EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 363, 2020. gada 28. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 363

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 28. oktobris


Saturs

Lappuse

 

 

EIROPAS PARLAMENTS
2018.–2019. GADA SESIJA
2018. gada 12.–15. novembra sēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 346, 11.10.2019 .
PIEŅEMTIE TEKSTI
2018. gada 28. un 29. novembra sēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 397, 22.11.2019 .
PIEŅEMTIE TEKSTI

1


 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2018. gada 13. novembra

2020/C 363/01

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra rezolūcija par ES attīstības palīdzību izglītības jomā (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra rezolūcija par tiesiskumu Rumānijā (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra rezolūcija par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra rezolūcija par digitalizāciju attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (2018/2083(INI))

27

 

Trešdiena, 2018. gada 14. novembra

2020/C 363/05

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu (2017/2281(INI))

58

 

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembra

2020/C 363/09

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra rezolūcija par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Kubā (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra rezolūcija par aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra rezolūcija par Laimas slimību (boreliozi) (2018/2774(RSP))

94

 

Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembra

2020/C 363/14

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām vajadzībām izmantot nātrija dihromātu (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par cum-ex skandālu: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (Jugendamt) lomu pārrobežu ģimenes strīdos (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par turpmāku PTO darbību (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojumu par Serbiju (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par Komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Albāniju (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par sieviešu ar invaliditāti stāvokli (2018/2685(RSP))

164

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembra

2020/C 363/24

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā (2018/2117(INI))

173


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2018. gada 14. novembra

2020/C 363/25

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

179


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2018. gada 13. novembra

2020/C 363/26

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Energoefektivitāte ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/…, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Enerģētikas savienības pārvaldība ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/… par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/… par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/…, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

240

 

Trešdiena, 2018. gada 14. novembra

2020/C 363/31

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/… par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/… par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/…, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009

262

2020/C 363/35

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)))

264

 

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembra

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 15. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) …/… par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

296

2020/C 363/37

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

348

 

Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembra

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/…, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Tādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai rīcībai vai sodīšanai ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/… par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija)

370

2020/C 363/40

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra lēmums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Kopīgie noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/…, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

410


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

***

Piekrišanas procedūra

**I

Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums

**II

Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums

***III

Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir atkarīgs no akta projektā ierosinātā juridiskā pamata.)

Parlamenta grozījumi:

Jaunais teksts ir norādīts treknā slīprakstā . Svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌vai svītrojumu. Aizstātās vietas norādītas, iezīmējot jauno tekstu treknā slīprakstā un dzēšot vai svītrojot tekstu, kurš tiek aizstāts.

LV

 

Top