EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:271:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 271, 2020. gada 17. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 17. augusts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2020/C 271/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2020/C 271/02

Lieta C-78/18: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija (Valsts pienākumu neizpilde – Pieņemamība – LESD 63. pants – Kapitāla brīva aprite – Ierobežojuma esamība – Pierādīšanas pienākums – Netieša diskriminācija kapitāla izcelsmes dēļ – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. pants – Tiesības uz biedrošanās brīvību – Valsts tiesiskais regulējums par citas dalībvalsts vai trešās valsts izcelsmes finansiālo atbalstu saņemošu biedrību reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumiem, par kuru neizpildi paredzētas sankcijas – Pamattiesību hartas 7. pants – Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību – Pamattiesību hartas 8. panta 1. punkts – Tiesības uz personas datu aizsardzību – Valsts tiesiskais regulējums par pienākumu izpaust informāciju par personām, kas sniedz finansiālu atbalstu biedrībām, un par šā atbalsta apmēru – Attaisnojums – Primārs vispārējo interešu apsvērums – Biedrību finansējuma pārskatāmība – LESD 65. pants – Sabiedriskā kārtība – Sabiedriskā drošība – Cīņa pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un organizēto noziedzību – Pamattiesību hartas 52. panta 1. punkts)

2

2020/C 271/03

Apvienotās lietas C-262/18 P un C-271/18 P: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovākijas Republika, Union zdravotná poist'ovňa a.s. (Apelācija – Valsts atbalsts – LESD 107. panta 1. punkts – Sociālā nodrošinājuma sistēma – Veselības apdrošināšanas iestādes – Jēdzieni “uzņēmums” un “saimnieciskā darbība” – Sociāls mērķis – Solidaritātes princips – Valsts kontrole – Visaptverošs vērtējums – Iespēja censties gūt peļņu – Atlikusī konkurence attiecībā uz veselības apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu)

3

2020/C 271/04

Lieta C-276/18: Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KrakVet Marek Batko sp. K./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 33. pants – Ar nodokli apliekamu darījumu izpildes vietas noteikšana – Preču piegāde ar transportēšanu – Tādu preču piegāde, kuras nosūta vai transportē piegādātājs vai cita persona viņa vārdā – Regula (ES) Nr. 904/2010 – 7., 13. un 28.–30. pants – Sadarbība starp dalībvalstīm – Informācijas apmaiņa)

4

2020/C 271/05

Lieta C-581/18: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības tiesības – Vispārīgie principi – LESD 18. pants – Nediskriminācija pilsonības dēļ – Savienības tiesību piemērojamība – Krūšu implanti ar trūkumiem – Civiltiesiskās atbildības saistībā ar medicīnisko ierīču ražošanu apdrošināšana – Apdrošināšanas līgums, kurā ir paredzēta apdrošināšanas seguma ģeogrāfiska darbības teritorija)

5

2020/C 271/06

Lieta C-634/18: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Sąd Rejonowy w Słupsku (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret JI (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesiskā sadarbība krimināllietās – Pamatlēmums 2004/757/TI – Minimuma noteikumi par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā – 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts – 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “liels daudzums narkotisko vielu” – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – Vienlīdzīga attieksme – 20. un 21. pants – Noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības princips – 49. pants)

5

2020/C 271/07

Lieta C-639/18: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums (Landgericht Kiel (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KH/Sparkasse Südholstein (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Finanšu pakalpojumu tālpārdošana – Direktīva 2002/65/EK – 1. pants – Darbības joma – Līgums par finanšu pakalpojumiem, kas sastāv no sākotnēja līguma, kam seko secīgas darbības – Direktīvas 2002/65/EK piemērošana tikai sākotnējam līgumam – 2. panta a) punkts – Jēdziens “līgums par finanšu pakalpojumiem” – Aizdevuma līguma grozījums par izmaiņām sākotnēji noteiktajā procentu likmē)

6

2020/C 271/08

Lieta C-702/18 P: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Bolton Cile España, SA (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “PRIMART Marek Łukasiewicz” reģistrācijas pieteikums – Agrākā valsts preču zīme “PRIMA” – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – 76. panta 1. punkts – Eiropas Savienības Vispārējās tiesas veiktās pārbaudes apjoms)

6

2020/C 271/09

Lieta C-754/18: Tiesas (trešā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ryanair Designated Activity Company/Országos Rendőr-főkapitányság (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības pilsonība – Direktīva 2004/38/EK – 5., 10. un 20. pants – Trešās valsts valstspiederīgā, kas ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, tiesības ieceļot dalībvalstī – Pierādījums par šādu tiesību esamību – Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas esamība – Pastāvīgas uzturēšanās atļaujas esamība)

7

2020/C 271/10

Lieta C-786/18: Tiesas (trešā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ratiopharm GmbH/Novartis Consumer Health GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sabiedrības veselības aizsardzība – Iekšējais tirgus – Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīva 2001/83/EK – Reklāma – 96. pants – Recepšu zāļu bezmaksas paraugu izplatīšana vienīgi personām, kas ir kvalificētas tās parakstīt – Farmaceitu izslēgšana no to personu loka, kurām var izplatīt šos paraugus – Nepiemērojamība bezrecepšu zāļu bezmaksas paraugu izplatīšanai – Sekas dalībvalstīm)

8

2020/C 271/11

Lieta C-831/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/RQ (Apelācija – Civildienests – Ierēdņi – Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ģenerāldirektors – Imunitāte pret tiesvedību – Lēmums atcelt imunitāti – Nelabvēlīgs akts – Tiesības uz aizstāvību)

8

2020/C 271/12

Lieta C-833/18: Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Tribunal de l’entreprise de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29/EK – 2.–5. pants – Piemērošanas joma – Utilitārs objekts – Jēdziens “darbs” – Darbu aizsardzība ar autortiesībām – Nosacījumi – Preces forma, kas vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai – Salokāmais divritenis)

9

2020/C 271/13

Lieta C-19/19: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Cour de cassation (Belģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – État belge/Pantochim SA, likvidācijas procesā (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savstarpēja palīdzība prasījumu piedziņā – Direktīva 76/308/EEK – 6. panta 2. punkts un 10. pants – Direktīva 2008/55/EK – 6. panta otrā daļa un 10. pants – Lūguma iesniedzējas dalībvalsts nodokļu prasījums, ko piedzen lūguma saņēmēja dalībvalsts – Šī prasījuma statuss – Jēdziens “priekšrocība” – Likumā noteiktais minētā prasījuma ieskaits pret lūguma saņēmējas dalībvalsts nodokļu parādu)

10

2020/C 271/14

Lieta C-43/19: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Piemērojamība – Ar nodokli apliekami darījumi – Pakalpojumu sniegšana par atlīdzību – Kompensācija, kas tiek maksāta gadījumā, ja klienti neievēro minimālo līgumsaistību laikposmu – Kvalifikācija)

10

2020/C 271/15

Lieta C-74/19: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – LE/Transportes Aéreos Portugueses SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Aviopārvadājumi – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5. panta 3. punkts – 7. panta 1. punkts – Kompensācija pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Atbrīvošana – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – “Problemātiskas uzvedības pasažieri” (unruly passengers) – Atsaukšanās uz ārkārtēja apstākļa iestāšanos lidojumā, kuru šis apstāklis nav skāris – Jēdziens “iespējamie pasākumi”)

11

2020/C 271/16

Lieta C-88/19: Tiesas (otrā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Judecătoria Zărnești (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor”/TM, UN, Asociaţia DMPA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība – Direktīva 92/43/EEK – 12. panta 1. punkts – Dzīvnieku sugu stingras aizsardzības sistēma – IV pielikums – Canis lupus (vilks) – 16. panta 1. punkts – Dabiskās izplatības areāls – Canis lupus sugas savvaļas dzīvnieka īpatņa sagūstīšana un transportēšana – Sabiedrības drošība)

12

2020/C 271/17

Lieta C-115/19 P: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums – China Construction Bank Corp./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Groupement des cartes bancaires (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – Iebildumi – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Sajaukšanas iespēja – Konfliktējošo apzīmējumu līdzības vērtējums – Agrākās preču zīmes atšķirtspējas vērtējums)

13

2020/C 271/18

Lieta C-142/19 P: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums – Dovgan GmbH/Monolith Frost GmbH, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Pieteikums par vārdiskas preču zīmes “PLOMBIR” atzīšanu par spēkā neesošu – Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Faktu un pierādījumu sagrozīšana)

13

2020/C 271/19

Lieta C-146/19: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SCT, d.d, bankrota procesā/Slovēnijas Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 90. un 273. pants – Nodokļa bāze – Samazinājums – Atteikums – Nemaksāšana – Nodokļa maksātājs, kurš nav pieteicis savu kreditora prasījumu pret debitoru uzsāktas bankrota procedūras laikā – Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi – Tieša iedarbība)

14

2020/C 271/20

Lieta C-206/19: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Administratīvā rajona tiesa (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SIA “KOB”/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 49. un 63. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību un kapitāla brīva aprite – Direktīva 2006/123/EK – Lauksaimniecības zemes iegūšana īpašumā Latvijā tās izmantošanas nolūkos – Iepriekšējas atļaujas sistēma attiecībā uz juridiskām personām – Īpaši nosacījumi, kas ir piemērojami vienīgi juridiskām personām, kuras kontrolē vai pārstāv citas dalībvalsts pilsoņi – Prasības attiecībā uz dzīvesvietu un Latvijas Republikas valsts valodas prasmi – Tieša diskriminācija pilsonības dēļ)

15

2020/C 271/21

Lieta C-219/19: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiski būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi – Direktīva 2014/24/ES – Pakalpojumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra – Arhitektūras un inženierijas pakalpojumi – 19. panta 1. punkts un 80. panta 2. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru iespēja piedalīties ir attiecināta tikai uz saimnieciskās darbības subjektiem, kuri ir dibināti kādā no konkrētām juridiskajām formām)

15

2020/C 271/22

Lieta C-242/19: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Tribunalul Bucureşti (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CHEP Equipment Pooling NV/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 17. panta 2. punkta g) apakšpunkts – Kustamas mantas pārvietošana Eiropas Savienībā nolūkā sniegt pakalpojumus – 170. un 171. pants – Tiesības uz PVN atmaksu nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību atmaksas dalībvalstī – Direktīva 2008/9/EK – Jēdziens “nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību atmaksas dalībvalstī” – Nodokļa maksātājs, kas PVN nolūkā nav identificēts atmaksas dalībvalstī)

16

2020/C 271/23

Lieta C-328/19: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Porin kaupunki uzsākta tiesvedība (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiskais iepirkums – Direktīva 2004/18/EK – 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Transporta pakalpojumu publiskie līgumi – Pašvaldību sadarbības nolīgums par sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu, pamatojoties uz tā saukto “atbildīgās pašvaldības” modeli Somijas tiesību izpratnē – Pakalpojumu organizācijas atbildības nodošana vienai no pašvaldībām attiecīgajā sadarbības zonā – In house līgums – Transporta pakalpojumu piešķiršana, neizsludinot konkursu, sabiedrībai, kas pilnībā pieder atbildīgajai pašvaldībai)

17

2020/C 271/24

Lieta C-340/19: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums (Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Hydro Energo” (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējais muitas tarifs – Kombinētā nomenklatūra – Tarifa klasifikācija – Tarifa pozīcija 7407 – Vara stieņi un profili – Taisnstūra formas karsta velmējuma vara vai vara sakausējumu lietņi)

18

2020/C 271/25

Lieta C-378/19: Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedībā, kuru uzsācis Prezident Slovenskej republiky (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Elektroenerģijas iekšējais tirgus – Direktīva 2009/72/EK – 35. panta 4. un 5. punkts – Regulatīvo iestāžu neatkarība – Valsts tiesību akti, ar kuriem tiek nodotas valsts valdības vadītāja pilnvaras iecelt amatā valsts regulatīvās iestādes priekšsēdētāju – Valsts ministru piedalīšanās cenu noteikšanas procedūrās)

18

2020/C 271/26

Lieta C-448/19: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tādu trešo valstu valstspiederīgo statuss, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji – Direktīva 2003/109/EK – 12. pants – Lēmuma par izraidīšanu pieņemšana attiecībā uz pastāvīgo iedzīvotāju – Vērā ņemami faktori – Valsts judikatūra – Šo faktoru neņemšana vērā – Saderība – Direktīva 2001/40/EK – Lēmumu par trešo valstu valstspiederīgo izraidīšanu savstarpēja atzīšana – Atbilstība)

19

2020/C 271/27

Lieta C-472/19: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra – Direktīva 2014/23/ES – 38. panta 9. punkts – Tādu koriģējošo pasākumu sistēma, kuru mērķis ir pierādīt tā ekonomikas dalībnieka uzticamības atjaunošanu, uz kuru ir attiecināms izslēgšanas pamats – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ekonomikas dalībniekiem, uz kuriem ir attiecināms obligāts izslēgšanas pamats, piecus gadus ir aizliegts piedalīties koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā – Jebkādas iespējas šādiem ekonomikas dalībniekiem iesniegt pierādījumus par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem izslēgšana)

20

2020/C 271/28

Lieta C-128/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 19. februārī iesniedza Landesgericht Klagenfurt (Austrija) – GSMB Invest GmbH & Co. KG/Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

21

2020/C 271/29

Lieta C-134/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. martā iesniedza Landesgericht Eisenstadt (Austrija) – IR/Volkswagen AG

21

2020/C 271/30

Lieta C-167/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 22. aprīlī WD iesniedza par Vispārējās tiesas (septītās palāta) 2020. gada 12. februārī pasludināto spriedumu lietā T-320/18, WD/EFSA

22

2020/C 271/31

Lieta C-188/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. aprīlī iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – JG, ko likumīgi pāstāv MI un LH, u.c./OP kā Azurair GmbH likvidatore

23

2020/C 271/32

Lieta C-196/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 6. maijā iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – Eurowings GmbH/Flightright GmbH

24

2020/C 271/33

Lieta C-204/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. maijā iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – Bayer Intellectual Property GmbH/kohlpharma GmbH

25

2020/C 271/34

Lieta C-228/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 2. jūnijā iesniedza Niedersächsisches Finanzgericht (Vācija) – I GmbH/Finanzamt H

26

2020/C 271/35

Lieta C-229/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. maijā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – P/“K” EOOD

27

2020/C 271/36

Lieta C-236/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Itālija) – PG/Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

28

2020/C 271/37

Lieta C-243/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. jūnijā iesniedza Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) – DP, SG/Trapeza Peiraios AE

29

2020/C 271/38

Lieta C-256/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. jūnijā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – Toplofikatsia Sofia EAD

29

2020/C 271/39

Lieta C-260/20 P: Apelācija sūdzība, ko 2020. gada 11. jūnijā Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2020. gada 2. aprīļa spriedumu lietā T-383/17 Hansol Paper/Komisija

30

2020/C 271/40

Lieta C-278/20: Prasība, kas celta 2020. gada 24. jūnijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

31

 

Vispārējā tiesa

2020/C 271/41

Lieta T-40/16: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – MU/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu – LESD 263. pants – Iekšējie noteikumi par praksi un mācību apmeklējumiem Parlamenta Ģenerālsekretariātā – Stažieris ar īpašām vajadzībām – Invaliditātes papildu pabalsts – Atteikums – Nosacījumi, ar kādiem stažieriem ar īpašām vajadzībām piešķir paredzēto papildu summu – Tiesību kļūda)

33

2020/C 271/42

Lieta T-511/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – XH/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2017. gada amatā paaugstināšana – Lēmums par nepaaugstināšanu amatā – Prasības pieteikuma pamata skaidrība un precizitāte – Savstarpējas atbilstības noteikums – Galīgo aktu apstrīdēšana – Pieņemamība – Civildienesta noteikumu 45. pants – Pārbaudes laika starpziņojums – Pārbaudes laika nobeiguma ziņojums – Novērtējuma ziņojums – Salīdzinošā nopelnu izvērtējumā vērā ņemtie elementi – Procedūras likumība – Atbildība – Morālais kaitējums)

33

2020/C 271/43

Lieta T-737/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – Siberia Oriental/CPVO (“Siberia”) (Augu šķirnes – Pieteikums par Kopienas augu šķirņu aizsardzības attiecībā uz augu šķirni “Siberia”, kura pieder Lilium L. sugai, beigu datuma grozīšanu – Apelācija CPVO Apelācijas padomē – Nepieņemamība – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas (EK) Nr. 2100/94 75. pants – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Regulas Nr. 2100/94 67. panta 1. punkts un 87. pants – Acīmredzamu kļūdu labošana – Regulas (EK) Nr. 874/2009 53. panta 4. punkts)

34

2020/C 271/44

Lieta T-114/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – Pavel/EUIPO – bugatti (“B”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “B” – Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “b” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Regulas 2017/1001 60. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Daļēja atcelšana)

35

2020/C 271/45

Lieta T-295/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – Klymenko/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā – Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

36

2020/C 271/46

Lieta T-550/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (“NOSTER”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “NOSTER” – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FOSTER” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

36

2020/C 271/47

Lieta T-651/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 25. jūnija spriedums – Brands Up/EUIPO (“Credit24”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Credit24” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

37

2020/C 271/48

Lieta T-383/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. jūnija rīkojums – Walker u.c./Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības – Regula (ES) Nr. 2019/592, ar kuru groza Regulu (ES) 2018/1806 – Atbrīvojums no pienākuma saņemt īstermiņa vīzas uz savstarpības pamata – Savienības pilsonības apgalvota zaudēšana – Individuāla skāruma neesamība – Nepieņemamība)

38

2020/C 271/49

Lieta T-558/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. jūnija rīkojums – Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz (“HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts grafiska preču zīme “clínica LALUZ” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

38

2020/C 271/50

Lieta T-848/19: Prasība, kas celta 2020. gada 4. jūnijā – HS/Komisija

39

2020/C 271/51

Lieta T-347/20: Prasība, kas celta 2020. gada 29. maijā – Sogia Ellas/Komisija

40

2020/C 271/52

Lieta T-350/20: Prasība, kas celta 2020. gada 9. jūnijā – Wagenknecht/Komisija

41

2020/C 271/53

Lieta T-357/20: Prasība, kas celta 2020. gada 7. jūnijā – Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci/EUIPO (“NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER”)

42

2020/C 271/54

Lieta T-373/20: Prasība, kas celta 2020. gada 15. jūnijā – Framery/EUIPO – Smartblock (Pārvietojamā ēka)

43

2020/C 271/55

Lieta T-380/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. jūnijā – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Apkures radiatori)

44

2020/C 271/56

Lieta T-382/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. jūnijā – Lee/EUIPO (Galda naži, dakšas un karotes)

44

2020/C 271/57

Lieta T-386/20: Prasība, kas celta 2020. gada 16. jūnijā – Micron Technology/EUIPO (“INTELLIGENCE, ACCELERATED”)

45

2020/C 271/58

Lieta T-394/20: Prasība, kas celta 2020. gada 29. jūnijā – Hypo Vorarlberg Bank/VNV

46

2020/C 271/59

Lieta T-396/20: Prasība, kas celta 2020. gada 26. jūnijā – Riviera-Airport/EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (“RIVIERA AIRPORTS”)

46

2020/C 271/60

Lieta T-398/20: Prasība, kas celta 2020. gada 26. jūnijā – Riviera-Airport/EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (“RIVIERA AIRPORT”)

47

2020/C 271/61

Lieta T-399/20: Prasība, kas celta 2020. gada 26. jūnijā – Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe (“Ø”)

48

2020/C 271/62

Lieta T-402/20: Prasība, kas celta 2020. gada 30. jūnijā – Zippo Manufacturing u.c./Komisija

49

2020/C 271/63

Lieta T-405/20: Prasība, kas celta 2020. gada 2. jūlijā – DZ Hyp/VNV

50

2020/C 271/64

Lieta T-406/20: Prasība, kas celta 2020. gada 2. jūlijā – Landesbank Baden-Württemberg/VNV

52

2020/C 271/65

Lieta T-407/20: Prasība, kas celta 2020. gada 2. jūlijā – DVB Bank/VNV

52

2020/C 271/66

Lieta T-410/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. jūlijā – DZ Bank/VNV

53

2020/C 271/67

Lieta T-411/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. jūlijā – Bayerische Landesbank/VNV

53

2020/C 271/68

Lieta T-412/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. jūlijā – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/VNV

54

2020/C 271/69

Lieta T-413/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. jūlijā – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/VNV

54

2020/C 271/70

Lieta T-527/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 17. jūnija rīkojums – Sánchez Cano/EUIPO – Grupo Osborne (“EL TORO BALLS Fini”)

56


LV

 

Top