EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 255, 2019. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 255

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 29. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

CDJ

2019/C 255/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

CDJ

2019/C 255/02

Apvienotās lietas C-391/16, C-77/17 un C-78/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 14. maija spriedums (Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers (Čehijas Republika, Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Patvēruma politika — Starptautiska aizsardzība — Direktīva 2011/95/ES — Bēgļa statuss — 14. panta 4. — 6. punkts — Atteikums piešķirt bēgļa statusu vai tā atcelšana draudu uzņemošās valsts drošībai vai sabiedrībai gadījumā — Spēkā esamība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 18. pants — LESD 78. panta 1. punkts — LES 6. panta 3. punkts — Ženēvas konvencija)

2

2019/C 255/03

Lieta C-235/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 21. maija spriedums — Eiropas Komisija/Ungārija (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 63. pants — Kapitāla brīva aprite — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pants — Tiesības uz īpašumu — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru tiek izbeigtas ex lege un bez atlīdzības lauksaimniecības un mežu zemes lietojuma tiesības, ko agrāk ieguvušas juridiskas personas vai fiziskas personas, kuras nevar pierādīt tuvu radniecību ar īpašnieku)

3

2019/C 255/04

Lieta C-341/17 P: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums — Grieķijas Republika/Eiropas Komisija (Apelācija — Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) — No Eiropas Savienības finansējuma izslēgti izdevumi — Grieķijas Republikas izdevumi — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Regula (EK) Nr. 796/2004 — Platībatkarīgā atbalsta shēma — Jēdziens “pastāvīgās ganības” — Vienotas likmes finanšu korekcijas — Iepriekšējas korekcijas atskaitījums)

3

2019/C 255/05

Lieta C-509/17: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 16. maija spriedums (Arbeidshof te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Uzņēmumu pāreja — Direktīva 2001/23/EK — 3. līdz 5. pants — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Izņēmumi — Maksātnespējas process — Tiesas ceļā veicamas reorganizācijas procedūra ar tiesas pārraudzībā notiekošu īpašumtiesību pāreju — Uzņēmuma pilnīga vai daļēja saglabāšana — Valsts tiesību akti, kas ļauj īpašumtiesību saņēmējam pēc īpašumtiesību pārejas pārņemt darbiniekus pēc savas izvēles)

4

2019/C 255/06

Lieta C-653/17 P: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums — VM Vermögens-Management GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH (Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Regula (ES) 2015/2424 — Spēkā neesamības atzīšanas process — Vārdiska preču zīme “Vermögensmanufaktur” — Atzīšana par spēkā neesošu — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Atpakaļejošs spēks — Vispārējās tiesas kompetence — Spriedumu pamatojums)

5

2019/C 255/07

Lieta C-677/17: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — EEK un Turcijas asociācijas nolīgums — Papildprotokols — 59. pants — Lēmums Nr. 3/80 — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Noteikumu par dzīvesvietu nepiemērošana — 6. pants — Invaliditātes pabalsts — Atcelšana — Regula (EK) Nr. 883/2004 — Īpaši naudas pabalsti, kas nav balstīti uz iemaksām — Nosacījums par dzīvesvietu — Direktīva 2003/109/EK — Pastāvīgā iedzīvotāja statuss)

6

2019/C 255/08

Lieta C-689/17: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 16. maija spriedums (Landgericht München I (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS “MSC Flaminia”/Land Niedersachsen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Atkritumu sūtījumi — Regula (EK) Nr. 1013/2006 — Atkritumi, uz kuriem attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra — Sūtījumi Eiropas Savienības iekšienē — 1. panta 3. punkta b) apakšpunkts — Izslēgšana no piemērošanas jomas — Atkritumi, kas radušies uz kuģu klāja — Atkritumi, kas uz kuģa klāja radušies pēc avārijas)

6

2019/C 255/09

Lieta C-706/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — AB “Achema”, AB “Orlen Lietuva”, AB “Lifosa”/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Jēdziens “valsts piešķirts atbalsts vai no valsts līdzekļiem piešķirts atbalsts” — Sabiedrisko interešu pakalpojumu elektroenerģijas nozarē sniedzējiem paredzētie kompensācijas pasākumi — Jēdziens “atbalsts, kas ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm” un “kas izkropļo vai draud izkropļot konkurenci” — Jēdziens “selektīva priekšrocība” — Pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi saistītu izmaksu kompensācija)

7

2019/C 255/10

Lieta C-52/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 23. maija spriedums (Amtsgericht Norderstedt (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju aizsardzība — Direktīva 1999/44/EK — Piegādātās preces neatbilstība — 3. pants — Patērētāja tiesības uz preces atbilstības nodrošināšanu bez maksas, pieņemamā laikā un bez ievērojamām neērtībām — Vietas, kur patērētājam tālpārdošanā nopirktās preces ir jādara pieejamas pārdevējam, lai tas nodrošinātu atbilstību, noteikšana — Jēdziens preces atbilstības “bez atlīdzības” nodrošināšana — Patērētāja tiesības atcelt līgumu)

8

2019/C 255/11

Lieta C-55/18: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 14. maija spriedums (Audiencia Nacional (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Darba laika organizēšana — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punkts — Direktīva 2003/88/EK — 3. un 5. pants — Ikdienas un iknedēļas atpūta — 6. pants — Maksimālais nedēļas darba laiks — Direktīva 89/391/EEK — Darba ņēmēju drošība un veselība darbā — Pienākums izveidot sistēmu, kas ļauj uzskaitīt katra darbinieka nostrādātā ikdienas darba laika ilgumu)

9

2019/C 255/12

Lieta C-132/18 P: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums — Eiropas Komisija/Sabine Tuerck (Apelācija — Civildienests — Pensijas — Valsts pensiju sistēmā iegūtu tiesību uz pensiju pārskaitījums uz Eiropas Savienības pensiju shēmu — Tādas vērtības maiņas pieaugums, kas radies laikposmā starp pārskaitīšanas pieprasījumu un faktisko pārskaitīšanu)

10

2019/C 255/13

Lieta C-138/18: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 16. maija spriedums (Vestre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Skatteministeriet/Estron A/S (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Savienotāji dzirdes aparātiem — Daļas un piederumi — Kombinētā nomenklatūra — Apakšpozīcijas 85444290, 90214000 un 90219010)

11

2019/C 255/14

Lieta C-170/18 P: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums — CJ/Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieks — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Līguma izbeigšana — Eiropas Savienības Civildienesta tiesas sprieduma izpilde — Sprieduma, ar kuru ir atcelts tiesību akts, res judicata spēks — Ierobežojumi)

11

2019/C 255/15

Lieta C-204/18 P: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 16. maija spriedums — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Eiropas Komisija (Apelācija — Vide — Invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilakse un pārvaldība — Regula (ES) Nr. 1143/2014 — Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 — Invazīvo svešzemju sugu, kas rada bažas Savienībai, saraksta pieņemšana — Sugas Procambarus clarkii iekļaušana)

12

2019/C 255/16

Lieta C-226/18: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 22. maija spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — 212.a pants — Importa procedūras — Muitas parāds — Atbrīvojums no nodokļa — Dempings — Subsīdijas — Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu) imports — Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 un (ES) Nr. 1239/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu — Atbrīvojumi no nodokļa)

13

2019/C 255/17

Lieta C-235/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 135. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Preču piegāde — Atbrīvojumi citām darbībām — Kredītu piešķiršana un kredītu starpniecība — Degvielas kartes)

14

2019/C 255/18

Lieta C-306/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 15. maija spriedums (Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Metinātas tērauda detaļas — Centrālapkures radiatori, kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu — Pozīcijas 7307 un 7322 — Jēdzieni radiatoru “daļas” un “savienotājelementi caurulēm” — Īstenošanas regula (ES) 2015/23 — Spēkā esamība)

14

2019/C 255/19

Lieta C-795/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 18. decembrī FCA US LLC iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-109/17 FCA US/EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

Lieta C-805/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 18. decembrī Saga Furs Oyj iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 12. oktobra rīkojumu lietā T-313/18 Saga Furs/EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Lieta C-816/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. decembrī OY iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 16. oktobra spriedumu lietā T-605/16 OY/Komisija

16

2019/C 255/22

Lieta C-820/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. decembrī Linak A/S iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-368/17 Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Lieta C-821/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. decembrī Linak A/S iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-367/17 Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Lieta C-822/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. decembrī Aldo Supermarkets iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-359/17 Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Lieta C-310/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 15. aprīlī Boudewijn Schokker iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 8. februāra rīkojumu lietā T-817/17 Schokker/EASA

17

2019/C 255/26

Lieta C-324/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. aprīlī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Lieta C-331/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Staatssecretaris van Financiën/X

19

2019/C 255/28

Lieta C-339/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. aprīlī iesniedza Curte de Casație și Justiție (Rumānija) — SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Lieta C-341/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. aprīlī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) — MH Müller Handels GmbH/MJ

20

2019/C 255/30

Lieta C-345/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Lieta C-353/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. maijā iesniedza Verwaltungsgericht Köln (Vācija) — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Lieta C-366/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. maijā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) — BOSOLAR EOOD/CHEZ ELEKTRO BULGARIA AD

23

2019/C 255/33

Lieta C-385/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. maijā iesniedza International Protection Appeals Tribunal (Īrija) — R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Lieta C-400/19: Prasība, kas celta 2019. gada 23. maijā — Eiropas Komisija/Ungārija

25

2019/C 255/35

Lieta C-402/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. maijā iesniedza Cour du travail de Liège (Beļģija) — LM/Centre public d'action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Lieta C-410/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. maijā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Lieta C-440/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 6. jūnijā Pometon SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 28. marta spriedumu T-433/16 Pometon/Komisija

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Lieta T-433/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. jūnija spriedums — Bank Saderat/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu — Līdzekļu iesaldēšana — Ierobežojums attiecībā uz ieceļošanu dalībvalstu teritorijā — Tā kaitējuma atlīdzināšana, kas prasītājai esot nodarīts pēc tās nosaukuma iekļaušanas un saglabāšanas to personu un vienību sarakstā, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums)

30

2019/C 255/39

Lieta T-399/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Dalli/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — OLAF izmeklēšana — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Morālais kaitējums — Cēloņsakarība)

31

2019/C 255/40

Lieta T-539/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — EIB/Sīrija (Šķīrējklauzula — Aizdevuma līgums “Al Thawra” Nr. 16405 — Līguma neizpilde — Avansu atmaksa — Nokavējuma procenti — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

31

2019/C 255/41

Lieta T-540/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — EIB/Sīrija (Šķīrējklauzula — Aizdevuma līgums “Electricity Distribution Project” Nr. 20948 — Līguma neizpilde — Avansu atmaksa — Nokavējuma procenti — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

32

2019/C 255/42

Lieta T-541/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — EIB/Sīrija (Šķīrējklauzula — Aizdevuma līgums “Electricity Transmission Project” Nr. 20868 — Līguma neizpilde — Avansu atmaksa — Nokavējuma procenti — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

33

2019/C 255/43

Lieta T-614/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Bonnafous/EACEA (Civildienests — Līgumdarbinieki — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Parastie pārbaudes laika nosacījumi — Psiholoģiska vardarbība — Labas pārvaldības princips — Rūpības pienākums — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Atbildība)

34

2019/C 255/44

Lieta T-616/17 RENV: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. jūnija spriedums — Siragusa/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Dienesta attiecību izbeigšanās — Pieteikums atļaut pensionēties — Civildienesta noteikumu grozīšana pēc pieteikuma iesniegšanas — Iepriekšējā lēmuma atsaukšana — Atbildība)

34

2019/C 255/45

Lieta T-43/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Transportlīdzeklis “VW Bus T 5”) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots transportlīdzeklis “VW Bus T 5” — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Informēts lietotājs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

35

2019/C 255/46

Lieta T-191/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Transportlīdzeklis “VW Caddy Maxi”) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots transportlīdzeklis “VW Caddy Maxi” — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas pamats — Individuāls raksturs — Informēts lietotājs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja pierādīšanas pienākums — Prasības saistībā ar agrāka dizainparauga attēlu)

36

2019/C 255/47

Lieta T-192/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Rietze/Volkswagen (Transportlīdzeklis “VW Caddy”) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo transportlīdzekli “VW Caddy” — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Informēts lietotājs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja pierādīšanas pienākums — Prasības saistībā ar agrāka dizainparauga attēlu)

37

2019/C 255/48

Lieta T-209/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Porsche/EUIPO — Autec (Mehāniskie transportlīdzekļi) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots mehāniskais transportlīdzeklis — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

37

2019/C 255/49

Lieta T-210/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Porsche/EUIPO — Autec (Automašīnas) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā ir attēlota automašīna — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

38

2019/C 255/50

Lieta T-220/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (“Battistino”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Grafiska preču zīme “Battistino” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BATTISTA” — Daļējas spēkā neesamības atzīšana — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. punkts))

39

2019/C 255/51

Lieta T-221/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (“BATTISTINO”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “BATTISTINO” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BATTISTA” — Atzīšana par spēkā neesošu — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. punkts))

40

2019/C 255/52

Lieta T-229/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. jūnija spriedums — Biolatte/EUIPO (“Biolatte”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Biolatte” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

41

2019/C 255/53

Lieta T-272/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. jūnija spriedums — EBM Technologies/EUIPO (“MobiPACS”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MobiPACS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Sauklis — Konkrētas sabiedrības daļas uzmanības pakāpe — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

41

2019/C 255/54

Lieta T-273/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. jūnija spriedums — Bernaldo de Quirós/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Disciplinārie pasākumi — Cieņas pret amatu aizskārums — Administratīvā izmeklēšana — IDOC pilnvaras — Objektivitātes princips — Labas pārvaldības princips — Tiesības uz aizstāvību — Disciplinārlieta — Pušu procesuālo tiesību vienlīdzības princips — Rājiens kā disciplinārsods — Samērīgums — Morālais kaitējums)

42

2019/C 255/55

Lieta T-538/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūnija rīkojums — Dickmanns/EUIPO (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums, kurā ir ietverta klauzula par līguma izbeigšanu — Nosacījums, saskaņā ar kuru līgums tiek izbeigts gadījumā, ja darbinieka vārds netiek iekļauts konkursa rezerves sarakstā — Apstiprinošs akts — Termiņš prasības celšanai — Nepieņemamība)

43

2019/C 255/56

Lieta T-702/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. jūnija rīkojums — Durand u.c./Parlaments (Prasība sakarā ar bezdarbību un prasība atcelt tiesību aktu — Lauksaimniecības politika — Regula (EK) Nr. 1/2005 — Dzīvnieku labturība — Eiropas Parlamenta deputātu lūgums izveidot izmeklēšanas komisiju — Parlamenta nostājas formulēšana — Nepārsūdzams akts — Informējošs tiesību akts — Nepieņemamība)

43

2019/C 255/57

Lieta T-171/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. jūnija rīkojums — Hebberecht/EĀDD (Civildienests — Ierēdņi — Disciplinārlieta — Atstādināšana no amata — Ieturējums no atalgojuma — Formas prasību neievērošana — Acīmredzama nepieņemamība)

44

2019/C 255/58

Lieta T-319/19: Prasība, kas celta 2019. gada 24. maijā — Gollnisch/Parlaments

45

2019/C 255/59

Lieta T-327/19: Prasība, kas celta 2019. gada 30. maijā — Mubarak/Padome

46

2019/C 255/60

Lieta T-334/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūnijā — Google un Alphabet/Komisija

46

2019/C 255/61

Lieta T-336/19: Prasība, kas celta 2019. gada 31. maijā — BZ/Komisija

48

2019/C 255/62

Lieta T-341/19: Prasība, kas celta 2019. gada 6. jūnijā — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (“TASER”)

49

2019/C 255/63

Lieta T-342/19: Prasība, kas celta 2019. gada 6. jūnijā — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (“TASER”)

50

2019/C 255/64

Lieta T-349/19: Prasība, kas celta 2019. gada 7. jūnijā — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (“athlon custom sportswear”)

51

2019/C 255/65

Lieta T-350/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. jūnijā — Bontempi u.c./EUIPO — Sand Cph (“WhiteSand”)

52

2019/C 255/66

Lieta T-352/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. jūnijā — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Pārtikas iepakojums)

53

2019/C 255/67

Lieta T-353/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. jūnijā — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Pārtikas iepakojums)

54

2019/C 255/68

Lieta T-354/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. jūnijā — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (“PALACIO DOMECQ 1778”)

55

2019/C 255/69

Lieta T-355/19: Prasība, kas celta 2019. gada 13. jūnijā — CE/Reģionu komiteja

56


LV

 

Top