EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:278:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 278, 2021. gada 12. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 278

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 12. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2021/C 278/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2021/C 278/02

Lieta C-499/18 P: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 6. maija spriedums – Bayer CropScience AG, Bayer AG/Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) u.c. (Apelācija – Regula (EK) Nr. 1107/2009 – 4. un 21. pants – Apstiprināšanas kritēriji – Apstiprinājuma pārskatīšana – Augu aizsardzības līdzekļi – Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2013 – Darbīgās vielas klotianidīns un imidakloprīds – Sēklas, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir šīs darbīgās vielas – Neprofesionālas lietošanas aizliegums – Piesardzības princips)

2

2021/C 278/03

Lieta C-120/19: Tiesas (trešā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumi – Direktīva 2008/68/EK – 5. panta 1. punkts – Jēdziens “konstrukcijas prasība” – Aizliegums paredzēt stingrākas konstrukcijas prasības – Dalībvalsts iestādes nosacījums par to, ka sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) uzpildes stacijai piegādi drīkst veikt tikai ar autocisternām, kas aprīkotas ar konkrētu karstumizturīgu aizsargizolāciju, kura nav paredzēta Eiropas valstu Nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) – Prettiesiskums – Lēmums, kuru kāda personu kategorija nevar juridiski apstrīdēt – Stingri ierobežota iespēja panākt šāda lēmuma atcelšanu acīmredzamas neatbilstības Savienības tiesībām gadījumā – Tiesiskās drošības princips – Efektivitātes princips)

3

2021/C 278/04

Lieta C-128/19: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Valsts atbalsts – Lauksaimniecības nozare – Tādu dzīvnieku nokaušana, kuriem ir infekcijas slimības – Kompensācija dzīvnieku audzētājiem – Paziņošanas un “atturēšanās no jebkādas darbības” [standstill] pienākumi – LESD 108. panta 3. punkts – Jēdzieni “pastāvošs atbalsts” un “jauns atbalsts” – Regula (EK) Nr. 659/1999 – Atbrīvojumi pēc atbalsta kategorijām – Regula (ES) Nr. 702/2014 – De minimis atbalsts – Regula (ES) Nr. 1408/2013)

4

2021/C 278/05

Lieta C-504/19: Tiesas (trešā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España/VR (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Banku uzraudzība – Kredītiestāžu reorganizācija un likvidācija – Direktīva 2001/24/EK – Kredītiestādes reorganizācijas pasākums, ko veic izcelsmes dalībvalsts iestāde – Tiesību, aktīvu vai saistību nodošana “pagaidu iestādei” – Nodošana atpakaļ kredītiestādei, attiecībā uz kuru tiek veikts reorganizācijas pasākums – 3. panta 2. punkts – Lex concursus – Reorganizācijas pasākuma spēkā esamība citās dalībvalstīs – Savstarpējā atzīšana – 32. pants – Reorganizācijas pasākuma ietekme uz norises gaitā esošu tiesvedību – Izņēmums no lex concursus piemērošanas – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta pirmā daļa – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Tiesiskās drošības princips)

4

2021/C 278/06

Lieta C-505/19: Tiesas (virspalāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WS/Bundesrepublik Deutschland (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu – 54. pants – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 50. pants – Princips ne bis in idem – LESD 21. pants – Personu brīva pārvietošanās – Interpola sarkanais paziņojums – Direktīva (ES) 2016/680 – Šādā paziņojumā ietverto personas datu apstrādes likumība)

5

2021/C 278/07

Apvienotās lietas C-551/19 P un C-552/19 P: Tiesas (trešā palāta) 2021. gada 6. maija spriedums – ABLV Bank AS (C-551/19 P), Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (C-552/19 P)/Eiropas Centrālā banka (Apelācija – Ekonomiskā un monetārā savienība – Banku savienība – Regula (ES) Nr. 806/2014 – Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu (VNM) un vienotu noregulējuma fondu – 18. pants – Noregulējuma procedūra – Nosacījumi – Vienība, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga – Eiropas Centrālās bankas (ECB) paziņojums par maksātnespēju vai maksātnespējas iespējamību – Sagatavojošs akts – Nepārsūdzams akts – Nepieņemamība)

6

2021/C 278/08

Lieta C-707/19: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – K.S./A.B. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu – Direktīva 2009/103/EK – 3. pants – Pienākums apdrošināt kaitējumu īpašumam – Piemērojamība – Dalībvalsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru ir jāsedz tikai tie negadījumā cietušā transportlīdzekļa vilkšanas izdevumi, kas radušies šīs dalībvalsts teritorijā, un tikai tās stāvvietas izmaksas, kuras ir nepieciešamas sakarā ar izmeklēšanu kriminālprocesā vai citu iemeslu dēļ)

7

2021/C 278/09

Lieta C-709/19: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vereniging van Effectenbezitters/BP plc (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – 7. panta 2. punkts – Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu – Kaitējuma materializēšanās vieta – Kaitējums, kas izpaužas tikai kā finansiāli zaudējumi)

8

2021/C 278/10

Lieta C-815/19: Tiesas (trešā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Lauksaimniecība un zivsaimniecība – Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana – Regula (EK) N. 834/2007 – 19. panta 2. punkts – 21. un 23. pants – Regula (EK) Nr. 889/2008 – 27. panta 1. punkts – 28. pants – IX pielikuma 1.3. punkts – Bioloģisko pārtikas produktu pārstrāde – Lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas, kas nav ražotas bioloģiski – Aļģe lithothamnium calcareum – Pulveris, kas iegūts no šīs aļģes attīrītām, samaltām un žāvētām nogulām – Kvalifikācija – Izmantošana bioloģiskajos pārtikas produktos, lai tos bagātinātu ar kalciju – Atļauja – Nosacījumi)

8

2021/C 278/11

Lieta C-844/19: Tiesas (otrā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, iepriekš Finanzamt Graz-Stadt/Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, iepriekš Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 90. pants – Nodokļa bāzes samazināšana – 183. pants – Pārmaksātā PVN atmaksa – Nokavējuma procenti – Valsts tiesiskā regulējuma neesamība – Nodokļu neitralitātes princips – Savienības tiesību normu tiešā piemērojamība – Atbilstīgas interpretācijas princips)

9

2021/C 278/12

Lieta C-847/19 P: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums – Achemos Grupė UAB, Achema AB/Eiropas Komisija, Lietuvas Republika, Klaipėdos Nafta AB (Apelācija – Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus – LESD 108. pants – Ieinteresēto personu tiesības – Labas pārvaldības princips – Rūpīga un objektīva izmeklēšana – Pārbaudes Vispārējā tiesā apjoms – Pienākums norādīt pamatojumu)

10

2021/C 278/13

Lieta C-879/19: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālais nodrošinājums – Piemērojamo tiesību aktu noteikšana – Regula (EEK) Nr. 1408/71 – 13. panta 2. punkta a) apakšpunkts – 14. panta 2. punkts – Persona, kas parasti ir nodarbināta divās vai vairāk dalībvalstīs – Viens darba līgums – Darba devējs, kas reģistrēts dalībvalstī, kurā atrodas darba ņēmēja parastā dzīvesvieta – Algots darbs, kas tiek veikts tikai citu dalībvalstu teritorijā – Darbs, kas veikts dažādās dalībvalstīs secīgos laikposmos – Nosacījumi)

10

2021/C 278/14

Lieta C-890/19 P: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums – Fortischem a.s./Eiropas Komisija, AlzChem AG (Apelācija – Valsts atbalsts – Priekšrocība – Atgūšana – Saimnieciskā pēctecība)

11

2021/C 278/15

Lieta C-913/19: Tiesas (trešās palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/Gefion Insurance A/S (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija apdrošināšanas jomā – 10. pants – 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Iespēja apdrošinātāju, kura domicils ir kādā dalībvalstī, iesūdzēt citā dalībvalstī, ja prasību iesniedzis apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs, tās vietas tiesās, kur ir prasītāja domicils – 13. panta 2. punkts – Cietušās puses tieša prasība pret apdrošinātāju – Piemērojamība personām – Jēdziens “cietusī puse” – Persona, kas profesionāli darbojas apdrošināšanas nozarē – Īpašā jurisdikcija – 7. panta 2. un 5. punkts – Jēdzieni “filiāle”, “aģentūra” vai “cita struktūra”)

11

2021/C 278/16

Lieta C-4/20: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “ALTI” OOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 205. pants – Personas, kurām ir jāmaksā PVN Valsts kasei – Tāda ar nodokli apliekamas piegādes saņēmēja solidārā atbildība, kurš ir izmantojis savas tiesības uz PVN atskaitīšanu, zinot, ka šī nodokļa maksātājs šo nodokli nesamaksās – Šāda saņēmēja pienākums samaksāt PVN, ko šis nodokļa maksātājs nav samaksājis, kā arī nokavējuma procentus, kas ir jāmaksā tādēļ, ka pēdējais minētais nav samaksājis minēto nodokli)

12

2021/C 278/17

Lieta C-6/20: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Tallinna Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sotsiaalministeerium/Riigi Tugiteenuste Keskus, anciennement Innove SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiski piegādes līgumi – Direktīva 2004/18/EK – 2. un 46. pants – Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansēts projekts – Pretendentu atlases kritēriji – Regula (EK) Nr. 852/2004 – 6. pants – Prasība par reģistrāciju vai atļauju, ko izdevusi publiskā līguma izpildes valsts pārtikas nekaitīguma iestāde)

13

2021/C 278/18

Lieta C-8/20: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – L.R./Bundesrepublik Deutschland (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Patvēruma politika – Direktīva 2013/32/ES – Kopējās procedūras starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai – Starptautiskās aizsardzības pieteikums – Nepieņemamības pamati – 2. panta q) punkts – Jēdziens “turpmāks pieteikums” – 33. panta 2. punkta d) apakšpunkts – Dalībvalsts starptautiskās aizsardzības pieteikuma noraidījums tā nepieņemamības dēļ, jo ir noraidīts ieinteresētās personas iesniegts iepriekšējs pieteikums trešā valstī, kas ar Eiropas Savienību ir noslēgusi nolīgumu par kritērijiem un mehānismiem, kuri ļauj noteikt valsti, kas ir atbildīga par kādā no šīm nolīguma līgumslēdzējām valstīm iesniegta patvēruma pieteikuma izskatīšanu – Norvēģijas Karalistes pieņemts galīgais lēmums)

14

2021/C 278/19

Lieta C-11/20: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Valsts atbalsts – Atbalsts, kas atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu – LESD 108. panta 2. punkta otrā daļa – Nelabvēlīgi laika apstākļi – Lauksaimnieku ciestie zaudējumi – Kompensācijas atbalsts – Atgūšanas pienākums – Pienākums informēt – Neizpilde)

14

2021/C 278/20

Lieta C-19/20: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums (Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – I.W., R.W./Bank BPH S.A. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Noteikuma negodīgā rakstura konstatējuma sekas – Ārvalsts valūtā izteikts hipotekārā aizdevuma līgums – Valūtu maiņas kursa noteikšana – Pārjaunojuma līgums – Preventīva iedarbība – Valsts tiesas pienākumi – 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts)

15

2021/C 278/21

Lieta C-27/20: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Tribunal de grande instance de Rennes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – Vienlīdzīga attieksme – Sociālās priekšrocības – Ar iztikas līdzekļu maksimālo apmēru saistītie ierobežojumi – To iztikas līdzekļu ņemšana vērā, kuri saņemti priekšpēdējā gadā pirms pabalstu izmaksas perioda – Darba ņēmējs, kas atgriežas savā izcelsmes valstī – Ģimenes pabalstu saņemšanas tiesību samazinājums)

16

2021/C 278/22

Lieta C-47/20: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – F./Stadt Karlsruhe (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Transports – Vadītāja apliecība – Vadītāja apliecības atņemšana tādas citas dalībvalsts teritorijā, kas nav izdevēja dalībvalsts – Izdevējas dalībvalsts izsniegtas apliecības atjaunošana pēc lēmuma par atņemšanu – Savstarpējas atzīšanas automātiskuma neesamība)

17

2021/C 278/23

Lieta C-56/20: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AR/Stadt Pforzheim (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Transports – Vadītāja apliecība – Savstarpējā atzīšana – Vadītāja apliecības atņemšana tādas citas dalībvalsts teritorijā, kas nav izdevēja dalībvalsts – Atzīmes izvietošana uz vadītāja apliecības, norādot uz tās nederīgumu šīs dalībvalsts teritorijā)

17

2021/C 278/24

Lieta C-63/20 P: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums – Sigrid Dickmanns/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (Apelācija – Civildienests – Pagaidu darbinieki – Uz noteiktu laiku noslēgts līgums, kurā ir ietverta klauzula par līguma izbeigšanu – Neiekļaušana konkursa rezerves sarakstā – Tīri apstiprinošs akts – Sūdzības iesniegšanas termiņš)

18

2021/C 278/25

Lieta C-70/20: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Gaisa transports – Monreālas konvencija – 17. panta 1. punkts – Gaisa pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumā – Jēdziens “nelaimes gadījums” – Smagnēja nosēšanās, kas notikusi gaisa kuģa normāla ekspluatācijas režīma apstākļos – Miesas bojājumi, ko pasažieris esot guvis šādas nosēšanās laikā – Nelaimes gadījuma neesamība)

18

2021/C 278/26

Lieta C-87/20: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hauptzollamt B/XY (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to tirdzniecību – Regula (EK) Nr. 338/97 un Regula (EK) Nr. 865/2006 – Storveidīgo zivju kaviārs – Personīgo vai mājas piederumu ievešana Eiropas Savienības muitas teritorijā – Importa atļauja – Atkāpe – Ierobežojums 125 gramu apmērā vienai personai – Pārsniegums – Nodoms to kādam dāvināt)

19

2021/C 278/27

Lieta C-122/20 P: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 6. maija spriedums – Bruno Gollnisch/Eiropas Parlaments (Apelācija – Institucionālās tiesības – Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām – Grozījumi brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā – Jēdziens “individuāls lēmums attiecībā uz Parlamenta deputātu” – Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu 72. pants – LESD 263. panta sestā daļa – Termiņš prasības celšanai)

20

2021/C 278/28

Lieta C-130/20: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums (Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jomā – Direktīva 79/7/EEK – 4. panta 1. punkts – Diskriminācija dzimuma dēļ – Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts piešķirt maternitātes piemaksu pie pensijas sievietēm, kam ir bijis noteikts skaits bērnu – Šīs piemaksas pie pensijas nepiešķiršana sievietēm, kas ir pieprasījušas priekšlaicīgu pensionēšanos – Direktīvas 79/7/EEK piemērošanas joma)

20

2021/C 278/29

Lieta C-142/20: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 6. maija spriedums (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Analisi G. Caracciolo srl/Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia – Assessorato della salute – Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia – Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Regula (EK) Nr. 765/2008 – Prasības attiecībā uz produktu tirdzniecības tirgus akreditāciju un uzraudzību – Valsts vienīgā akreditācijas struktūra – Akreditācijas sertifikāta izsniegšana atbilstības novērtēšanas struktūrām – Akreditācijas struktūra, kuras juridiskā adrese ir trešā valstī – LESD 56. pants – LESD 102. pants – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 21. pants – Spēkā esamība)

21

2021/C 278/30

Lieta C-202/20 P: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 12. maija spriedums – Claudio Necci/Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome (Apelācija – Civildienests – Bijušais līgumdarbinieks – Sociālais nodrošinājums – Kopējā veselības apdrošināšanas sistēma (JSIS) – Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 95. pants – Dalības saglabāšana pēc pensionēšanās – Nosacījums par vairāk nekā triju gadu nodarbinātību – Pieteikums par pievienošanos JSIS pēc pensijas tiesību nodošanas – Pensijas izdienas gadu pielīdzināšana dienesta gadiem – Lūguma noraidīšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Nelabvēlīgs akts – Vispārējās tiesas rīkojums, ar kuru konstatēta prasības nepieņemamība – Atcelšana)

22

2021/C 278/31

Lieta C-209/20: Tiesas (trešā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Renesola UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Muitas savienība – Spēkā esamības novērtējums – Īstenošanas regula (ES) Nr. 1357/2013 – Izcelsmes valsts konstatēšana saules enerģijas moduļiem, kas samontēti trešā valstī, izmantojot citā trešā valstī izgatavotus solāros elementus – Regula (EEK) Nr. 2913/92 – Kopienas Muitas kodekss – 24. pants – Tādu preču izcelsme, kuru ražošanā iesaistītas vairākas trešās valstis – Jēdziens “pēdējā būtiskā pārstrāde vai apstrāde”)

22

2021/C 278/32

Lieta C-230/20: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 20. maija spriedums (Augstākās tiesas (Senāts) (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “BTA Baltic Insurance Company” AAS/Valsts ieņēmumu dienests (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EEK) Nr. 2913/92 – Kopienas Muitas kodekss – 195. pants – 232. panta 1. punkta a) apakšpunkts – 221. panta 3. punkts – Kopējais muitas tarifs – Muitas parāda summas piedziņa – Nodokļa summas paziņošana parādniekam – Noilguma termiņš – Prasība galvotājam samaksāt nodrošinājuma summu – Piespiedu izpilde maksājuma veikšanai – Saprātīgs termiņš)

23

2021/C 278/33

Lieta C-665/20 PPU: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 29. aprīļa spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz X izdota Eiropas apcietināšana ordera izpilde (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība – Tiesu sadarbība krimināllietās – Pamatlēmums 2002/584/TI – Eiropas apcietināšanas orderis – Fakultatīvas neizpildes pamati – 4. panta 5. punkts – Pieprasītā persona, attiecībā uz kuru trešā valstī par tām pašām darbībām ir pieņemts galīgs spriedums – Jau izciests vai vairs neizpildāms sods saskaņā ar notiesāšanas valsts tiesību aktiem – Īstenošana – Izpildes tiesu iestādes rīcības brīvība – Jēdziens “tās pašas darbības” – Soda samazināšana, kuru iestāde, kas nav tiesa, ir piešķīrusi par labu vispārējam iecietības pasākumam)

24

2021/C 278/34

Lieta C-428/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. septembrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polija) – A.K./Skarb Państwa

24

2021/C 278/35

Lieta C-580/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. novembrī iesniedza Tribunalul Neamţ (Rumānija) – Ministerul Public –D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacău/XXX, YYY

25

2021/C 278/36

Lieta C-190/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. martā iesniedza Oberlandesgericht Stuttgart (Vācija) – Paypal (Europe) Sàrl et Cie, SCA/PQ

25

2021/C 278/37

Lieta C-206/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 31. martā iesniedza Tribunal administratif de Dijon (Francija) – X/Préfet de Saône-et-Loire

26

2021/C 278/38

Lieta C-245/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 19. aprīlī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Bundesrepublik Deutschland, ko pārstāv Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/MA, PB

27

2021/C 278/39

Lieta C-248/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 21. aprīlī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Vācijas Federatīvā Republika, ko pārstāv Federālā iekšlietu, būvniecības un mītnes zemes ministrija/LE

28

2021/C 278/40

Lieta C-254/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. aprīlī iesniedza Tribunale ordinario di Roma (Itālija) – DG/Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino

28

2021/C 278/41

Lieta C-256/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. aprīlī iesniedza Oberlandesgericht München (Vācija) – KP/TV un Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

29

2021/C 278/42

Lieta C-264/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. aprīlī iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia/Koninklijke Philips N.V.

30

2021/C 278/43

Lieta C-277/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 29. aprīlī iesniedza Conseil d’État (Beļģija) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

30

2021/C 278/44

Lieta C-278/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. aprīlī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Dansk Akvakultur, kas rīkojas AquaPri A/S vārdā/Miljø- og Fødevareklagenævnet

31

2021/C 278/45

Lieta C-279/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. aprīlī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – X/Udlændingenævnet

32

2021/C 278/46

Lieta C-280/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 30. aprīlī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – P.I./Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

33

2021/C 278/47

Lieta C-287/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 5. maijā iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – FC/FTI Touristik GmbH

33

2021/C 278/48

Lieta C-288/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 5. maijāUniversität Koblenz-Landau iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 24. februāra spriedumu lietā T-108/18 Universität Koblenz-Landau/Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

34

2021/C 278/49

Lieta C-291/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 7. maijā iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – Starkinvest SRL

35

2021/C 278/50

Lieta C-297/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 10. maijā iesniedza Tribunale Ordinario di Firenze (Itālija) – XXX.XX/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

36

2021/C 278/51

Lieta C-303/21: Prasība, kas celta 2021. gada 11. maijā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

37

2021/C 278/52

Lieta C-342/21: Prasība, kas celta 2021. gada 3. jūnijā – Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

37

 

Vispārējā tiesa

2021/C 278/53

Lieta T-769/16: Vispārējās tiesas 2021. gada 24. marta spriedums – Picard/Komisija (Civildienests – Līgumdarbinieki – Civildienesta noteikumu 2014. gada reforma – Pārejas pasākumi saistībā ar pensijas tiesību konkrētu aprēķina kārtību – Režīma maiņa pēc līgumdarbinieka jauna līguma parakstīšanas – Jēdziens “būt nodarbinātam”)

39

2021/C 278/54

Lieta T-223/18: Vispārējās tiesas 2021. gada 2. jūnija spriedums – Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Komisija (Valsts atbalsts – Veselības aprūpes pakalpojumi – Tiešās subsīdijas, kas ir piešķirtas publiskām slimnīcām Lacio reģionā (Itālija) – Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība – Atcelšanas prasība – Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem – Tiešs skārums – Pieņemamība – Pienākums norādīt pamatojumu – Saimnieciskās darbības jēdziens)

39

2021/C 278/55

Lieta T-854/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 2. jūnija spriedums – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (“MONTANA”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MONTANA” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Tiesības tikt uzklausītam – Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkts – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Tādu pierādījumu pieņemšana, kuri pirmo reizi iesniegti procesā apelācijas padomē – Regulas 2017/1001 95. panta 1. un 2. punkts)

40

2021/C 278/56

Lieta T-855/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 2 jūnija spriedums – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (“MONTANA”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “MONTANA” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Tiesības tikt uzklausītam – Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkts – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Tādu pierādījumu pieņemšana, kuri pirmo reizi iesniegti procesā apelācijas padomē – Regulas 2017/1001 95. panta 1. un 2. punkts)

41

2021/C 278/57

Lieta T-856/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 2 jūnija spriedums – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (“MONTANA”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “MONTANA” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Tiesības tikt uzklausītam – Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkts – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Tādu pierādījumu pieņemšana, kuri pirmo reizi iesniegti procesā apelācijas padomē – Regulas 2017/1001 95. panta 1. un 2. punkts)

41

2021/C 278/58

Lieta T-17/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 2. jūnija spriedums – adp Gauselmann/EUIPO – Gameloft (“GAMELAND”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GAMELAND” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Gameloft” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana – Regulas 2017/1001 47. panta 2. punkts – Preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto pakalpojumu loka sašaurināšana)

42

2021/C 278/59

Lieta T-177/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 2. jūnija spriedums – Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (“Hispano Suiza”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Hispano Suiza” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HISPANO SUIZA” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

43

2021/C 278/60

Lieta T-183/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 2. jūnija spriedums – Schneider/EUIPO – Raths (“Teslaplatte”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Teslaplatte” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

43

2021/C 278/61

Lieta T-233/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 25. maija rīkojums – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (“R.T.S. ROCHEM Technical Services”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdētā lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

44

2021/C 278/62

Lieta T-261/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 25. maija rīkojums – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (“ROCHEM”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdētā lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

44

2021/C 278/63

Lieta T-262/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 25. maija rīkojums – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (“ROCHEM”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdētā lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

45

2021/C 278/64

Lieta T-263/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 25. maija rīkojums – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (“R.T.S. ROCHEM Technical Services”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdētā lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

46

2021/C 278/65

Lieta T-328/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 17. maija rīkojums – Electrodomesticos Taurus/EUIPO – Shenzhen Aukey E-Business (“AICOOK”) (Prasība atcelt tiesību aktu – Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Prasība par deklaratīvu konstatējumu – Prasība, ar ko lūgts dot norādījumus – Nepieņemamība)

46

2021/C 278/66

Lieta T-482/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 20. maija rīkojums – LG u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Savienības finanšu interešu aizsardzība – OLAF izmeklēšana – Sarakstes starp advokātu un klientu noslēpums – Nepārsūdzams akts – Sagatavojošs tiesību akts – Nepieņemamība)

47

2021/C 278/67

Lieta T-54/21 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 26. maija rīkojums – OHB System/Komisija (Pagaidu noregulējums – Publiski būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi – Pārejas satelītu Galileo piegāde – Pretendenta piedāvājuma noraidīšana – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Fumus boni juris – Steidzamība – Interešu izsvēršana)

47

2021/C 278/68

Lieta T-92/21 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 26. maija rīkojums – Darment/Komisija (Pagaidu noregulējums – Vide – Fluorētas siltumnīcefekta gāzes – Regula (ES) Nr. 517/2014 – Fluorogļūdeņražu laišana tirgū – Lēmums, ar ko uzliek sankciju uzņēmumam, kurš ir pārsniedzis tam piešķirto kvotu – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Steidzamības neesamība)

48

2021/C 278/69

Lieta T-223/21: Prasība, kas celta 2021. gada 27. aprīlī – SE/Komisija

48

2021/C 278/70

Lieta T-231/21: Prasība, kas celta 2021. gada 30. aprīlī – Praesidiad/EUIPO – Zaun (“Post”)

50

2021/C 278/71

Lieta T-249/21: Prasība, kas celta 2021. gada 7. maijā – SN/Parlaments

51

2021/C 278/72

Lieta T-250/21: Prasība, kas celta 2021. gada 10. maijā – Zdút/EUIPO – Nehera u.c. (“nehera”)

52

2021/C 278/73

Lieta T-256/21: Prasība, kas celta 2021. gada 15. maijā – Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek un Didyk (Krēsli)

53

2021/C 278/74

Lieta T-262/21: Prasība, kas celta 2021. gada 13. maijā – Yanukovych/Padome

54

2021/C 278/75

Lieta T-263/21: Prasība, kas celta 2021. gada 13. maijā – Yanukovych/Padome

55

2021/C 278/76

Lieta T-270/21: Prasība, kas celta 2021. gada 19. maijā – Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (“PURE BEAUTY”)

56

2021/C 278/77

Lieta T-272/21: Prasība, kas celta 2021. gada 19. maijā – Puigdemont i Casamajó u.c./Parlaments

56

2021/C 278/78

Lieta T-273/21: Prasība, kas celta 2021. gada 19. maijā – The Topps Company/EUIPO – Trebor Robert Bilkiewicz (Zīdaiņu pudelītes forma)

57

2021/C 278/79

Lieta T-276/21: Prasība, kas celta 2021. gada 20. maijā – Moio/EUIPO – Paul Hartmann (“moio.care”)

58

2021/C 278/80

Lieta T-277/21: Prasība, kas celta 2021. gada 20. maijā – Daimler/EUIPO (Trīsstaru elementu uz melna fona attēls I)

59

2021/C 278/81

Lieta T-278/21: Prasība, kas celta 2021. gada 20. maijā – Daimler/EUIPO (Trīsstaru elementu uz melna fona attēls II)

60

2021/C 278/82

Lieta T-279/21: Prasība, kas celta 2021. gada 20. maijā – Daimler/EUIPO (Trīsstaru elementu uz melna fona attēls IV)

60

2021/C 278/83

Lieta T-280/21: Prasība, kas celta 2021. gada 20. maijā – Daimler/EUIPO (Trīsstaru elementu uz melna fona attēls III)

61

2021/C 278/84

Lieta T-283/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (“TALIS”)

61

2021/C 278/85

Lieta T-284/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (“RENČKI HRAM”)

62

2021/C 278/86

Lieta T-285/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – Alliance française de Bruxelles-Europe u.c./Komisija

63

2021/C 278/87

Lieta T-286/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (“RENŠKI HRAM”)

64

2021/C 278/88

Lieta T-287/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (“SALATINA”)

65

2021/C 278/89

Lieta T-288/21: Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (“ALOve”)

66

2021/C 278/90

Lieta T-289/21: Prasība, kas celta 2021. gada 25. maijā – Bastion Holding u.c./Komisija

66

2021/C 278/91

Lieta T-293/21: Prasība, kas celta 2021. gada 25. maijā – Muschaweck/EUIPO – Conze (“UM”)

67

2021/C 278/92

Lieta T-294/21: Prasība, kas celta 2021. gada 24. maijā – Joules/EUIPO – Star Gold (“Jules Gents”)

68

2021/C 278/93

Lieta T-298/21: Prasība, kas celta 2021. gada 27. maijā – Bodegas Beronia/EUIPO – Bodegas Carlos Serres (“ALEGRA DE BERONIA”)

69

2021/C 278/94

Lieta T-306/21: Prasība, kas celta 2021. gada 31. maijā – Falke/Komisija

70

2021/C 278/95

Lieta T-376/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 28. maija rīkojums – Poupart/Komisija

71

2021/C 278/96

Lieta T-25/21: Vispārējās tiesas 2021. gada 28. maija rīkojums – Corman/Komisija

71

2021/C 278/97

Lieta T-121/21: Vispārējās tiesas 2021. gada 27. maija rīkojums – Suez/Komisija

71


LV

 

Top