EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:123:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 123, 2021. gada 9. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 123

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 9. aprīlis


Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 557. plenārsesija JDE62 – Interactio, 27.1.2021.–28.1.2021.

2021/C 123/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2019. gada ziņojums par konkurences politiku””(COM(2020) 302 final)

1

2021/C 123/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi”(COM(2020) 569 final – 2020/260 NLE)

7

2021/C 123/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu “Ieteikums Padomes ieteikumam par eurozonas ekonomikas politiku”(COM(2020) 746 final)

12

2021/C 123/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par jaunu Migrācijas un patvēruma paktu”(COM(2020) 609 final)

15

2021/C 123/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija””(COM(2020) 299 final)

22

2021/C 123/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ūdeņraža stratēģija klimatneitrālai Eiropai””(COM(2020) 301 final)

30

2021/C 123/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 attiecībā uz pagaidu atbrīvojumu no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ”(COM(2020) 818 final – 2020/0358 (COD))

37

2021/C 123/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna pieeja Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijai: Atlantijas reģiona rīcības plāns 2.0 – Atjaunināts rīcības plāns kopīgam redzējumam par ilgtspējīgu, izturētspējīgu un konkurētspējīgu zilo ekonomiku ES atlantiskajā reģionā””(COM(2020) 329)

42

2021/C 123/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru vēriena kāpināšana. Investīcijas klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā””(COM(2020) 562 final)

59

2021/C 123/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”(COM(2020) 642 final – 2020/0289 (COD)

66

2021/C 123/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido zilās tunzivs (Thunnus thynnus) nozvejas dokumentēšanas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 640/2010”(COM(2020) 670 final – 2020/0302 (COD))

72

2021/C 123/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam”(COM(2020) 652 final – 2020/0300 (COD))

76

2021/C 123/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (kodifikācija)”(COM(2020) 739 final – 2020/0329 (COD))

80

2021/C 123/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas minētā pārejas perioda beigām”(COM(2020) 826 final – 2020/0362 (COD))

81

2021/C 123/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, ar ko nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas minētā pārejas perioda beigām”(COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD))

82

2021/C 123/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētiem aviācijas drošības aspektiem sakarā ar to, ka beidzas pārejas periods, kas minēts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas”(COM(2020) 828 final – 2020/0364 (COD))

83

2021/C 123/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās attiecībā uz periodiem, kas seko Regulā (ES) 2020/698 minētajiem periodiem”(COM(2021) 25 final – 2021/0012 (COD))

84

2021/C 123/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403”(COM(2020) 830 final - 2020/0366 COD)

85

2021/C 123/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz Apvienotajā Karalistē ražotā meža reproduktīvā materiāla līdzvērtību tādam pašam Savienībā ražotajam materiālam groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK”(COM(2020) 852 final – 2020/0378 (COD))

86

2021/C 123/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz Apvienotajā Karalistē veiktu lauka apskašu līdzvērtību un lauksaimniecības augu sugu šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK un 2005/834/EK”(COM(2020) 853 final – 2020/0379 (COD))

87


LV

 

Top