 152/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kā garantēt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību jauniešiem un nodrošināt jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iekļaušanu, izmantojot pienācīgi izstrādātus nacionālos atveseļošanas plānus” (pašiniciatīvas atzinums)

27

2022/C 152/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nestandarta nodarbinātības un platformu kooperatīvi rūpniecības digitālajā pārveidē” (pašiniciatīvas atzinums)

38

2022/C 152/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kā resursietilpīgas un energoietilpīgas nozares var izmantot ES atveseļošanas plānu, lai īstenotu sociāli pieņemamu pārkārtošanos virzībā uz dekarbonizāciju un digitalizāciju” (pašiniciatīvas atzinums)

44

2022/C 152/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Strukturālo un nozaru pārmaiņu prognozēšana un rūpniecības kultūru pārveidošana – virzība uz jaunu atveseļošanās perspektīvu un noturības līmeni dažādās Eiropas daļās” (pašiniciatīvas atzinums)

50

2022/C 152/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Spēcīga, uz kopīgām demokrātijas un tiesiskuma vērtībām balstīta transatlantiskā partnerība – neaizstājams globālu problēmu risināšanas un starptautiskās kārtības saglabāšanas elements” (pašiniciatīvas atzinums)

56

2022/C 152/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārtikas uzņēmumu stratēģiju un darbības saskaņošana ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem ilgtspējīgai atveseļošanai pēc Covid-19 pandēmijas” (pašiniciatīvas atzinums)

63


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 565. plenārsesija - INTERACTIO, 8.12.2021.-9.12.2021.

2022/C 152/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Komisijas norādījumi par izvērstā Prakses kodeksa dezinformācijas jomā izstrādi””(COM(2021) 262 final)

72

2022/C 152/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2020. gada ziņojums par konkurences politiku””(COM(2021) 373 final)

77

2022/C 152/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par grozījumiem Direktīvā 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū”(COM(2021) 547 final – 2021/0291 (COD))

82

2022/C 152/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārejas noteikumiem, kas piemērojami noteiktām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, un prasību atliktu piemērošanu iestādes iekšējai lietošanai paredzētām ierīcēm groza Regulu (ES) 2017/746”(COM(2021) 627 final – 2021/0323 (COD))

85

2022/C 152/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai”(COM(2021) 420 final – 2021/0239 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju (pārstrādāta redakcija)”(COM(2021) 422 final – 2021/0241 (COD)) un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2015/849”(COM(2021) 423 final – 2021/0250 (COD))

89

2022/C 152/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģija””(COM(2021) 390 final)

97

2022/C 152/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas zaļajām obligācijām”(COM(2021) 391 final – 2021/0191 (COD))

105

2022/C 152/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz prudenciālo režīmu globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu grupām ar noregulējuma stratēģiju ar vairākām noregulējuma iestādēm un metodoloģiju attiecībā uz netiešu parakstīšanos uz instrumentiem, kas ir atbilstīgi, lai izpildītu minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām”(COM(2021) 665 – 2021/0343 (COD))

111

2022/C 152/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālajai komitejai un Reģionu komitejai “Agrīnās no Covid-19 pandēmijas gūtās atziņas””(COM(2021) 380 final)

116

2022/C 152/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Jaunatnes gadu 2022”(COM(2021) 634 final – 2021/0328 (COD))

122

2022/C 152/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes Direktīvu (ES) 2015/652”(COM(2021) 557 final – 2021/0218 (COD))

127

2022/C 152/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija)”(COM(2021) 558 final – 2021/0203 (COD))

134

2022/C 152/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES”(COM(2021) 559 final – 2021/0223 (COD)) un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģisks izvēršanas plāns attiecībā uz papildu darbību kopumu nolūkā atbalstīt alternatīvo degvielu infrastruktūras ātru ieviešanu””(COM(2021) 560 final)

138

2022/C 152/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”(COM(2021) 562 final – 2021/0210 (COD))

145

2022/C 152/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza attiecībā uz aviācijas devumu Savienības visas tautsaimniecības mēroga emisiju samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanā un globālā tirgus pasākuma pienācīgu īstenošanu”(COM(2021) 552 final)

152

2022/C 152/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu”(COM(2021) 568 final – 2021/0206 (COD))

158

2022/C 152/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās”(COM(2021) 753 – 2021/0387 (COD))

166

2022/C 152/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna ES Meža stratēģija 2030. gadam””(COM(2021) 572 final)

169

2022/C 152/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757”(COM(2021) 551 final – 2021/0211 (COD)) un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Lēmumu (ES) 2015/1814 groza attiecībā uz kvotu apjomu, kurš līdz 2030. gadam jāieskaita Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezervē”(COM(2021) 571 final – 2021/0202 (COD))

175

2022/C 152/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu”(COM(2021) 564 final – 2021/0214 (COD))

181

2022/C 152/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības”(COM(2021) 555 final – 2021/0200 (COD))

189

2022/C 152/32

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz darbības jomu, izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti groza Regulu (ES) 2018/841 un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999”(COM(2021) 554 final)

192

2022/C 152/33

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem IV un V pielikumu”(COM(2021) 656 final – 2021/0340 (COD))

197


LV

 

Top