EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:432:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 432, 2019. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 432

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 23. decembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 432/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2019/C 432/02

Lieta C-324/17: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Ivan Gavanozov (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesiskā sadarbība krimināllietās – Direktīva 2014/41/ES – Lēmums par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās – 5. panta 1. punkts – A pielikumā ietverta veidlapa – J iedaļa – Tiesību aizsardzības līdzekļu nepastāvēšana izdevējā dalībvalstī)

2

2019/C 432/03

Lieta C-391/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 31. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde – Pašu resursi – Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) asociācija ar Eiropas Savienību – Lēmums 91/482/EEK – 101. panta 2. punkts – Atļauja bez muitas nodokļiem ievest Savienībā izstrādājumus, kuru izcelsme ir ārpus AZT, bet kas ir brīvā apgrozībā AZT un kā tādi tiek atkārtoti eksportēti uz Savienību – Eksporta sertifikāti EXP – Sertifikātu nelikumīga izsniegšana, ko veic AZT iestādes – LES 4. panta 3. punkts – Lojālas sadarbības princips – Dalībvalsts, kura uztur īpašas attiecības ar attiecīgo AZT, atbildība – Pienākums atlīdzināt Savienības pašu resursu zaudējumus, ko ir izraisījusi eksporta sertifikātu EXP nelikumīga izsniegšana – Alumīnija ievešana no Angiljas)

3

2019/C 432/04

Lieta C-395/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 31. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde – Pašu resursi – Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) asociācija ar Eiropas Savienību – Lēmums 91/482/EEK – Lēmums 2001/822/EK – Atļauja bez muitas nodokļiem ievest Eiropas Savienībā izstrādājumus, kuriem ir AZT izcelsme – Preču pārvadājuma sertifikāts EUR. 1 – Sertifikātu nelikumīga izsniegšana, ko veic AZT iestādes – Importētāju dalībvalstu neiekasēti muitas nodokļi – LES 4. panta 3. punkts – Lojālas sadarbības princips – Dalībvalsts, kura uztur īpašas attiecības ar attiecīgajām AZT, atbildība – Pienākums atlīdzināt Savienības pašu resursu zaudējumus, ko ir izraisījusi sertifikātu EUR. 1 nelikumīga izsniegšana – Piena pulvera un rīsa ievešana no Kirasao, kā arī putraimu un rupja maluma miltu ievešana no Arubas)

4

2019/C 432/05

Apvienotās lietas C-663/17 P, C-665/17 P un C-669/17 P: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 5. novembra spriedums – Eiropas Centrālā banka (ECB)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (C-663/17 P), Eiropas Komisija/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Eiropas Centrālā banka (ECB) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Eiropas Centrālā banka (ECB) (C-669/17 P) (Apelācija – Pieņemamība – Lietas dalībnieka pārstāvība Tiesā – Advokātam izdota pilnvara – Sabiedrības, kas ir apelācijas sūdzības iesniedzēja, likvidatora atsaukta pilnvara – Sabiedrības, kas ir apelācijas sūdzības iesniedzēja, izpildinstitūcijas tiesvedības turpināšana – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 47. pants – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību – Regula (ES) Nr. 1024/2013 – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – Lēmums par kredītiestādes licences anulēšanu – Eiropas Savienības Vispārējā tiesā celta prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – Sabiedrības, kurai anulēta licence, akcionāru tiešs skārums)

5

2019/C 432/06

Lieta C-192/18: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 5. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – LES 19. panta 1. punkta otrā daļa – Tiesiskums – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības – Tiesnešu neatceļamības un neatkarības principi – Pensionēšanās vecuma samazināšana Polijas vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem – Iespēja turpināt pildīt tiesneša amata pienākumus pēc jaunā noteiktā vecuma sasniegšanas, saņemot tieslietu ministra atļauju – LESD 157. pants – Direktīva 2006/54/EK – 5. panta a) punkts un 9. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Diskriminācijas dzimuma dēļ aizliegums atalgojuma, nodarbinātības un profesijas jomā – Dažādu pensionēšanās vecumu ieviešana sievietēm un vīriešiem, kas ieņem Polijas vispārējās jurisdikcijas tiesu un Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa, Polija) tiesnešu, kā arī Polijas prokuratūras prokurora amatus)

6

2019/C 432/07

Lieta C-212/18: Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 2008/98/EK – Atkritumi – Ķīmiski apstrādātas izlietotas augu eļļas – 6. panta 1. un 4. punkts – Atkritumu stadijas izbeigšanās – Direktīva 2009/28/EK – Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana – 13. pants – Valsts noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, kuras piemēro elektroenerģijas un apsildei un dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem – Bioloģiskā šķidrā kurināmā izmantošana elektroenerģijas ražošanas iekārtas darbināšanai)

7

2019/C 432/08

Lieta C-213/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 7. novembra spriedums (Tribunale ordinario di Roma (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Adriano Guaitoli u.c./easyJet Airline Co. Ltd (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Kompetentā tiesa līgumtiesību joma – Kopīgi noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5., 7., 9. un 12. pants – Monreālas konvencija – Jurisdikcija – 19. un 33. pants – Prasība atlīdzināt zaudējumus un kaitējumu, kas izriet no lidojumu atcelšanas un kavēšanās)

8

2019/C 432/09

Lieta C-281/18 P: Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 31. oktobra spriedums – Repower AG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), repowermap.org (Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Apelācijas padomes sākotnējā lēmuma, ar ko ir daļēji noraidīts pieteikums par Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “REPOWER” atzīšanu par spēkā neesošu, atsaukšana)

9

2019/C 432/10

Apvienotās lietas C-364/18 un C-365/18: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 7. novembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, iepriekš Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 94/22/EK – Enerģētika – Atļauju ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei piešķiršanas un izmantošanas noteikumi – Nodevas – Aprēķinu metodes – QE un Pfor indeksi – Diskriminējošs raksturs)

10

2019/C 432/11

Lieta C-396/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 7. novembra spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gennaro Cafaro/DQ (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Gaisa transports – Regula (ES) Nr. 1178/2011 – I pielikuma FCL.065. punkts – Piemērojamība laikā – Direktīva 2000/78/EK – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Diskriminācija vecuma dēļ – 2. panta 5. punkts – 4. panta 1. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēta darba tiesisko attiecību automātiska izbeigšana 60 gadu vecumā – Gaisa kuģu piloti – Valsts drošības aizsardzība)

11

2019/C 432/12

Apvienotās lietas C-469/18 un C-470/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums (Hof van Cassatie (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Fizisko personu ienākumu nodoklis – Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu nepieņemamība)

11

2019/C 432/13

Lieta C-515/18: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 1370/2007 – Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi – Dzelzceļa transports – Sabiedrisko pakalpojumu līgumi – Tieša piešķiršana – Pienākums iepriekš publicēt paziņojumu par tiešu piešķiršanu – Apjoms)

12

2019/C 432/14

Lieta C-636/18: Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 2008/50/EK – Apkārtējā gaisa kvalitāte – 13. panta 1. punkts un XI pielikums – Sistemātiska un ilgstoša slāpekļa dioksīda (NO2) robežlielumu pārsniegšana noteiktās Francijas zonās un aglomerācijās – 23. panta 1. punkts – XV pielikums – “Pēc iespējas īsāks” pārsnieguma laiks – Atbilstīgi pasākumi)

13

2019/C 432/15

Lieta C-35/19: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums (Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – BU/État belge (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – Vienlīdzīga attieksme – Ienākuma nodoklis – Valsts tiesību akti – Invaliditātes pabalstu atbrīvošana no nodokļa – Citā dalībvalstī saņemti pabalsti – Izslēgšana – Atšķirīga attieksme)

13

2019/C 432/16

Lieta C-296/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 10. aprīlī Etnia Dreams, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 13. februāra spriedumu lietā T-823/17 Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (“Etnik”)

14

2019/C 432/17

Lieta C-332/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. aprīlī Hércules Club de Fútbol, S.A.D. iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. februāra spriedumu lietā T-134/17 Hércules Club de Fútbol/Komisija

14

2019/C 432/18

Lieta C-451/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. jūnijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

15

2019/C 432/19

Lieta C-525/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. jūlijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Lieta C-532/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. jūlijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Lieta C-576/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. jūlijā Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-377/18 Intercept Pharma un Intercept Pharmaceuticals/EMA

17

2019/C 432/22

Lieta C-577/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. jūlijā KID-Systeme GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 16. maija spriedumu lietā T-354/18 KID-Systeme/EUIPO

18

2019/C 432/23

Lieta C-599/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 6. augustā Rietze GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-43/18 Rietze GmbH & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

19

2019/C 432/24

Lieta C-601/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. augustā BP iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-888/16 BP/FRA

19

2019/C 432/25

Lieta C-622/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. augustā Luz Saúde, S.A. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 13. jūnija spriedumu lietā T-357/18 Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Lieta C-675/19 SA: Pieteikums par atļauju veikt trešo personu mantas apķīlāšanu, kas iesniegts 2019. gada 9. septembrī – Ntinos Ramon/Eiropas Komisija

21

2019/C 432/27

Lieta C-677/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. septembrī iesniedza Tribunalul Vâlcea (Rumānija) – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Lieta C-693/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. septembrī iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

22

2019/C 432/29

Lieta C-705/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

23

2019/C 432/30

Lieta C-721/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Lieta C-722/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Lieta C-723/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Lieta C-726/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. oktobrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spānija) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

29

2019/C 432/34

Lieta C-731/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. oktobrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Lieta C-788/19: Prasība, kas celta 2019. gada 23. oktobrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

30

2019/C 432/36

Lieta C-796/19: Prasība, kas celta 2019. gada 29. oktobrī – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

31

2019/C 432/37

Lieta C-806/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 31. oktobrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T–105/17 HSBC Holdings plc u.c./Komisija

32

 

Vispārējā tiesa

2019/C 432/38

Lieta T-48/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. novembra spriedums – ADDE/Parlaments (Institucionālās tiesības – Eiropas Parlaments – Lēmums, ar kuru par neatbilstīgiem atzīti daži politiskās partijas izdevumi saistībā ar 2015. gada dotācijām – Lēmums, ar kuru piešķirta dotācija par 2017. gadu un paredzēts priekšfinansējums 33 % apmērā no dotācijas maksimālās summas un pienākums sniegt bankas garantiju – Objektivitātes pienākums – Tiesības uz aizstāvību – Finanšu regula – Finanšu regulas piemērošanas noteikumi – Regula (EK) Nr. 2004/2003 – Samērīgums – Vienlīdzīga attieksme)

34

2019/C 432/39

Lieta T-332/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – E-Control/ACER (Enerģētika – ACER Apelācijas valdes lēmums – Reģionu noteikšana jaudu aprēķināšanai – Prasība atcelt tiesību aktu – Interese celt prasību – Daļēja nepieņemamība – Regula (ES) 2015/1222 – ACER kompetence)

35

2019/C 432/40

Lieta T-333/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – Austrian Power Grid et Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER (Enerģētika – ACER Apelācijas valdes lēmums – Reģionu noteikšana jaudu aprēķināšanai – Prasība atcelt tiesību aktu – Interese celt prasību – Daļēja nepieņemamība – Regula (ES) 2015/1222 – ACER kompetence)

36

2019/C 432/41

Lieta T-335/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. oktobra spriedums – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija (Šķīrējklauzula – Programma pārtikas nodrošināšanai Zimbabves lauku mājsaimniecībām, kuras īpaši skāris pārtikas trūkums (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Prasības pārkvalificēšana – Revīzijas ziņojumi – Revīzijas palātas revīzijas ziņojums – OLAF ziņojums – Piešķirto līdzekļu atmaksāšana – Samērīgums – Tiesiskā paļāvība)

37

2019/C 432/42

Lieta T-601/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Kuba forma, kura skaldnēm ir režģa struktūra) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme – Kuba forma, kura skaldnēm ir režģa struktūra – Absolūts atteikuma pamats – Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts) – Apzīmējums, ko veido vienīgi preces forma, kura ir vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai – Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts (tagad Regulas 2017/1001 95. panta 1. punkts) – Regulas Nr. 207/2009 75. panta 1. punkta otrais teikums (tagad Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkta otrais teikums) – Regulas Nr. 207/2009 65. panta 6. punkts (tagad Regulas 2017/1001 72. panta 6. punkts))

37

2019/C 432/43

Lieta T-778/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – Autostrada Wielkopolska/Komisija (Valsts atbalsts – Maksas automaģistrāles koncesija – Likums, kurā paredzēts dažu transportlīdzekļu atbrīvojums no ceļa nodevas – Koncesionāram piešķirta dalībvalsts kompensācija par negūtiem ieņēmumiem – Ceļa ēnnodeva – Lēmums, ar ko atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt – Ieinteresēto personu procesuālās tiesības – Komisijas pienākums ievērot īpašu vērību – Valsts atbalsta jēdziens – Priekšrocība – Koncesionāra finansiālā stāvokļa sagaidāma uzlabošanās – Privātā komersanta kritērijs tirgus ekonomikas apstākļos – LESD 107. panta 3. punkta a) apakšpunkts – Valsts reģionālais atbalsts)

38

2019/C 432/44

Lieta T-58/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (“Xocolat”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Xocolat” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “LUXOCOLAT” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Paziņojuma par iebildumiem pamatojums – Regulas (EK) Nr. 2868/95 15. noteikuma 3. punkta b) apakšpunkts (tagad Deleģētās regulas (ES) 2018/625 2. panta 4. punkts))

39

2019/C 432/45

Lieta T-279/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. oktobra spriedums – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (“AXICORP ALLIANCE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “AXICORP ALLIANCE” – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas un grafiskas preču zīmes “ALLIANCE” – Relatīvi atteikuma pamati – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts – Pierādījumi par agrāku preču zīmju faktisku izmantošanu – Regulas 2017/1001 47. panta 2. punkts – Nicas klasifikācijai pievienotajā alfabētiskajā sarakstā ietverto preču apraksta interpretācija)

40

2019/C 432/46

Lieta T-310/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – EPSU un Goudriaan/Komisija (Sociālā politika – Sociālo partneru dialogs Savienības līmenī – Nolīgums “Centrālās valdības iestāžu ierēdņu un darbinieku informēšanas un uzklausīšanas vispārējā sistēma” – Nolīguma pušu kopīgs pieteikums par šā nolīguma īstenošanu Savienības līmenī – Komisijas atteikums iesniegt Padomei priekšlikumu lēmumam – Prasība atcelt tiesību aktu – Pārsūdzams tiesību akts – Pieņemamība – Komisijas rīcības brīvība – Sociālo partneru autonomija – Subsidiaritātes princips – Samērīgums)

41

2019/C 432/47

Lieta T-361/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. novembra spriedums – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (“SIR BASMATI RICE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “SIR BASMATI RICE” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

41

2019/C 432/48

Lieta T-380/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. novembrī spriedums – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (“INTAS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “INTAS” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “indas” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu un preču līdzība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pierādījumi par agrāku preču zīmju faktisku izmantošanu – Regulas 2017/1001 47. pants)

42

2019/C 432/49

Lieta T-417/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – CdT/EUIPO (Prasība atcelt tiesību aktu – Institucionālās tiesības – Pienākums uzticēt CdT tulkošanas darbus, kas ir nepieciešami EUIPO darbībai – Vienošanās starp CdT un EUIPO laušana – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu saistībā ar tulkošanas pakalpojumiem publicēšana – Iebilde par nepieņemamību – Intereses celt prasību neesamība – Daļēja tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas – Daļēja nepieņemamība)

43

2019/C 432/50

Lieta T-432/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 16. oktobra spriedums – Palo/Komisija (Civildienests – Pagaidu darbinieki – Pensijas – Pensiju shēmas noteikumi – Atlaišanas pabalsts – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 2. punkts – Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi – Tiesiskā paļāvība – Labas pārvaldības princips – Rūpības pienākums)

44

2019/C 432/51

Lieta T-434/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 15. oktobra spriedums – Vans/EUIPO (“ULTRARANGE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ULTRARANGE” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

45

2019/C 432/52

Lieta T-454/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. oktobra spriedums – Biasotto/EUIPO – Oofos (“OO”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “OO” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “OO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

45

2019/C 432/53

Lieta T-498/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (“Happy Moreno choco”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Happy Moreno choco” reģistrācijas pieteikums – Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “MORENO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Ar agrākām valsts grafiskām preču zīmēm aptverto preču saraksta aizstāšana – Apelācijas padomes lēmuma labošana – Regulas 2017/1001 102. panta 1. punkts – Juridiskais pamats – Agrākā lēmumpieņemšanas prakse – Tiesiskā drošība – Tiesiskā paļāvība)

46

2019/C 432/54

Lieta T-559/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicīniskie plāksteri) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo medicīnisku plāksteri – Agrāku dizainparaugu nodošana atklātībā – Spēkā neesamības pamats – Individuāls raksturs – Informēts lietotājs – Autora brīvības pakāpe – Atšķirīgs kopējais iespaids – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts)

47

2019/C 432/55

Lieta T-560/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicīniskie plāksteri) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo medicīnisku plāksteri – Agrāku dizainparaugu nodošana atklātībā – Spēkā neesamības pamats – Individuāls raksturs – Informēts lietotājs – Autora brīvības pakāpe – Atšķirīgs kopējais iespaids – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

48

2019/C 432/56

Lieta T-568/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. novembra spriedums – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (“WE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “WE” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “WE” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

48

2019/C 432/57

Lieta T-582/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 15. oktobra spriedums – Boxer Barcelona/EUIPO – X–Technology Swiss (“XBOXER BARCELONA”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “XBOXER BARCELONA” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas attēlo burtu “x” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana – Pierādījumi – Regulas 2017/1001 18. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Regulas 2017/1001 47. panta 2. punkts – Reģistrācijas pieteikuma apjoma ierobežošana procesā apelācijas padomē – Regulas 2017/1001 49. panta 1. punkts)

49

2019/C 432/58

Lieta T-628/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. oktobra spriedums – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (“fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Caprice” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

50

2019/C 432/59

Lieta T-684/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 16. oktobra spriedums – ZV/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Paziņojums par vakanci – Komisijas mediatora vietnieks – Process – Nopelnu vērtējums)

51

2019/C 432/60

Lieta T-708/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – ZPC Flis/EUIPO – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (“FLIS Happy Moreno choco”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “FLIS Happy Moreno choco” reģistrācijas pieteikums – Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “MORENO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Preču, kuras aptver agrākas valsts grafiskas preču zīmes, saraksta aizstāšana – Apelācijas padomes lēmuma labošana – Regulas 2017/1001 102. panta 1. punkts – Juridiskais pamats – Agrākā lēmumpieņemšanas prakse – Tiesiskā drošība – Tiesiskā paļāvība)

51

2019/C 432/61

Lieta T-10/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. oktobra spriedums – United States Seafoods/EUIPO (“UNITED STATES SEAFOODS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “UNITED STATES SEAFOODS” – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

52

2019/C 432/62

Lieta T-41/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (“nume”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “nume” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “numederm” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

53

2019/C 432/63

Lieta T-240/19: Prasība, kas ir celta 2019. gada 7. novembrī – A9.com/EUIPO (Zvana attēlojums) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo zvanu, reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas (ES) 2017/1001 94. pants – Atšķirtspējas neesamība – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

54

2019/C 432/64

Lieta T-557/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra rīkojums – Liaño Reig/VNV (Prasība atcelt tiesību aktu – Ekonomikas un monetārā politika – Kompensācijas prasījums – Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību vienotais noregulējuma mehānisms – Noregulējuma procedūra – Noregulējuma shēma attiecībā uz Banco Popular Español – Daļēja atcelšana – Nedalāmība – Nepieņemamība)

54

2019/C 432/65

Lieta T-727/18 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 20. septembra rīkojums – ZW/EIB (Pagaidu noregulējums – Civildienests – Nepieņemamība)

55

2019/C 432/66

Lieta T-750/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 25. oktobra rīkojums – Briois/Parlaments (Institucionālās tiesības – Eiropas Parlamenta loceklis – Privilēģijas un imunitāte – Lēmums atcelt parlamentāro imunitāti – Deputāta mandāta izbeigšanās – Intereses celt prasību zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

56

2019/C 432/67

Lieta T-145/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. oktobra rīkojums – Jap Energéticas y Medioambientales/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Dotāciju nolīgums, kas noslēgts finanšu instrumenta videi (LIFE+) ietvaros – Paziņojums par parādu – Akts, kurš ir saistīts tikai ar līgumiskām attiecībām un ir no tām nenodalāms – Prasības pārkvalificēšanas neesamība – Acīmredzama nepieņemamība)

56

2019/C 432/68

Lieta T-188/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. oktobra rīkojums – Apvienotā Karaliste/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un kosmoss – Savienības septītā pamatprogramma – Revīzija – Darba laika uzskaites tabulu neaizpildīšana – Par neattiecināmām atzītas personāla izmaksas – Komisijas lēmums par galīgā revīzijas ziņojuma apstiprināšanu – Nepieņemamība)

57

2019/C 432/69

Lieta T-211/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 25. oktobra rīkojums – Le Pen/Parlaments (Institucionālās tiesības – Eiropas Parlamenta deputāts – Privilēģijas un imunitāte – Lēmums atcelt parlamenta deputāta imunitāti – Deputāta pilnvaru termiņa beigšanās – Intereses celt prasību zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

58

2019/C 432/70

Lieta T-383/19 R: Vispārējās tiesas 2019. gada 23. oktobra rīkojums – Walker u.c./Parlaments un Padome (Pagaidu noregulējums – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Regula (ES) 2018/1806 – Savienības pilsonības zaudēšana – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Pamatprasības acīmredzama nepieņemamība – Nepieņemamība)

58

2019/C 432/71

Lieta T-688/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. oktobrī – VeriGraft/EASME

59

2019/C 432/72

Lieta T-690/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. oktobrī – Daily Mail un General Trust plc u.c./Komisija

60

2019/C 432/73

Lieta T-691/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. oktobrī – Hill & Smith Holdings un Hill & Smith Overseas/Komisija

61

2019/C 432/74

Lieta T-692/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. oktobrī – Rentokil Initial un Rentokil Initial 1927/Komisija

63

2019/C 432/75

Lieta T-703/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. oktobrī – DD/FRA

64

2019/C 432/76

Lieta T-727/19: Prasība, kas celta 2019. gada 29. oktobrī – Basaglia/Komisija

65

2019/C 432/77

Lieta T-733/19: Prasība, kas celta 2019. gada 29. oktobrī – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology un Sunowe Solar/Komisija

66

2019/C 432/78

Lieta T-734/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. novembrī – Junqueras i Vies/Parlaments

68

2019/C 432/79

Lieta T-735/19: Prasība, kas celta 2019. gada 30. oktobrī – Frank Recruitment Group Services/EUIPO – Pearson (“PEARSON FRANK”)

69

2019/C 432/80

Lieta T-736/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. novembrī – HA/Komisija

70

2019/C 432/81

Lieta T-737/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. novembrī – Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (“MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO”)

70

2019/C 432/82

Lieta T-739/19: Prasība, kas celta 2019. gada 6. novembrī – Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (“flordeJamaica”)

71

2019/C 432/83

Lieta T-313/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 23. oktobra rīkojums – Taghani/Komisija

72


LV

 

Top