EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:429:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 429, 2020. gada 11. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 429

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 11. decembris


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 554. plenārsesija, 16.9.2020.–18.9.2020.

2020/C 429/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālais vienotais tirgus. MVU tendences un iespējas” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2020/C 429/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Efektīvi un saskaņoti ES pasākumi cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu apiešanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu oāzēm” (pašiniciatīvas atzinums)

6

2020/C 429/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Tiesiskums un tā ietekme uz ekonomikas izaugsmi” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2020/C 429/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nepavadītu nepilngadīgu migrantu aizsardzība Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2020/C 429/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Publiskais iepirkums kā līdzeklis vērtības un pienācīgu darba apstākļu radīšanai ēku uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu jomā” (pašiniciatīvas atzinums)

30

2020/C 429/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālā kalnrūpniecība Eiropā: jauni risinājumi ilgtspējīgai izejvielu ražošanai” (pašiniciatīvas atzinums)

37

2020/C 429/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz jauniešu strukturētu iesaisti klimata un ilgtspējas jautājumu risināšanā ES lēmumu pieņemšanas procesā” (pašiniciatīvas atzinums)

44

2020/C 429/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz ES ilgtspējīga patēriņa stratēģiju” (pašiniciatīvas atzinums)

51

2020/C 429/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Integrēta pieeja ES lauku apvidiem, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātiem reģioniem” (pašiniciatīvas atzinums)

60

2020/C 429/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES tirdzniecības politikas saderība ar Eiropas zaļo kursu” (pašiniciatīvas atzinums)

66

2020/C 429/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Enerģētika: sievietes – līdzvērtīgas procesu dalībnieces 21. gadsimtā” (pašiniciatīvas atzinums)

77

2020/C 429/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Starp Eiropas mēroga supertīklu un vietējām enerģētiskajām salām – decentralizētu risinājumu un centralizētu struktūru pareizais samērs ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgai enerģētikas pārkārtošanai” (pašiniciatīvas atzinums)

85

2020/C 429/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Universāla piekļuve pienācīgam un ilgtspējīgam mājoklim par ilgtermiņā pieņemamu cenu” (pašiniciatīvas atzinums)

93

2020/C 429/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES gaisa transporta nākotne koronavīrusa krīzes laikā un pēc tam” (pašiniciatīvas atzinums)

99

2020/C 429/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Āfrika: vienlīdzīgas attīstības partnerības īstenošana, balstoties uz ilgtspējību un kopīgām vērtībām” (pašiniciatīvas atzinums)

105

2020/C 429/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums zaļā kursa īstenošanā un Rietumbalkānu ilgtspējīgā attīstībā kā daļa no pievienošanās ES procesa” (pašiniciatīvas atzinums)

114

2020/C 429/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Oglekļa tirgus: izveide, strukturēšana un izaicinājumi Eiropas rūpniecībā” (pašiniciatīvas atzinums)

122

2020/C 429/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Bezpeļņas sociālo uzņēmumu stiprināšana kā viens no galvenajiem sociāli taisnīgas Eiropas pīlāriem” (izpētes atzinums)

131

2020/C 429/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Obligāta pienācīga pārbaude” (izpētes atzinums)

136

2020/C 429/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES Teritoriālās attīstības programmas, Leipcigas hartas un ES pilsētprogrammas pārskatīšana” (izpētes atzinums pēc Padomes prezidentvalsts Vācijas pieprasījuma)

145

2020/C 429/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES struktūrpolitikas un kohēzijas politikas nozīme virzībā uz inovatīvu un viedu ekonomikas pārveidošanu” (izpētes atzinums)

153

2020/C 429/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pienācīgas minimālās algas visā Eiropā” (Eiropas Parlamenta / Padomes pieprasīts izpētes atzinums)

159

2020/C 429/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Taisnīgi darba nosacījumi platformu ekonomikā” (Izpētes atzinums pēc Padomes prezidentvalsts Vācijas pieprasījuma)

173

2020/C 429/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitalizācija un ilgtspēja – status quo un nepieciešamība rīkoties pilsoniskās sabiedrības perspektīvā” (izpētes atzinums)

187

2020/C 429/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgas piegādes ķēdes un pienācīgas kvalitātes nodarbinātība starptautiskajā tirdzniecībā” (izpētes atzinums)

197


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 554. plenārsesija, 16.9.2020.–18.9.2020.

2020/C 429/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai””(COM(2020) 103 final)

210

2020/C 429/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam””(COM(2020) 550 final)

219

2020/C 429/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ekonomikas pārvaldības pārskats. Ziņojums par Regulu (ES) Nr. 1173/2011, (ES) Nr. 1174/2011, (ES) Nr. 1175/2011, (ES) Nr. 1176/2011, (ES) Nr. 1177/2011, (ES) Nr. 472/2013 un (ES) Nr. 473/2013 piemērošanu un par Padomes Direktīvas 2011/85/ES piemērotību””(COM(2020) 55 final)

227

2020/C 429/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu”(COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)) un “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu”(COM(2020) 452 final – 2018/0197 (COD))

236

2020/C 429/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros”(COM(2020) 453 final – 2020/0100 (COD)) un par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu”(COM(2020) 460 final – 2020/0006 (COD))

240

2020/C 429/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)”(COM(2020) 447 – 2018/0206(COD))

245

2020/C 429/32

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”)”(COM(2020) 405 final – 2020/0102 (COD))

251

2020/C 429/33

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam. Atgriezīsim savā dzīvē dabu””(COM(2020) 380 final)

259

2020/C 429/34

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā””(COM(2020) 381 final)

268

2020/C 429/35

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK”(COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD))

276

2020/C 429/36

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833 (2019. gada 20. maijs), ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā”(COM(2020) 215 final – 2020/95 (COD))

279

2020/C 429/37

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Droša 5G ieviešana ES – ES rīkkopas īstenošana””(COM(2020) 50 final)

281

2020/C 429/38

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Datu stratēģija””(COM(2020) 66 final)

290

2020/C 429/39

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu, ar kuru papildina tās spēkā esošo divpusējo līgumu ar Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri”(COM(2020) 622 final - 2020/0160 (COD))

296

2020/C 429/40

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Direktīvu (ES) 2016/798 groza attiecībā uz dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošanu Lamanša pastāvīgajā savienojumā”(COM(2020) 623 final – 2020/0161 (COD))

297


LV

 

Top