EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 338, 2021. gada 23. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 23. augusts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2021/C 338/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2021/C 338/02

Lieta C-428/19: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – OL, PM, RO/Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 96/71/EEK – 1. panta 1. punkts, kā arī 3. un 5. pants – Darba ņēmēju norīkošana darbā saistībā ar pakalpojumu sniegšanu – Starptautiskā sauszemes kravas transporta vadītāji – Norīkojuma valsts minimālās darba algas likmes ievērošana – Dienas nauda – Regula (EK) Nr. 561/2006 – 10. pants – Darbiniekiem piešķirtā atlīdzība, ņemot vērā degvielas patēriņu)

2

2021/C 338/03

Lieta C-695/19: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rádio Popular – Electrodomésticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2006/112/EK – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Atbrīvojumi – 135. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Jēdzieni “apdrošināšanas darījumi” un “ar šiem darījumiem saistīti pakalpojumi, ko veic apdrošināšanas mākleri un apdrošināšanas aģenti” – 174. panta 2. punkts – Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu – Atskaitāmā daļa – Garantijas attiecībā uz sadzīves elektroiekārtām un citiem izstrādājumiem informātikas un telekomunikāciju jomā pagarināšana – “Finanšu darījumu” jēdziens)

3

2021/C 338/04

Lieta C-830/19: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – C.J./Valonijas reģions (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Lauksaimniecība – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – Regula (ES) Nr. 1305/2013 – Deleģētā regula (ES) Nr. 807/2014 – Darbība, ko sāk gados jauns lauksaimnieks – Lauku saimniecību attīstība – Darbības sākšanas atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem – Saņemšanas nosacījumi – Līdzvērtība – Darbība, ko sāk saimniecības vadītājs, kas nav vienīgais šīs saimniecības vadītājs – Maksimālās robežvērtības – Noteikšana – Kritēriji – Lauku saimniecības standarta produkcija)

4

2021/C 338/05

Lieta C-937/19: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Amtsgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 1072/2009 – 1. panta 5. punkta d) apakšpunkts – 8. pants – Starptautiskie kravas autopārvadājumi no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti – Kabotāžas pārvadājumi, kas seko šiem starptautiskajiem pārvadājumiem šīs pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā – Ierobežojumi – Prasība saņemt Kopienas atļauju un attiecīgā gadījumā transporta atļauju – Izņēmumi – Uz sava rēķina veikti kabotāžas pārvadājumi, kas seko starptautiskiem pārvadājumiem – Nosacījumi)

4

2021/C 338/06

Lieta C-71/20: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret VAS Shipping ApS (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 49. un 54. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru prasīts, lai trešo valstu valstspiederīgajiem, kas nodarbināti uz kuģa, kurš kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, šajā dalībvalstī būtu darba atļauja – Izņēmums attiecībā uz kuģiem, kas nepiestāj dalībvalsts ostās vairāk kā 25 reizes viena gada laikposmā – Ierobežojums – LESD 79. panta 5. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, kura mērķis ir noteikt to trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanas apjomu, kuri attiecīgās dalībvalsts teritorijā ierodas no trešām valstīm, lai meklētu algotu darbu vai darbu pašnodarbinātā statusā)

5

2021/C 338/07

Lieta C-120/20: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o./Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejow S.A. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Dzelzceļa pārvadājumi – Dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšana un maksājumu iekasēšana par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu – Direktīva 2001/14/EK – 4. panta 5. punkts – Maksājumu iekasēšana – 30. pants – Valsts regulatīvā iestāde, kuras uzdevums ir rūpēties par infrastruktūras maksas atbilstību šai direktīvai – Infrastruktūras izmantošanas līgums, kas noslēgts starp infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu – Nepareiza transponēšana – Valsts atbildība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Iepriekšēja vēršanās valsts regulatīvajā iestādē)

6

2021/C 338/08

Lieta C-166/20: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – BB/Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Profesionālo kvalifikāciju atzīšana – Direktīva 2005/36/EK – 1. pants un 10. panta b) punkts – Vairākās dalībvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas – Iegūšanas nosacījumi – Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta neesamība – LESD 45. un 49. pants – Darba ņēmēji – Brīvība veikt uzņēmējdarbību)

7

2021/C 338/09

Lieta C-178/20: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft/Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Preču brīva aprite – Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīva 2001/83/EK – 5. panta 1. punkts, 6. panta 1. punkts un 70. – 73. pants – Vienā dalībvalstī atļautas zāles – Klasificēšana par zālēm, kurām nav vajadzīga ārsta recepte – Pārdošana otras dalībvalsts aptiekā bez tirdzniecības atļaujas šajā dalībvalstī – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikts pienākums informēt kompetento iestādi un pienākums tai sniegt paziņojumu par šo zāļu lietošanu – LESD 34. pants – Kvantitatīvs ierobežojums)

8

2021/C 338/10

Lieta C-295/20: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 8. jūlija spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Sanresa” UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiski līgumi – Publisks atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu līgums – Direktīva 2014/24/ES – 58. un 70. pants – Ekonomikas dalībnieka pienākuma būt iepriekšējas rakstveida piekrišanas pārrobežu atkritumu sūtījumiem turētājam kvalificēšana – Līguma izpildes nosacījums)

8

2021/C 338/11

Lieta C-330/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 27. maijā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Beļģija) – The Escape Center BVBA/Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Lieta C-344/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 2. jūnijā iesniedza Tribunal de commerce de Paris (Francija) – AA, AA laulātā BB, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, rīkojoties Xavier BrouardGroupe AA SNC maksātnespējas administratora vārdā/Allianz Bank SA, Allianz France SA, Métropole SA tiesību pārņēmēja, Abitbol & Rousselet SCP, rīkojoties Frédéric AbitbolGroupe AA SNC maksātnespējas administratora vārdā, BDR & Associés, rīkojoties Xavier BrouardGroupe AA SNC maksātnespējas administratora vārdā, SELAFA MJA, rīkojoties Jérôme Pierrel kā viena no AA maksātnespējas administratoriem vārdā, SELARL Axym, rīkojoties Didier Courtoux kā viena no AA maksātnespējas administratoriem vārdā, Bibus SA, agrāk Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, Métropole SA tiesību pārņēmēja

10

2021/C 338/13

Lieta C-347/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. jūnijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret DD

12

2021/C 338/14

Lieta C-348/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. jūnijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret HYA u.c.

12

2021/C 338/15

Lieta C-349/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. jūnijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret HYA u.c.

13

2021/C 338/16

Lieta C-350/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. jūnijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – Kriminālprocess

13

2021/C 338/17

Lieta C-351/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. jūnijā iesniedza Justice de paix du canton de Forest (Beļģija) – ZG/Beobank SA

14

2021/C 338/18

Lieta C-358/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. jūnijā iesniedza Cour de cassation (Beļģija) – Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Vispārējā tiesa

2021/C 338/19

Lieta T-692/15 RENV: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – HTTS/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Irānu – To personu un vienību saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Pietiekami būtisks tādas tiesību normas pārkāpums, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības)

16

2021/C 338/20

Lieta T-587/16 RENV: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – HM/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Paziņojums par konkursu EPSO/AST-SC/03/15 – Nepielaišana piedalīties novērtējuma pārbaudījumos – Pārskatīšanas lūgums – Atteikums šo lūgumu nosūtīt atklātā konkursa atlases komisijai novēlošanās dēļ – Kompetenču sadale starp EPSO un konkursa atlases komisiju – Interese celt prasību)

17

2021/C 338/21

Lieta T-455/17: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – Bateni/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Irānu – To personu un vienību saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Vispārējās tiesas kompetence – Noilgums – Pietiekami būtisks tādas tiesību normas pārkāpums, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības)

17

2021/C 338/22

Lieta T-648/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 14. jūlija spriedums – Nike European Operations Netherlands un Converse Netherlands/Komisija (Valsts atbalsts – Valsts atbalsts, ko Nīderlande īsteno par labu Nike – Iepriekšēji nodokļu nolēmumi (tax rulings) – Lēmums uzsākt formālu izmeklēšanas procedūru – Pilnīgas konkurences princips – Priekšrocība – Selektivitāte – Vienlīdzīga attieksme – Laba pārvaldība – Nepietiekama iepriekšēja izmeklēšana – Nopietnas grūtības – Pienākums norādīt pamatojumu)

18

2021/C 338/23

Lieta T-680/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – Irish Wind Farmers’ Association u.c./Komisija (Valsts atbalsts – Enerģētikas nozare – Īrijas tiesību akti par uzņēmumu nekustamā īpašuma nodokli – Metode, kā aprēķināt nodokļa summu, kas jāmaksā fosilā kurināmā elektroenerģijas ražotājiem – Vēja parku operatoru sūdzība – Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība – Formālas izmeklēšanas procedūras neuzsākšana – Nopietnas grūtības – Ieinteresēto personu procesuālās tiesības)

19

2021/C 338/24

Lieta T-28/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – ID/EĀDD (Civildienests – Līgumdarbinieki – Lēmums par atlaišanu pirms pārbaudes laika beigām – Acīmredzama nepiemērotība – Neatbilstoša rīcība – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pants)

19

2021/C 338/25

Lieta T-205/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – Frommer/EUIPO – Minerva (“I-cosmetics”) (Eiropas Savienības preču zīme – Atcelšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “I-cosmetics” – Preču zīmes faktiska izmantošana – Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

20

2021/C 338/26

Lieta T-386/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 7. jūlija spriedums – Micron Technology/EUIPO (“INTELLIGENCE, ACCELERATED”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “INTELLIGENCE, ACCELERATED” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

20

2021/C 338/27

Lieta T-492/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 7 jūlija spriedums – S. Tous/EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Gaismeklis) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo gaismekli – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kuras attēlo plīša lācīšus – Spēkā neesamības pamati – Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) un e) apakšpunkts)

21

2021/C 338/28

Lieta T-777/19 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2021. gada 2. jūlija rīkojums – Bourel u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums – Valsts atbalsts – Vēja ģeneratoru parku būvniecība – Individuālā atbalsta pasākumi, kurus Francija piešķīrusi vairākiem jūras vēja ģeneratoru parkiem – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu – Būvdarbu sākšana – Lūgums noteikt pagaidu pasākumus – Steidzamības neesamība)

22

2021/C 338/29

Lieta T-728/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 25. jūnija rīkojums – OM/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Kopīgā veselības apdrošināšanas shēma – Medicīnisko izdevumu atlīdzināšana – Lūguma noraidīšana – Sūdzības noraidīšana – Pamatojuma aizstāšana – Otrās sūdzības iesniegšana – Termiņš prasības celšanai – Nepieņemamība)

22

2021/C 338/30

Lieta T-75/21: Vispārējās tiesas 2021. gada 8. jūlija rīkojums – Mendes de Almeida/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Institucionālās tiesības – Ciešāka sadarbība Eiropas Prokuratūras izveidei – Regula (ES) 2017/1939 – Eiropas Prokuratūras Eiropas prokuroru iecelšana amatā – Viena no Portugāles izvirzītajiem kandidātiem iecelšana amatā – Termiņš prasības celšanai – Termiņa sākums – Nepieņemamība)

23

2021/C 338/31

Lieta T-349/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. jūnijā – Vācija/Komisija

23

2021/C 338/32

Lieta T-358/21: Prasība, kas celta 2021. gada 25. jūnijā – Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (“CIPRIANI FOOD”)

25

2021/C 338/33

Lieta T-359/21: Prasība, kas celta 2021. gada 18. jūnijā – ClientEarth/Komisija

25

2021/C 338/34

Lieta T-366/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. jūnijā – Coinbase/EUIPO – bitFlyer (“coinbase”)

26

2021/C 338/35

Lieta T-369/21: Prasība, kas celta 2021. gada 30. jūnijā – Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (“uni”)

27

2021/C 338/36

Lieta T-373/21: Prasība, kas celta 2021. gada 1. jūlijā – Etablissements Nicolas/EUIPO – St. Nicolaus (“NICOLAS”)

28

2021/C 338/37

Lieta T-376/21: Prasība, kas celta 2021. gada 2. jūlijā – Instituto Cervantes/Komisija

28

2021/C 338/38

Lieta T-380/21: Prasība, kas celta 2021. gada 5. jūlijā – Flybe/Komisija

29

2021/C 338/39

Lieta T-383/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – Banque postale/VNV

30

2021/C 338/40

Lieta T-384/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – Confédération nationale du Crédit mutuel u.c./VNV

31

2021/C 338/41

Lieta T-385/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā — BPCE u.c./VNV

32

2021/C 338/42

Lieta T-386/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – Crédit agricole un Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisija

33

2021/C 338/43

Lieta T-387/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā — Société générale u.c./VNV

34

2021/C 338/44

Lieta T-388/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – Crédit agricole u.c./VNV

35

2021/C 338/45

Lieta T-397/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – BNP Paribas/VNV

35

2021/C 338/46

Lieta T-398/21: Prasība, kas celta 2021. gada 6. jūlijā – Ryanair un Ryanair Sun/Komisija

36

2021/C 338/47

Lieta T-401/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – KN/Parlaments

37

2021/C 338/48

Lieta T-405/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. jūlijā – Dexia Crédit Local/VNV

38

2021/C 338/49

Lieta T-406/21: Prasība, kas celta 2021. gada 8. jūlijā – Credit Suisse Group un Credit Suisse Securities (Europe)/Komisija

39

2021/C 338/50

Lieta T-407/21: Prasība, kas celta 2021. gada 9. jūlijā – PB/Komisija

40

2021/C 338/51

Lieta T-408/21: Prasība, kas celta 2021. gada 9. jūlijā – HB/Komisija

41

2021/C 338/52

Lieta T-418/21: Prasība, kas celta 2021. gada 12. jūlijā – Alauzun u.c./Komisija un EMA

42

2021/C 338/53

Lieta T-420/21: Prasība, kas celta 2021. gada 12. jūlijā – Cargolux/Komisija

43

2021/C 338/54

Lieta T-426/21: Prasība, kas celta 2021. gada 14. jūlijā – Assaad/Padome

44


LV

 

Top