EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 2020. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 54

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 17. februāris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2020/C 54/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2020/C 54/02

Lieta C-332/18 P: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 11. decembra spriedums – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, iepriekš Alouminion tis Ellados VEAE/Eiropas Komisija, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Apelācija – Valsts atbalsts – Alumīnija ražošana – Līgumā paredzēts preferenciāls elektroenerģijas piegādes tarifs – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu – Līguma izbeigšana – Līguma izbeigšanas seku apturēšana ar tiesas nolēmumu par pagaidu noregulējumu – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nelikumīgu)

2

2020/C 54/03

Lieta C-376/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, iepriekš Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pieņemamība – Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu – Direktīva 2009/72/EK – Piemērojamība – 3. pants – Mērķi – Nediskriminācijas princips – Īpašs maksājums, kas tiek piemērots subjektiem, kuriem ir piešķirta atļauja veikt darbību reglamentētajās nozarēs – Elektroenerģijas nozare)

3

2020/C 54/04

Lieta C-380/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Regula (ES) 2016/399 – Savienības Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) – 6. pants – Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas nosacījumi – Jēdziens “sabiedriskās kārtības apdraudējums” – Atgriešanas lēmums attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kurš uzturas nelikumīgi)

3

2020/C 54/05

Apvienotās lietas C-381/18 un C-382/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Imigrācijas politika – Direktīva 2003/86/EK – Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos – Prasības, lai īstenotu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos – Jēdziens “sabiedriskās kārtības apsvērumi” – Ģimenes locekļa ieceļošanas un uzturēšanās pieteikuma noraidīšana – Ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas atsaukšana vai atteikums to pagarināt)

4

2020/C 54/06

Lieta C-433/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ML/Aktiva Finants OÜ (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās – Uz sacīkstes principu balstītas tiesvedības un efektīvas tiesību aizsardzības prasība – Valsts tiesas nolēmums, ar kuru citas dalībvalsts tiesas pasludināts spriedums ir atzīts par izpildāmu – Valsts atļaujas iesniegt apelācijas sūdzību procedūra)

5

2020/C 54/07

Lieta C-435/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 101. pants – Karteļa radīto zaudējumu atlīdzināšana – Personu, kuras karteļa skartajā tirgū nedarbojas kā piegādātāji vai pircēji, tiesības uz zaudējumu atlīdzību – Zaudējumi, kurus cietuši publisko tiesību subjekti, kas piešķīruši aizdevumus ar izdevīgiem nosacījumiem īpašumu iegādei karteļa skartajā tirgū)

6

2020/C 54/08

Lieta C-450/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no 3 de Gerona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Direktīva 79/7/EEK – Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jomā – 4. panta 1. un 2. punkts – 7. panta 1. punkts – Pabalstu aprēķināšana – Direktīva 2006/54/EK – Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jomā – Valsts tiesību akti, kuros ir paredzētas tiesības uz piemaksu pie pensijas sievietēm, kam ir vismaz divi bioloģiskie vai adoptētie bērni un kas saņem uz iemaksām balstītu pastāvīgas darbnespējas pensiju – Šo tiesību nepiešķiršana vīriešiem, kas atrodas identiskā situācijā – Salīdzināma situācija – Tieša diskriminācija dzimuma dēļ – Atkāpes – Neesamība)

7

2020/C 54/09

Lieta C-519/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Imigrācijas politika – Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos – Direktīva 2003/86/EK – 10. panta 2. punkts – Fakultatīva tiesību norma – Ģimenes atkalapvienošanās tiesību īstenošanai izvirzītie nosacījumi – Bēgļa ģimenes loceklis, kurš nav minēts 4. pantā – Jēdziens “no apgādnieka atkarīga persona”)

7

2020/C 54/10

Lieta C-708/18: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 11. decembra spriedums (Tribunalul București (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 7. un 8. pants – Direktīva 95/46/EK – 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 7. panta f) punkts – Personas datu apstrādes atzīšana par likumīgu – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru, lai nodrošinātu personu, mantas un vērtslietu drošību un aizsardzību un lai īstenotu likumīgas intereses, ir atļauta videonovērošana bez datu subjekta piekrišanas – Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās)

8

2020/C 54/11

Lieta C-783/18 P: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs/Wajos GmbH (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Absolūts atteikuma pamats – Preču zīmes, kam nav atšķirtspējas – Trīsdimensiju preču zīmes, ko veido preces forma – Atšķirtspējas vērtējuma kritēriji – Pienākums norādīt pamatojumu – Tvertnes forma – Amfora)

9

2020/C 54/12

Lieta C-87/19: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 11. decembra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi – Direktīva 2002/21/EK (pamatdirektīva) – 2. panta m) punkts – Elektronisko komunikāciju tīkla nodrošināšana – Jēdziens – Direktīva 2002/22/EK (universālā pakalpojuma direktīva) – 31. panta 1. punkts – Īpašu radio vai televīzijas apraides kanālu pārraidīšanas pienākums – Operators, kas piedāvā televīzijas kanālu paketi – Pamatotas apraides saistības – Nosacījumi – LESD 56. pants – Samērīgums)

10

2020/C 54/13

Lieta C-143/19 P: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums – Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 15. un 66. pants – Eiropas Savienības kolektīvas preču zīmes faktiskā izmantošana – Preču zīme, kas saistīta ar iepakojuma atkritumu savākšanas un reģenerācijas sistēmu – Izvietošana uz to preču iepakojuma, attiecībā uz kurām preču zīme ir reģistrēta)

11

2020/C 54/14

Apvienotās lietas C-566/19 PPU un C-626/19 PPU: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Cour d'appel (Luksemburga), Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas orderu izpilde, kuri izsniegti attiecībā uz JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 6. panta 1. punkts – Jēdziens “izsniegšanas tiesu iestāde” – Kritēriji – Eiropas apcietināšanas orderis, ko kriminālvajāšanai izdevusi dalībvalsts prokuratūra)

11

2020/C 54/15

Lieta C-625/19 PPU: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas ordera izpilde, kas izsniegts attiecībā uz XD (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 6. panta 1. punkts – Jēdziens “izsniegšanas tiesu iestāde” – Kritēriji – Eiropas apcietināšanas orderis, ko kriminālvajāšanai izdevusi dalībvalsts prokuratūra)

12

2020/C 54/16

Lieta C-627/19 PPU: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. decembra spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas ordera izpilde, kas izsniegts attiecībā uz ZB (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 6. panta 1. punkts – Jēdziens “izsniegšanas tiesu iestāde” – Kritēriji – Eiropas apcietināšanas orderis, ko soda izpildei izdevusi dalībvalsts prokuratūra)

13

2020/C 54/17

Lieta C-725/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. oktobrī iesniedza Judecătoria Sector 2 București (Rumānija) – IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Lieta C-734/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. oktobrī iesniedza Tribunalul București (Rumānija) – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Lieta C-748/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

17

2020/C 54/20

Lieta C-749/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa Warszawa–Żoliborz w Warszawie/XA, YZ

18

2020/C 54/21

Lieta C-750/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/DT

19

2020/C 54/22

Lieta C-751/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY

20

2020/C 54/23

Lieta C-752/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów w Warszawie/AX

22

2020/C 54/24

Lieta C-753/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/BV

23

2020/C 54/25

Lieta C-754/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/CU

24

2020/C 54/26

Lieta C-763/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. oktobrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polija) – D.S./S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Lieta C-764/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. oktobrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polija) – C.S.A./Syndykowi masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Lieta C-765/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. oktobrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polija) – M.Ś., I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Lieta C-790/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. oktobrī iesniedza Curtea de Apel Brașov (Rumānija) – kriminālprocess pret LG, MH

28

2020/C 54/30

Lieta C-811/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. novembrī iesniedza Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) – kriminālprocess pret FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Lieta C-822/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. novembrī iesniedza Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Lieta C-834/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. novembrī iesniedza Tribunale di Vicenza (Itālija) – AV/Ministero della Giustizia, Itālijas Republika

30

2020/C 54/33

Lieta C-837/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. novembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Super Bock Bebidas S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Lieta C-843/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. novembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Lieta C-846/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. novembrī iesniedza Tribunal d'arrondissement (Luksemburga) – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Lieta C-861/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spānija) – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Lieta C-865/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. novembrī iesniedza Tribunal d'instance de Renne (Francija) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Lieta C-870/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Lieta C-871/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Lieta C-876/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. novembrī PlasticsEurope iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-636/17 PlasticsEurope/ECHA

36

2020/C 54/41

Lieta C-879/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. decembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

37

2020/C 54/42

Lieta C-884/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. decembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

38

2020/C 54/43

Lieta C-890/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Fortischem a.s. iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-121/15 Fortischem/Komisija

39

2020/C 54/44

Lieta C-895/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. decembrī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polija) – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Lieta C-898/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Īrija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-755/15 un T-759/15 Luksemburga un Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

41

2020/C 54/46

Lieta C-899/19: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Rumānija iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-391/17 Rumānija/Komisija

42

2020/C 54/47

Lieta C-900/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. decembrī iesniedza Conseil d’État (Francija) – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Lieta C-904/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. decembrī iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polija) – E. Sp. z o.o./K.S.

43

2020/C 54/49

Lieta C-913/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. decembrī iesniedza Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polija) – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

45

 

Vispārējā tiesa

2020/C 54/50

Lieta T-21/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. decembra spriedums – Polija/Komisija (ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Augļu un dārzeņu nozares – Atbalsts ražotāju grupām – Polijas izdevumi – Nepilnības attiecībā uz galvenajām un papildu kontrolēm – Atzīšanas plānu un atzīšanas kritēriju pārbaudīšana – Kontroles saistībā ar atbalsta pieteikumiem – Ražotāju grupu pieļaujamība – Ekonomiskā saskaņotība – Ieguldījumu nepieciešamība un pieļaujamība – Izdevumu pamatotība – Sistēmiskas nepilnības – ELGF risks – Korektīvi pasākumi – Vienotas likmes korekcijas 25 % apmērā)

46

2020/C 54/51

Lieta T-22/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – Bulgārija/Komisija (ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Bulgārijas izdevumi – Lauku attīstība – Pārbaužu uz vietas kvalitāte – Pieļaujamības un atlases kritēriju kontrole – Finanšu korekcijas – Ex post pārbaudes – Finanšu korekciju aprēķināšanā izmantotā metode – Atkārtošanās – Korektīvi pasākumi – Atbilstības noskaidrošanas procedūra – Tiesiskā drošība – Pareizas finanšu pārvaldības princips – Samērīgums)

47

2020/C 54/52

Lieta T-100/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – Wehrheim/ECB (Civildienests – ECB darbinieki – Darba samaksa – Ekspatriācijas pabalsts – Atcelšana – Atbildība – Mantisks un morāls kaitējums – Dienesta pārkāpums)

47

2020/C 54/53

Lieta T-295/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – Grieķija/Komisija (ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Grieķijas izdevumi – Lauku attīstība – Atsaistīts tiešais atbalsts – Galvenās pārbaudes – Vienotas likmes finanšu korekcijas)

48

2020/C 54/54

Lieta T-383/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (“businessNavi”) (Eiropas Savienības preču zīme – Atcelšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “businessNavi” – Preču zīmes faktiska izmantošana – Daļēja atcelšana – Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts))

49

2020/C 54/55

Lieta T-504/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – XG/Komisija (Privāta uzņēmuma darbinieki, kas iestādes iekšienē sniedz informātikas pakalpojumus – Atteikums piešķirt piekļuvi Komisijas telpām – Akta izdevēja kompetence)

50

2020/C 54/56

Lieta T-317/19 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 7. novembra rīkojums – AMVAC Netherlands/Komisija (Pagaidu noregulējums – Augu aizsardzības līdzekļi – Regula (EK) Nr. 1107/2009 – Darbīgā viela etoprofoss – Vielas laišanas tirgū apstiprināšanas nosacījumi – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamības neesamība)

50

2020/C 54/57

Lieta T-715/19: Prasība, kas celta 2019. gada 21. oktobrī – Wagenknecht/Eiropadome

51

2020/C 54/58

Lieta T-804/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. novembrī – HC/Komisija

52

2020/C 54/59

Lieta T-823/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. decembrī – JMS Sports/EUIPO – Inter–Vion (Spirālveida matu gumijas)

53

2020/C 54/60

Lieta T-829/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. decembrī – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (“BLEND 42 VODKA”)

54

2020/C 54/61

Lieta T-830/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. decembrī – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (“BLEND 42 VODKA”)

55

2020/C 54/62

Lieta T-831/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. decembrī – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (“BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA”)

56

2020/C 54/63

Lieta T-849/19: Prasība, kas celta 2019. gada 16. decembrī – Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Lieta T-853/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. decembrī – Tehrani/EUIPO – Blue Genes (“Earnest Sewn”)

59

2020/C 54/65

Lieta T-854/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. decembrī – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (“MONTANA”)

60

2020/C 54/66

Lieta T-855/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. decembrī – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (“MONTANA”)

61

2020/C 54/67

Lieta T-856/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. decembrī – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (“MONTANA”)

62

2020/C 54/68

Lieta T-859/19: Prasība, kas celta 2019. gada 9. decembrī – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (“ALKEMIE”)

63

2020/C 54/69

Lieta T-860/19: Prasība, kas celta 2019. gada 9. decembrī – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (“ALKEMIE”)

63


LV

 

Top