EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 77, 2020. gada 9. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 77

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 9. marts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2020/C 77/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2020/C 77/02

Lieta C-274/14: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 21. janvāra spriedums (Tribunal Económico-Administrativo Central (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) –Tiesvedība, ko ierosinājusi Banco de Santander SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 267. pants – Jēdziens “valsts tiesa” – Kritēriji – Attiecīgās valsts struktūras neatkarība – Locekļu neatceļamība – Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu nepieņemamība)

2

2020/C 77/03

Lieta C-175/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedums – PTC Therapeutics International Ltd/Eiropas Zāļu aģentūra, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Apelācija – Piekļuve Savienības iestāžu vai struktūru dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums – Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību – 4. panta 3. punkts – Lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība – Dokumenti, kas iesniegti Eiropas Zāļu aģentūrā saistībā ar cilvēkiem paredzētu zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu – Lēmums piešķirt piekļuvi dokumentiem trešajai personai – Vispārēja konfidencialitātes prezumpcija – Eiropas Savienības iestādes vai struktūras pienākuma piemērot vispārējo konfidencialitātes prezumpciju neesamība)

2

2020/C 77/04

Lieta C-177/18: Tiesas (otrā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Direktīva 1999/70/EK – UNICE, CEEP un EAK pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku – 4. klauzula – Diskriminācijas aizlieguma princips – 5. klauzula – Pasākumi, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, izmantojot secīgus uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus vai darba attiecības – Pabalsts darba attiecību izbeigšanas gadījumā – LESD 151. un 153. pants – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 21. pants – Piemērojamība – Atšķirīga attieksme, kas balstīta uz darba attiecības regulējošās sistēmas publisko vai privāto raksturu valsts tiesību izpratnē)

3

2020/C 77/05

Lieta C-178/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedums – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (Apelācija – Piekļuve Savienības iestāžu vai struktūru dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums – Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību – 4. panta 3. punkts – Lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība – Dokumenti, kas iesniegti Eiropas Zāļu aģentūrā saistībā ar veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu – Lēmums piešķirt piekļuvi dokumentiem trešajai personai – Vispārēja konfidencialitātes prezumpcija – Eiropas Savienības iestādes vai struktūras pienākuma piemērot vispārējo konfidencialitātes prezumpciju neesamība)

4

2020/C 77/06

Lieta C-578/18: Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 23. janvāra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tiesvedība, ko uzsākusi Energiavirasto (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Elektroenerģijas iekšējais tirgus – Direktīva 2009/72/EK – 3. pants – Patērētāju aizsardzība – 37. pants – Regulatīvās iestādes uzdevumi un kompetence – Strīdu izšķiršana ārpustiesas kārtībā – Jēdziens “puse” – Tiesības celt prasību pret valsts regulatīvās iestādes lēmumu – Mājsaimniecību lietotāja sūdzība par elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru uzņēmumu)

5

2020/C 77/07

Lieta C-814/18: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedums (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā zivsaimniecības politika – Regula (EK) Nr. 1198/2006 – 55. panta 1. punkts – Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansējums – Izdevumu atbilstība – Nosacījums – Atbalsta saņēmēju faktiski izdevumi – Jēdziens)

5

2020/C 77/08

Lieta C-29/19: Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 23. janvāra spriedums (Bundessozialgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ZP/Bundesagentur für Arbeit (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālais nodrošinājums – Migrējoši darba ņēmēji – Regula (EK) Nr. 883/2004 – Bezdarbnieka pabalsti – Aprēķināšana – Uzturēšanās dalībvalstī pēdējās saņemtās algas neņemšana vērā – Pārāk īss atskaites periods – Alga, kas saņemta pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas – Persona, kas pirms tam ir veikusi darbību nodarbinātas personas statusā Šveicē)

6

2020/C 77/09

Lieta C-32/19: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AT/Pensionsversicherungsanstalt (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Personu brīva pārvietošanās – Savienības pilsonība – Tiesības uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā – Direktīva 2004/38/EK – 17. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Pastāvīgās uzturēšanās tiesības – Iegūšana, pirms ir beidzies nepārtraukts piecu gadu uzturēšanās laikposms – Darba ņēmējs, kas savas profesionālās darbības beigšanas brīdī ir vecumā, kad var sākt saņemt vecuma pensiju)

7

2020/C 77/10

Lieta C-506/18 P: Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 21. janvāra rīkojums – Eiropas Parlaments/Erik Josefsson (Apelācija – Civildienests – Pagaidu darbinieks – Eiropas Parlaments – Līguma izbeigšana – Nolīgums, kura mērķis ir izbeigt strīdu starp lietas dalībniekiem – Apelācijas priekšmeta zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

8

2020/C 77/11

Lieta C-613/18: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 21. janvāra rīkojums (Tribunal Tributário de Lisboa (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Kapitāla aprites uz vai no trešām valstīm ierobežojumi – Tiešie nodokļi – Juridisko personu ienākuma nodoklis – Peļņa, ko sadalījušas sabiedrības, kas ir rezidentes Portugāles teritorijā – Nodokļa bāzes samazinājums)

8

2020/C 77/12

Lieta C-47/19: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 7. oktobra rīkojums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 132. panta 1. punkta h)-j) apakšpunkts – Dažādi atbrīvojumi, kas saistīti ar bērniem vai jauniešiem un ar skolas vai universitātes izglītību – Skolām un universitātēm paredzētas sērfinga un burāšanas mācības – Klases izbraukums)

9

2020/C 77/13

Lieta C-813/19 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2020. gada 21. janvāra rīkojums (Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas ordera izpilde pret MN (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Tiesas Reglamenta 99. pants – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 6. panta 1. punkts – “Izsniegšanas tiesu iestādes” jēdziens – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā)

10

2020/C 77/14

Lieta C-58/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. janvārī Mykola Yanovych Azarov iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. decembra spriedumu lietā T-247/17 Mykola Yanovych Azarov/Eiropas Savienības Padome

11

2020/C 77/15

Lieta C-236/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 15. martā István Szécsi un Nóra Somossy iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 16. janvāra rīkojumu lietā T-331/18 István Szécsi un Nóra Somossy/Eiropas Komisija

11

2020/C 77/16

Lieta C-315/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Eupen (Beļģija) pirmās instances tiesa – YU/Valonijas reģions

12

2020/C 77/17

Lieta C-461/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. jūnijā All Star CV iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 29. marta spriedumu lietā T-611/17 All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Lieta C-513/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. jūlijā iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polija) – P.J./(X) S.A.

13

2020/C 77/19

Lieta C-548/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 17. jūlijā Laurence Bonnafous iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-614/17 Bonnafous/EACEA

13

2020/C 77/20

Lieta C-550/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. jūlijā iesniedza Juzgado de lo Social de Madrid (Spānija) – EV/Obras y Servicios Públicos S.A. y Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Lieta C-586/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. augustā L'Oréal iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-179/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/22

Lieta C-587/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. augustā L'Oréal iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-180/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/23

Lieta C-588/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. augustā L'Oréal iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-181/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/24

Lieta C-589/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. augustā L'Oréal iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-182/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/25

Lieta C-590/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. augustā L'Oréal iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-183/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

17

2020/C 77/26

Lieta C-664/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. septembrī Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 26. jūnija spriedumu lietā T-117/18 Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

17

2020/C 77/27

Lieta C-761/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. oktobrī – Eiropas Komisija/Ungārija

17

2020/C 77/28

Lieta C-805/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – CT/VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Lieta C-810/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. novembrī iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – Flightright GmbH/Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Lieta C-815/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. novembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Lieta C-825/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. novembrī iesniedza Thüringer Finanzgericht (Vācija) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Lieta C-826/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. novembrī iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – WZ/Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Lieta C-844/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. novembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Lieta C-868/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. novembrī iesniedza Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Lieta C-875/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. novembrī FV iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 19. septembra spriedumu lietā T-27/18 RENV FV/Padome

24

2020/C 77/36

Lieta C-877/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. novembrī FV iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 19. septembra spriedumu lietā T-153/17 FV/Padome

25

2020/C 77/37

Lieta C-894/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. decembrī Eiropas Parlaments iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-47/18 UZ/Parlaments

26

2020/C 77/38

Lieta C-896/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. decembrī iesniedza Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) – Repubblika/Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Lieta C-905/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. decembrī iesniedza Verwaltungsgericht Darmstadt (Vācija) – EP/Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Lieta C-927/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – UAB “Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras”, pārējās lietas dalībnieces: UAB “Ecoservice Klaipėda”, UAB “Klaipėdos autobusų parkas”, UAB “Parsekas”, UAB “Klaipėdos transportas”

28

2020/C 77/41

Lieta C-930/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. decembrī iesniedza Conseil du Contentieux des Étrangers (Beļģija) – X/État belge

30

2020/C 77/42

Lieta C-940/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. decembrī iesniedza Conseil d’État (Francija) – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Lieta C-948/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – UAB “Manpower Lit”/E.S., M.L., M.P., V.V. un R.V.

32

2020/C 77/44

Lieta C-950/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. decembrī iesniedza Helsingin hallinto-oikeus (Somija) – A

33

2020/C 77/45

Lieta C-3/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. janvārī iesniedza Rīgas rajona tiesa (Latvija) – kriminālprocess pret AB, CE, SIA “MM investīcijas”

33

2020/C 77/46

Lieta C-4/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. janvārī iesniedza Върховен административен съд (Bulgārija) – “АЛТИ”ООД/Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите

34

2020/C 77/47

Lieta C-24/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. janvārī – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

35

2020/C 77/48

Lieta C-115/18: Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 15. janvāra rīkojums (Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc – Chambre détachée de Guingamp (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Lieta C-297/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosinājuši Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, piedaloties: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Lieta C-712/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosināja ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, piedaloties: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Lieta C-713/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosināja ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, piedaloties: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Lieta C-138/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosināja DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, piedaloties: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Lieta C-139/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosināja DY

38

2020/C 77/54

Lieta C-154/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 7. oktobra rīkojums (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kypriaki Kentriki Archi/GA

38

2020/C 77/55

Lieta C-227/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosināja DX/Bürgermeister der Stadt Graz, piedaloties: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Lieta C-334/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 18. oktobra rīkojums (Landgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Lieta C-672/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 24. oktobra rīkojums (Conseil du Contentieux des Étrangers (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/État belge

39

 

Vispārējā tiesa

2020/C 77/58

Apvienotās lietas T-786/16 un T-224/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – PV/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Psiholoģiska vardarbība – Komisijas pieņemtu prasītājam nelabvēlīgu lēmumu kopums – Lūgumi sniegt palīdzību – Disciplinārlieta – Atstādināšana no amata – Atstādināšanas no amata atcelšana – Jauna disciplinārlieta – Jauna atstādināšana no amata)

40

2020/C 77/59

Lieta T-168/17: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Komisija (Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Dokumenti attiecībā uz administratīvo procedūru par apgalvotu valsts atbalstu, ko Austrijas iestādes esot piešķīrušas koncesijas saskaņā ar likumu par azartspēlēm īpašniekiem – Piekļuves atteikums – Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību – Sevišķas sabiedrības intereses – Pienākums norādīt pamatojumu – Iebilde par prettiesiskumu)

41

2020/C 77/60

Lieta T-19/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 22. janvāra spriedums – Lietuva/Komisija (ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Lietuvas izdevumi – Vienreizējas un vienotas finanšu korekcijas – Lauku attīstība – Savstarpējās atbilstības kontroles sistēma – Administratīvā pārbaude – Pārbaudes uz vietas – Pārbaužu kvalitāte – Pieteikuma iesniedzēju statuss – Mākslīgi radīti nosacījumi – Izmaksu pamatotība – Izdevumi saistībā ar projektiem – Risku analīze – Risku faktori – Pieļaujamība sankciju jomā, kas nav paredzēta Savienības tiesiskajā regulējumā – Pārāk iecietīga vērtējuma un sankciju sistēma – Kontroles gada statistikas dati)

42

2020/C 77/61

Lieta T-292/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – Portugāle/Komisija (ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Portugāles izdevumi – Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. un 33. pants – Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. pants – Jēdziens “valsts tiesa”)

43

2020/C 77/62

Lieta T-402/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 29. janvāra spriedums – Aquino u. c./Parlaments (Civildienests – Tulku streiks – Eiropas Parlamenta veiktie tulku pieprasīšanas pasākumi – Juridiskā pamata neesamība – Atbildība – Morālais kaitējums)

43

2020/C 77/63

Lieta T-598/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (“BROWNIE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “BROWNIE” reģistrācijas pieteikums – Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “BROWNIES”, “BROWNIE”, “Brownies” un “Brownie” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana – Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts))

44

2020/C 77/64

Lieta T-697/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 29. janvāra spriedums – Aldi/EUIPO – Titlbach (“ALTISPORT”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “ALTISPORT” – Agrākas starptautiskas un Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ALDI” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Preču un pakalpojumu salīdzināšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas 2017/1001 94. pants)

45

2020/C 77/65

Lieta T-42/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 29. janvāra spriedums – Volkswagen/EUIPO (“CROSS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “CROSS” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Atšķirtspējas neesamība – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Vienlīdzīga attieksme – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkts)

46

2020/C 77/66

Lieta T-239/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 29. janvāra spriedums – Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (“ENCANTO”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ENCANTO” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “BELCANTO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

47

2020/C 77/67

Lieta T-336/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – BZ/Komisija (Civildienests – Līgumdarbinieki – Atlaišana par acīmredzamu nepiemērotību – Samērīgums – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pants – Atbildība)

47

2020/C 77/68

Lieta T-559/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Koka attēlojums) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo koku, reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības un starptautiskas grafiskas preču zīmes, kurās attēlots “maģiskais koks” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespējas neesamība – Apzīmējumu līdzības neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Kaitējuma reputācijai neesamība – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts)

48

2020/C 77/69

Lieta T-751/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 22. janvāra rīkojums – Daimler/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – CO2 emisiju sertificēto ietaupījumu atsaukšana – Ekoinovāciju režīms – Regula (EK) Nr. 443/2009 – Īstenošanas regula (ES) Nr. 725/2011 – Nepārsūdzams akts – Sagatavošanas pasākums – Nepieņemamība)

49

2020/C 77/70

Lieta T-125/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 21. janvāra rīkojums – Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (“C&J”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Iebildumu atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

50

2020/C 77/71

Lieta T-128/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. janvāra rīkojums – Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (“Sativa”) (Prasība atcelt tiesību aktu – Eiropas Savienības preču zīme – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Īpašnieka maiņas neierakstīšana starptautiskajā reģistrā – Locus standi neesamība – Nepieņemamība)

50

2020/C 77/72

Lieta T-161/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 21. janvāra rīkojums – Deutsche Telekom/Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Iekšējais elektronisko sakaru tirgus – Mazumtirdzniecības cenas, kas patērētājiem ir iekļautas rēķinos par regulētajiem Savienības iekšzemes sakariem – Regula (ES) 2018/1971 – Leģislatīvs akts – Individuāla skāruma neesamība – Nepieņemamība)

51

2020/C 77/73

Lieta T-162/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 21. janvāra rīkojums – Telefónica un Telefónica de España/Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Iekšējais elektronisko sakaru tirgus – Mazumtirdzniecības cenas, kas patērētājiem ir iekļautas rēķinos par regulētajiem Savienības iekšzemes sakariem – Regula (ES) 2018/1971 – Leģislatīvs akts – Individuāla skāruma neesamība – Nepieņemamība)

52

2020/C 77/74

Lieta T-671/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. oktobrī – Qualcomm/Komisija

53

2020/C 77/75

Lieta T-870/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. decembrī – Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (“CLEOPATRA QUEEN”)

54

2020/C 77/76

Lieta T-3/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. janvārī – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (“Canoleum”)

55

2020/C 77/77

Lieta T-8/20: Prasība, kas celta 2020. gada 8. janvārī – Čehijas Republika/Komisija

56

2020/C 77/78

Lieta T-32/20: Prasība, kas celta 2020. gada 14. janvārī – Buxadé Villalba u.c./Parlaments

56

2020/C 77/79

Lieta T-34/20: Prasība, kas celta 2020. gada 20. janvārī – Datenlotsen Informationssysteme/Komisija

58

2020/C 77/80

Lieta T-38/20: Prasība, kas celta 2020. gada 23. janvārī – Lotto24/EUIPO (“LOTTO24”)

59

2020/C 77/81

Lieta T-41/20: Prasība, kas celta 2020. gada 24. janvārī – Di Bernardo/Komisija

60

2020/C 77/82

Lieta T-45/20: Prasība, kas celta 2020. gada 27. janvārī – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (“INDIA SALAM Pure Basmati Rice”)

60

2020/C 77/83

Lieta T-35/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 22. janvāra rīkojums – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (“MARCHESI”)

61

2020/C 77/84

Lieta T-139/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 15. janvāra rīkojums – Avio/Komisija

62

2020/C 77/85

Lieta T-606/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 21. janvāra rīkojums – Bartolomé Alvarado un Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (“ALPARGATUS PASOS ARTESANALES”)

62


LV

 

Top