EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 138, 2021. gada 19. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 19. aprīlis


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2021/C 138/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2021/C 138/02

Lieta C-95/19: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 24. februāra spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 76/308/EEK – 6. un 8. pants, kā arī 12. panta 1. – 3. punkts – Savstarpēja palīdzība konkrētu prasījumu piedziņā – Akcīzes nodoklis, ko divās dalībvalstīs uzliek par vieniem un tiem pašiem darījumiem – Direktīva 92/12/EK – 6. un 20. pants – Preču laišana apgrozībā – Administratīvā pavaddokumenta viltošana – Akcīzes preču aprites atliktās nodokļa maksāšanas režīmā pieļauta nelikumība vai pārkāpums – Nelikumīga preču novirze no atliktās nodokļa maksāšanas režīma – “Nodokļu piedziņas prasību dublēšanās” saistībā ar akcīzes nodokli – Lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts tiesu veiktā kontrole – Citas dalībvalsts kompetento iestāžu lūguma sniegt palīdzību noraidījums – Nosacījumi)

2

2021/C 138/03

Lieta C-389/19 P: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Somijas Republika, Eiropas Parlaments, Eiropas Ķimikāliju aģentūra (Apelācija – Regula (EK) Nr. 1907/2006 – Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana un licencēšana, kā arī šīm vielām piemērojamie ierobežojumi – Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru piešķirta licence svina sulfohromāta dzeltenā un svina hromāta, molibdāta un sulfāta sarkanā, kas ir minētās regulas XIV pielikumā iekļautās vielas, noteiktiem lietojuma veidiem – Vielas, kas rada ļoti lielas bažas – Licences piešķiršanas nosacījumi – Alternatīvu vielu nepieejamības pārbaude)

3

2021/C 138/04

Lieta C-403/19: Tiesas (otrā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Société Générale SA/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 63. pants – Kapitāla brīva aprite – Uzņēmumu ienākuma nodokļi – Divpusējas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu – Nodokļu uzlikšana dividendēm, kuras izmaksājusi uzņēmējsabiedrība nerezidente, kurai jau ir ticis uzlikts nodoklis citā dalībvalstī – Piemērotās nodokļa atlaides maksimālā apmēra noteikšana – Juridiska nodokļu dubultā uzlikšana)

4

2021/C 138/05

Lieta C-604/19: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gmina Wrocław/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļu uzlikšana – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts – 9. panta 1. punkts – 13. panta 1. punkts – 14. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “preču piegāde” – No likuma izrietoša nekustamā īpašuma pastāvīgas lietošanas tiesību pārveidošana par pilnām īpašumtiesībām – Pašvaldība, kas iekasē nodevas par pārveidi – Jēdziens “atlīdzība” – Jēdziens “nodokļa maksātājs, kas rīkojas kā tāds” – Izņēmums – Publisko tiesību subjekti, kas veic darbības vai darījumus valsts iestādes statusā)

4

2021/C 138/06

Lieta C-615/19 P: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums – John Dalli/Eiropas Komisija (Apelācija – Prasība par kaitējuma atlīdzību – Eiropas Savienības ārpuslīgumiskā atbildība – Eiropas Komisijas un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) apgalvoti prettiesiska rīcība – Komisijas locekļa pienākumu izpildes izbeigšana – OLAF izmeklēšanu regulējošie procesuālie noteikumi – Izmeklēšanas uzsākšana – Tiesības tikt uzklausītam – OLAF Uzraudzības komiteja – Nevainīguma prezumpcija – Apgalvotā kaitējuma novērtējums)

5

2021/C 138/07

Lieta C-658/19: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde – LESD 258. pants – Direktīva (ES) 2016/680 – Personas datu apstrāde – Noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem – Netransponēšana un transponēšanas pasākumu nepaziņošana – LESD 260. panta 3. punkts – Lūgums piespriest sodanaudu un kavējuma naudu)

6

2021/C 138/08

Lieta C-673/19: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 24. februāra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patvērums un imigrācija – Direktīva 2008/115/EK – 3., 4., 6. un 15. pants – Bēglis, kas nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā – Aizturēšana ar nolūku pārvietot uz citu dalībvalsti – Bēgļa statuss šajā citā dalībvalstī – Neizraidīšanas princips – Atgriešanas lēmuma neesamība – Direktīvas 2008/115 piemērojamība)

7

2021/C 138/09

Lieta C-689/19 P: Tiesas (desmitā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums – VodafoneZiggo Group BV/Eiropas Komisija (Apelācija – Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi – Direktīva 2002/21/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/140/EK – Elektronisko komunikāciju iekšējā tirgus konsolidācija – 7. panta 3. un 7. punkts – Pasākuma projekts, ko par pieejamu padarījusi valsts regulatīvā iestāde – Piekļuves nodrošināšanas noteiktā vietā Nīderlandē vairumtirdzniecības tirgus – Kopīga būtiska ietekme tirgū – Eiropas Komisijas komentāri, kuri nosūtīti valsts regulatīvajai iestādei – Valsts regulatīvās iestādes pienākums tos ņemt vērā pēc iespējas pilnīgāk – Piemērošanas joma – LESD 263. pants – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – Apstrīdams tiesību akts – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants)

7

2021/C 138/10

Lieta C-712/19: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Novo Banco SA/Junta de Andalucía (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Kapitāla brīva aprite – Nodokļi – Nodoklis, ar ko apliek kredītiestāžu turētus klientu noguldījumus – Nodokļa atvieglojumi, ko piešķir vienīgi kredītiestādēm, kurām galvenā mītne vai filiāle atrodas Andalūzijas autonomajā apgabalā – Nodokļa atvieglojumi, ko piešķir vienīgi saistībā ar ieguldījumiem šajā autonomajā apgabalā īstenotos projektos – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 401. pants – Aizliegums iekasēt citus valsts nodokļus, kuri ir kvalificējami kā apgrozījuma nodokļi – Jēdziens “apgrozījuma nodoklis” – Būtiskās PVN pazīmes – Neesamība)

8

2021/C 138/11

Lieta C-772/19: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bartosch Airport Supply Services GmbH/Zollamt Wien (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējais muitas tarifs – Kombinētā nomenklatūra – Tarifu klasifikācija – Tarifu pozīcijas 8701 un 8705 – Interpretācija – Lidmašīnu tehniskās palīdzības automobilis)

9

2021/C 138/12

Lieta C-804/19: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Landesgericht Salzburg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – BU/Markt24 GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija atsevišķu darba līgumu jomā – II nodaļas 5. iedaļas noteikumi – Piemērojamība – Vienā dalībvalstī noslēgts līgums par darbu citā dalībvalstī reģistrētā sabiedrībā – Darba neveikšana visā līguma darbības laikā – Valsts jurisdikcijas noteikumu piemērošanas izslēgšana – 21. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkts – Jēdziens “vieta, kur vai no kurienes darbinieks pastāvīgi veic darbu” – Darba līgums – Līguma izpildes vieta – Darbinieka pienākumi attiecībā pret savu darba devēju)

10

2021/C 138/13

Lieta C-857/19: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Konkurence – LESD 102. pants – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Pilnvaru sadalījums starp Eiropas Komisiju un dalībvalstu konkurences iestādēm – Regula (EK) Nr. 1/2003 – 11. panta 6. punkts – Valsts konkurences iestāžu atbrīvošana no kompetences – Princips ne bis in idem – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pants)

11

2021/C 138/14

Lieta C-940/19: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Les Chirurgiens-Dentistes de France u.c./Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Profesionālo kvalifikāciju atzīšana – Direktīva 2005/36/EK – 4.f panta 6. punkts – Valsts tiesiskais regulējums – Pieļauta iespēja daļēji piekļūt kādai no profesijām, uz kurām attiecas profesionālo kvalifikāciju automātiskas atzīšanas mehānisms)

12

2021/C 138/15

Lieta C-129/20: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – XI/Caisse pour l'avenir des enfants (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Direktīva 2010/18/ES – Pārskatītais pamatnolīgums par bērna kopšanas atvaļinājumu – Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru tiesību uz bērna kopšanas atvaļinājumu piešķiršana ir atkarīga no nosacījuma par darba ņēmēja nodarbinātību un uz šī pamata obligātu dalību attiecīgajā sociālā nodrošinājuma shēmā bērna piedzimšanas brīdī)

12

2021/C 138/16

Lieta C-108/19: Tiesas (desmitā palāta) 2021. gada 14. janvāra rīkojums (Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 33. pants – Ar nodokli apliekamu darījumu izpildes vietas noteikšana – Preču piegāde ar transportēšanu – Tādu preču piegāde, kuras nosūta vai transportē piegādātājs vai cita persona viņa vārdā – Pārdošana, izmantojot interneta vietni – Preču pārvadājuma līgums, ko pircējs ir noslēdzis ar piegādātāja ieteiktu sabiedrību)

13

2021/C 138/17

Lieta C-706/19 P: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 20. janvāra rīkojums – CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o./Eiropas Komisija (Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus – Apelācijas sūdzība par nolēmuma motīvu daļu – Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

14

2021/C 138/18

Lieta C-769/19: Tiesas (desmitā palāta) 2021. gada 14. janvāra rīkojums (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret UC, TD (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Direktīva 2012/13/ES – Tiesības uz informāciju kriminālprocesā – 6. pants – Aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības uz informāciju par to tiesībām – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. otrajā daļa – Lietas izskatīšana saprātīgā termiņā – Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēta tiesvedības izbeigšana gadījumā, ja tiesnesis konstatē formas trūkumus apsūdzības rakstā – Lietas nodošana atpakaļ prokuroram jauna apsūdzības raksta sagatavošanai – Pieļaujamība)

14

2021/C 138/19

Lieta C-892/19 P): Tiesas (desmitā palāta) 2021. gada 14. janvāra rīkojums – Camelia Manéa/Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Civildienests – Pagaidu darbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums – Lēmums nepagarināt darba līgumu – Lēmuma atsaukšana un jauna lēmuma nepagarināt darba līgumu pieņemšana, kas stājās spēkā atsauktā lēmuma pieņemšanas dienā – Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

15

2021/C 138/20

Lieta C-105/20: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 21. janvāra rīkojums (Tribunal du travail de Nivelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – UF/Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Iesniedzējtiesas nolēmums – Precizējumu neesamība par iemesliem, kas pamato nepieciešamību saņemt atbildi uz prejudiciālajiem jautājumiem pamatlietā izskatāmā strīda atrisināšanai – Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu acīmredzama nepieņemamība)

16

2021/C 138/21

Lieta C-455/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. septembrī iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – Ts.M.Ts., T.M.M.

16

2021/C 138/22

Lieta C-676/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. decembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spānija) – ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Lieta C-3/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. janvārī iesniedza High Court (Ireland) – FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Lieta C-22/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 14. janvārī iesniedza Supreme Court (Īrija) – SRS, AA/Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Lieta C-71/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. februārī iesniedza Sofiyski gradski sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret KT

19

2021/C 138/26

Lieta C-72/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. februārī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA “PRODEX”/Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Lieta C-78/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 1. februārī iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – AS “PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Lieta C-92/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 15. februarī iesniedza Tribunal du travail de Liège (Beļģija) – VW/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Lieta C-96/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. februārī iesniedza Amtsgericht Bremen (Vācija) – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Lieta C-121/21: Prasība, kas celta 2021. gada 26. februārī – Čehijas Republika/Polijas Republika

23

2021/C 138/31

Lieta C-156/21: Prasība, kas celta 2021. gada 11. martā — Ungārija/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

24

2021/C 138/32

Lieta C-157/21: Prasība, kas celta 2021. gada 11. martā – Polijas Republika/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

26

2021/C 138/33

Lieta C-761/19: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2021. gada 11. janvāra rīkojums – Eiropas Komisija/Ungārija

28

2021/C 138/34

Lieta C-865/19: Tiesas sestās palātas priekšsēdētāja 2020. gada 30. novembra rīkojums (Tribunal d'instance de Rennes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

28

2021/C 138/35

Lieta C-38/20: Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 27. novembra rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Lieta C-227/20: Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 18. janvāra rīkojums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

29

2021/C 138/37

Lieta C-335/20: Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 22. janvāra rīkojums (Tribunal du travail du Brabant wallon (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PR/Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Lieta C-407/20: Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 25. janvāra rīkojums (Oberlandesgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Österreichische Apothekerkammer/HA

29

2021/C 138/39

Lieta C-512/20: Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 22. janvāra rīkojums (Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – P/Swiss International Air Lines AG

29

 

Vispārējā tiesa

2021/C 138/40

Lieta T-238/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 17. februāra spriedums – Ryanair/Komisija (Valsts atbalsts – Gaisa transporta tirgus Zviedrijā, no Zviedrijas un uz Zviedriju – Aizdevumu garantijas, kuru mērķis ir atbalstīt aviosabiedrības saistībā ar Covid-19 pandēmiju – Lēmums necelt iebildumus – Valsts atbalsta pasākumu pagaidu regulējums – Pasākums, kas ir paredzēts nopietnu traucējumu novēršanai kādas dalībvalsts tautsaimniecībā – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Vienlīdzīga attieksme – Samērīgums – Kritērijs par Zviedrijas iestāžu izsniegtas licences esamību – Atbalsta pozitīvās ietekmes neizsvēršana ar tā negatīvo ietekmi uz tirdzniecības apstākļiem un uz neizkropļotas konkurences saglabāšanu – LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkts – Ratio legis – Pienākums norādīt pamatojumu)

30

2021/C 138/41

Lieta T-259/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 17. februāra spriedums – Ryanair/Komisija (Valsts atbalsts – Francijas gaisa transporta tirgus – Moratorijs civilās aviācijas nodoklim un solidaritātes nodoklim attiecībā uz aviobiļetēm, kuri jāmaksā ik mēnesi laikposmā no 2020. gada marta līdz decembrim saistībā ar Covid-19 pandēmiju – Lēmums necelt iebildumus – Atbalsts, kas paredzēts ārkārtēja notikuma radīto zaudējumu novēršanai – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Vienlīdzīga attieksme – Kritērijs par Francijas iestāžu izsniegtas licences esamību – Samērīgums – LESD 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts – Pienākums norādīt pamatojumu)

31

2021/C 138/42

Lieta T-19/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 12. februāra rīkojums – sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (“I love”) (Prasība atcelt tiesību aktu – Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “I love” – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkts – Deleģētās regulas (ES) 2018/625 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta nepiemērojamība – Pierādījumu pieņemamība – Regulas 2017/1001 97. panta 1. punkts – Objektivitāte – Regulas 2017/1001 95. panta 1. punkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

31

2021/C 138/43

Lieta T-92/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 11. februāra rīkojums – Fryč/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība – Valsts atbalsts – Grupu atbrīvojumu regulas – Programma attiecībā uz atbalstu, ko Čehijas iestādes piešķir konkrētiem uzņēmumiem – Komisijas lēmums, ar ko apstiprināta minētā programma – Prasība atcelt aktu, kas noraidīta kā novēlota – Kaitējums, kas esot nodarīts ar Komisijas un Savienības tiesu darbībām – Noilgums – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama – Cēloņsakarība – Daļēji acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

32

2021/C 138/44

Lieta T-176/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 11. februāra rīkojums – Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (“COOL GIRL”) (Eiropas Savienības preču zīme – Apstrīdēta lēmuma atsaukšana – Strīda priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

33

2021/C 138/45

Lieta T-230/20 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 8. februāra rīkojums – PNB Banka/ECB (Pagaidu noregulējums – Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – ECB uzticētie īpašie uzraudzības uzdevumi – Lēmums par kredītiestādes licences anulēšanu – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamības neesamība)

33

2021/C 138/46

Lieta T-748/20: Prasība, kas celta 2020. gada 19. decembrī – Komisija/CEVA u.c.

34

2021/C 138/47

Lieta T-53/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – EVH/Komisija

35

2021/C 138/48

Lieta T-55/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – Stadtwerke Leipzig/Komisija

37

2021/C 138/49

Lieta T-56/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – TEAG/Komisija

37

2021/C 138/50

Lieta T-58/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – GWS Stadtwerke Hameln/Komisija

38

2021/C 138/51

Lieta T-59/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – eins energie in sachsen/Komisija

38

2021/C 138/52

Lieta T-60/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – Naturstrom/Komisija

39

2021/C 138/53

Lieta T-61/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – EnergieVerbund Dresden/Komisija

40

2021/C 138/54

Lieta T-62/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – GGEW/Komisija

40

2021/C 138/55

Lieta T-63/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – Stadtwerke Frankfurt am Main/Komisija

41

2021/C 138/56

Lieta T-64/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – Mainova/Komisija

42

2021/C 138/57

Lieta T-65/21: Prasība, kas celta 2021. gada 29. janvārī – enercity/Komisija

42

2021/C 138/58

Lieta T-68/21: Prasība, kas celta 2021. gada 28. janvārī – QA/Komisija

43

2021/C 138/59

Lieta T-73/21: Prasība, kas celta 2021. gada 4. februārī – PIC CO/EUIPO – Haribo Ricqles Zan (“P.I.C. Co.”)

44

2021/C 138/60

Lieta T-77/21: Prasība, kas celta 2021. gada 4. februārī – QC/Komisija

44

2021/C 138/61

Lieta T-88/21: Prasība, kas celta 2021. gada 12. februārī – Paesen/EĀDD

45

2021/C 138/62

Lieta T-93/21: Prasība, kas celta 2021. gada 13. februārī – Creaticon/EUIPO – Paul Hartmann (“SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE”)

46

2021/C 138/63

Lieta T-95/21: Prasība, kas celta 2021. gada 15. februārī – Portugāle/Komisija

47

2021/C 138/64

Lieta T-99/21: Prasība, kas celta 2021. gada 17. februārī – Construcciones Electromecanicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (“Heras Bareche”)

48

2021/C 138/65

Lieta T-111/21: Prasība, kas celta 2021. gada 19. februārī – Ryanair/Komisija

49

2021/C 138/66

Lieta T-121/21: Prasība, kas celta 2021. gada 25. februārī – Suez/Komisija

49

2021/C 138/67

Lieta T-122/21: Prasība, kas celta 2021. gada 25. februārī – QI/Komisija

50

2021/C 138/68

Lieta T-124/21: Prasība, kas celta 2021. gada 25. februārī – Mariani u.c./Parlaments

51

2021/C 138/69

Lieta T-549/18: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. februāra rīkojums – Hexal/EMA

52

2021/C 138/70

Lieta T-511/19: Vispārējās tiesas 2021.gada 12. februāra rīkojums – Staciwa/Komisija

52

2021/C 138/71

Lieta T-188/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. februāra rīkojums – Close un Cegelec/Parlaments

53

2021/C 138/72

Lieta T-507/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 12. februāra rīkojums – Colombani/EĀDD

53


LV

 

Top