EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:286:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 286, 2021. gada 16. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 286

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 16. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 560. plenārsesija (JDE) – Interactio, 27.4.2021.–28.4.2021.

2021/C 286/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par tematu “Jauns naratīvs par Eiropu – EESK rezolūcija konferencei par Eiropas nākotni”

1

2021/C 286/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par tematu “Eiropas pilsoniskās sabiedrības darbs partnerībā – mūsu ilgtspējīgai nākotnei – EESK ieguldījums Portu sociālajā samitā”

6

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 560. plenārsesija (JDE) – Interactio, 27.4.2021.–28.4.2021.

2021/C 286/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Brīvās profesijas 4.0” (pašiniciatīvas atzinums)

8

2021/C 286/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālās ekonomikas loma darbvietu radīšanā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā”(izpētes atzinums)

13

2021/C 286/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Profesionālā apmācība: prasmju un darba tirgus vajadzību prognozēšanas un saskaņošanas sistēmu efektivitāte un sociālo partneru un dažādu ieinteresēto personu loma” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Portugāles pieprasījuma)

20

2021/C 286/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kā izglītības un apmācības ietvaros mūžizglītības perspektīvā sekmēt Eiropai vajadzīgās prasmes ar mērķi izveidot taisnīgāku, saliedētāku, ilgtspējīgāku, digitālāku un noturīgāku sabiedrību”(izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Portugāles pieprasījuma)

27

2021/C 286/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kā Eiropas Savienībā saskaņot uztura bagātinātāju ienākšanu tirgū: risinājumi un paraugprakse”(izpētes atzinums)

33


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 560. plenārsesija (JDE) – Interactio, 27.4.2021.–28.4.2021.

2021/C 286/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas datu pārvaldību (Datu pārvaldības akts)”(COM(2020) 767 final)

38

2021/C 286/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Jaunā patērētāju tiesību aizsardzības programma. Patērētāju noturības stiprināšana, lai panāktu ilgtspējīgu atveseļošanos””(COM(2020) 696 final)

45

2021/C 286/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Zāļu stratēģija””(COM(2020) 761 final)

53

2021/C 286/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES inovāciju potenciāla maksimāla izmantošana. Rīcības plāns intelektuālā īpašuma jomā ES atveseļošanās un noturības atbalstam””(COM(2020) 760 final)

59

2021/C 286/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sāncensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē (Digitālo tirgu tiesību akts)”(COM(2020) 842 final – 2020/374 (COD))

64

2021/C 286/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK”(COM(2020) 825 final – 2020/0361 (COD))

70

2021/C 286/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “ES kiberdrošības stratēģija digitālajai desmitgadei””(JOIN(2020) 18 final)

76

2021/C 286/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par datorizētu sistēmu saziņai pārrobežu civilprocesos un kriminālprocesos (e-CODEX sistēma) un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726”(COM(2020) 712 final – 2020/345 (COD))

82

2021/C 286/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Tieslietu sistēmu digitalizācija Eiropas Savienībā. Iespēju rīkkopa””(COM(2020) 710 final)

88

2021/C 286/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES”(COM(2018) 51 final – 2018/18 (COD))

95

2021/C 286/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai, lai noteiktu konkrētos minētās direktīvas noteikumos izmantoto terminu nozīmi”(COM(2020) 749 final – 2020/331 (CNS))

102

2021/C 286/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektronisko reģistru saturu”(COM(2021) 28 final – 2021/0015 (CNS))

106

2021/C 286/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas veselības savienības veidošana – ES noturības pastiprināšana pret pārrobežu veselības apdraudējumiem””(COM(2020) 724 final); par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pastiprinātu Eiropas Zāļu aģentūras lomu attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm krīžgatavības un krīžu pārvaldības kontekstā”(COM(2020) 725 final – 2020/321(COD)); par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru”(COM(2020) 726 final – 2020/320 (COD)); par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES”(COM(2020) 727 final – 2020/322 (COD))

109

2021/C 286/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Savienība, kurā valda līdztiesība: ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020.–2025. gadam”(COM(2020) 565 final)

121

2021/C 286/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Savienība, kurā valda līdztiesība: LGBTIK līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam””(COM(2020) 698 – final)

128

2021/C 286/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns par integrāciju un iekļaušanu 2021.–2027. gadam””(COM(2020) 758 final)

134

2021/C 286/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Tiesiskuma nodrošināšana Eiropas Savienībā – Eiropas tiesiskās apmācības stratēģija 2021.–2024. gadam””(COM(2020) 713 final)

141

2021/C 286/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)”(COM(2021) 130 final – 2021/0068 (COD))

146

2021/C 286/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES stratēģija atkrastes atjaunīgās enerģijas potenciāla atraisīšanai klimatneitrālas nākotnes vārdā””(COM(2020) 741 final)

152

2021/C 286/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija – Eiropas transporta virzība uz nākotni””(COM(2020) 789 final)

158

2021/C 286/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kritisko vienību noturību”(COM(2020) 823 final – 2020/0359 (COD) – COM(2020) 829 final – 2020/0365 (COD))

170

2021/C 286/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Eiropas plašsaziņas līdzekļi digitālajā desmitgadē: Rīcības plāns atlabšanas un pārmaiņu atbalstam”(COM(2020) 784 final)

176

2021/C 286/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija. Ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem””(COM(2020) 667 final)

181

2021/C 286/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par atbrīvojumiem importam un konkrētām piegādēm saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs”(COM(2021) 181 final – 2021/0097 (CNS))

190


LV

 

Top