EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 220, 2019. gada 1. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 220

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 1. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

CDJ

2019/C 220/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

CDJ

2019/C 220/02

Atzinums 1/17: Tiesas (plēnums) 2019. gada 30. aprīļa atzinums — Beļģijas Karaliste (Atzinums, kas sniegts saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu — Visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses — Ieguldītāju un valstu strīdu izšķiršana (ISDS) — Šķīrējtiesas un apelācijas tiesas izveide — Saderība ar Savienības primārajām tiesībām — Savienības tiesību sistēmas autonomijas ievērošanas prasība — Sabiedrības interešu aizsardzības līmenis, kuru atbilstoši Savienības konstitucionālajam ietvaram ir noteikušas tās iestādes — Vienlīdzīga attieksme pret Kanādas ieguldītājiem un Savienības ieguldītājiem — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 20. pants — Piekļuve minētajām tiesām un to neatkarība — Hartas 47. pants — Finansiālā pieejamība — Apņemšanās to nodrošināt fiziskajām personām un maziem un vidējiem uzņēmumiem — Neatkarības prasības ārējais un iekšējais aspekts — Locekļu iecelšana amatā, atalgojums un ētikas noteikumi — CETA Apvienotās komitejas loma — Šīs komitejas noteikta saistoša CETA interpretācija)

2

2019/C 220/03

Lieta C-598/17: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 2.maija spriedums (Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pastāvošs un jauns atbalsts — Jauna atbalsta jēdziens — Nodokļa par dividendēm atmaksāšana — Režīms, kas paplašināts arī attiecībā uz uzņēmumiem, kuri reģistrēti ārpus attiecīgās dalībvalsts teritorijas — Kapitāla brīva aprite — Valsts tiesu pienākumi)

2

2019/C 220/04

Lieta C-611/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 30. aprīļa spriedums — Itālijas Republika/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā zivsaimniecības politika — Resursu saglabāšana — Starptautiskā konvencija par Atlantijas tunzivju saglabāšanu — Kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) Vidusjūras zobenzivij — Regula (ES) 2017/1398 — Zvejas iespēju noteikšana 2017. gadam — Savienības ekskluzīvā kompetence — Atsauces laikposma noteikšana — Datubāzes uzticamība — Pārbaudes tiesā apjoms — LESD 17. pants — Savienības interešu pārvaldība starptautiskās organizācijās — Relatīvas stabilitātes princips — Piemērošanas nosacījumi — Atpakaļejoša spēka aizlieguma, tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un nediskriminācijas principi)

3

2019/C 220/05

Lieta C-614/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Regula (EK) Nr. 510/2006 — 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība — Mančego siers (“queso manchego”) — Tādu apzīmējumu izmantošana, kas var izraisīt asociācijas ar reģionu, ar kuru ir saistīts aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) — Jēdziens “samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs vidusmēra patērētājs” — Eiropas patērētāji vai tās dalībvalsts patērētāji, kur produkts, uz kuru attiecas ACVN, tiek ražots un galvenokārt patērēts)

4

2019/C 220/06

Lieta C-694/17: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās — Lugāno II konvencija — 15. pants — Patērētāju līgumi — Saistība ar Direktīvu 2008/48/EK — Patēriņa kredīta līgums — 2. un 3. pants — Jēdzieni “patērētājs” un “darījumi, kuriem piemērojama direktīva” — Kredīta maksimālais apmērs — Nenozīmīgums Lugāno II konvencijas 15. panta kontekstā)

5

2019/C 220/07

Lieta C-98/18: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Veselības aizsardzība — Higiēnas tiesību aktu pakete — Regula (EK) Nr. 853/2004 — Dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēna — Pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku pienākumi — Īpašas prasības — Mājas nagaiņu gaļa — Uzglabāšana un pārvadāšana — Prasības attiecībā uz gaļas temperatūru)

5

2019/C 220/08

Lieta C-133/18: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Tribunal administratif de Montreuil (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — PVN atmaksāšana — Direktīva 2008/9/EK — 20. pants — Atmaksas dalībvalsts lūgums sniegt papildinformāciju — Informācija, kuru ir pienākums sniegt viena mēneša laikā no dienas, kad pieprasījums ir sasniedzis tā adresātu — Šī termiņa juridiskā būtība un tā neievērošanas sekas)

6

2019/C 220/09

Lieta C-224/18: Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Budimex S.A./Minister Finansów (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 66. pants — Nodokļa iekasējamības gadījums un nodokļa iekasējamība — Brīdis, kad ir veikta pakalpojumu sniegšana — Būvniecības un montāžas darbi — Pakalpojumu sniegšanas līgumā paredzētā darbu pieņemšanas brīža ņemšana vērā)

7

2019/C 220/10

Lieta C-225/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Priekšnodokļa atskaitīšana — Sestā direktīva 77/388/EEK — 17. panta 2. un 6. punkts — Direktīva 2006/112/EK — 168. un 176. pants — Izņēmumi no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu — Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu iegāde — “Atturēšanās no jebkādas darbības” klauzula — Pievienošanās Eiropas Savienībai)

8

2019/C 220/11

Lieta C-250/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums — Eiropas Komisija/Horvātijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2008/98/EK — Atkritumu apstrāde — 5. panta 1. punkts — Akmens granulāts kas neatbilst jēdzienam “blakusprodukts” — 13. pants — Dalībvalstu pienākums rūpēties par cilvēku veselības un vides aizsardzību — 15. panta 1. punkts — Pienākums likt atkritumus apstrādāt to īpašniekam vai citām nozīmētajām personām)

9

2019/C 220/12

Lieta C-259/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 97/67/EK — Kopīgi noteikumi pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai — Universālā pasta pakalpojuma sniegšana — Izraudzītā operatora ekskluzīvās tiesības — Tādu apmaksas zīmju izlaide, kas nav pastmarkas)

9

2019/C 220/13

Lieta C-265/18: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļu tiesību aktu saskaņošana — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — Īpašs režīms mazajiem uzņēmumiem — 282. — 292. pants — Atbrīvojums no PVN par labu mazajiem uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums ir mazāks par noteikto robežvērtību — Divu nekustamā īpašuma objektu vienlaicīga piegāde vienā darījumā — Gada apgrozījuma robežas pārsniegšana, ņemot vērā vienas no abām precēm pārdošanas cenu — Pienākums maksāt nodokli no visas darījuma vērtības)

10

2019/C 220/14

Lieta C-268/18: Tiesas (desmitās palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Curtea de Apel Bacău (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Apakšpozīcijas 85269120 un 85285900 — GPS navigācijas sistēma ar vairākām funkcijām)

11

2019/C 220/15

Lieta C-294/18: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Markkinaoikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedība, ko aizsākusi Oulun Sähkönmyynti Oy (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Energoefektivitāte — Direktīva 2012/27/ES — 11. panta 1. punkts — Maksa par piekļuvi uzskaites un rēķinu informācijai — Galalietotāju tiesības saņemt visus savus rēķinus un rēķinu informāciju par viņu enerģijas patēriņu — Elektroenerģijas pamatmaksa — Elektroenerģijas piegādātāja piešķirta atlaide no elektroenerģijas pamatmaksas galalietotājiem, kuri ir izvēlējušies saņemt rēķinus elektroniski)

12

2019/C 220/16

Lieta C-309/18: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 2. maija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiskais iepirkums — Direktīva 2014/24/ES — Darbaspēka izmaksas — Pretendenta, kas piedāvājumā minētās izmaksas nav norādījis atsevišķi, automātiska izslēgšana — Samērīguma princips)

12

2019/C 220/17

Apvienotās lietas no C-119/18 līdz C-121/18: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 21. marta rīkojums (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2002/20/EK — 6. panta 1. punkts un pielikuma A daļa — Elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušana — Telekomunikāciju operatori — Darbība vairāk nekā vienā autonomajā kopienā — Ikgadēja finanšu iemaksa — Dalība Corporación de Radio y Televisión Española finansējumā)

13

2019/C 220/18

Lieta C-330/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 21. marta rīkojums — Bruno Gollnisch/Eiropas Parlaments (Apelācija — Eiropas Parlaments — Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana)

14

2019/C 220/19

Lieta C-462/18 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 21. marta rīkojums — Mylène Troszczynski/Eiropas Parlaments (Apelācija — Eiropas Parlaments — Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana)

15

2019/C 220/20

Lieta C-99/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. janvārī BI iesniedza par Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. novembra rīkojumu lietā T-626/18 AJ BI/Eiropas Komisija

15

2019/C 220/21

Lieta C-123/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. februārī Vans, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 6. decembra spriedumu lietā T-817/16 Vans, Inc./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

16

2019/C 220/22

Lieta C-125/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. februārī Vans, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 6. decembra spriedumu lietā T-848/16 Deichmann SE/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

17

2019/C 220/23

Lieta C-143/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. februārī Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-253/17 Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

18

2019/C 220/24

Lieta C-292/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. aprīlī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Lieta C-312/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) — XT/Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Lieta C-321/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. aprīlī iesniedza Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) — BY un CZ/Vācijas Federatīvā Republika

20

2019/C 220/27

Lieta C-322/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. aprīlī iesniedza High Court (Īrija) — KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland un Attorney General

21

2019/C 220/28

Lieta C-327/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. aprīlī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Lieta C-328/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. aprīlī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Lieta C-333/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. aprīlī iesniedza Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) — DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumānija, Eurocontrol — Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija — un FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumānija, DA, Eurocontrol — Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija

24

2019/C 220/31

lieta C-340/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) — Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Hydro Energo”

25

2019/C 220/32

Lieta C-352/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 1. maijā Région de Bruxelles-Capitale iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 28. februāra rīkojumu lietā T-178/18 Région de Bruxelles-Capitale/Komisija

26

2019/C 220/33

Lieta C-386/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 16. maijā Hamas iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 6. marta spriedumu lietā T-289/15 Hamas/Padome

27

2019/C 220/34

Lieta C-704/17: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 8. marta rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — D. H./Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Lieta C-318/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 3. aprīļa rīkojums (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Lieta C-776/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 29. marta rīkojums (Amtsgericht Erding (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — U.B., T.V./Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Lieta C-7/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 28. februāra rīkojums (Amtsgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — QG/Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Lieta T-434/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.c./Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Ārpuslīgumiskā atbildība — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums)

30

2019/C 220/39

Lieta T-553/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Export Development Bank of Iran/Padome (Ārpuslīgumiskā atbildība — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu — Līdzekļu iesaldēšana — To zaudējumu atlīdzība, kuri prasītājai esot radušies pēc tās nosaukuma iekļaušanas un saglabāšanas to personu un vienību sarakstā, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Vispārējās tiesas kompetence — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums)

31

2019/C 220/40

Lietas T-516/16 un T-536/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. aprīļa spriedums — Alvarez y Bejarano u.c./Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Līgumdarbinieki — Civildienesta noteikumu reforma — Nelabvēlīgāks režīms saistībā ar vienotas likmes pabalstu ceļa izdevumiem un ikgadējā atvaļinājuma palielināšanu par papildu atvaļinājuma dienām ceļā pavadītā laika dēļ — Saikne starp šo labumu piešķiršanu un ārvalstnieka statusu vai ekspatriētas personas statusu — Ikgadējo ceļa izdevumu un ceļā pavadītā laika atlīdzinājuma atcelšana)

31

2019/C 220/41

Lietas T-523/16 un T-542/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. aprīļa spriedums — Ardalic u.c./Padome (Civildienests — Ierēdņi — Līgumdarbinieki — Civildienesta noteikumu reforma — Nelabvēlīgāks režīms saistībā ar vienotas likmes pabalstu ceļa izdevumiem un ikgadējā atvaļinājuma palielināšanu par papildu atvaļinājuma dienām ceļā pavadītā laika dēļ — Saikne starp šo labumu piešķiršanu un ārvalstnieka statusu vai ekspatriētas personas statusu — Ikgadējo ceļa izdevumu un ceļā pavadītā laika atlīdzinājuma atcelšana)

32

2019/C 220/42

Lieta T-571/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums PT/EIB (Civildienests — EIB personāls — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2014. gada novērtējums — Pirmstiesas procedūra — Pieņemamība — Tiesības tikt uzklausītam — Nevainīguma prezumpcijas princips — Atbildība — Morālais kaitējums)

33

2019/C 220/43

Lieta T-749/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Stemcor London un Samac Steel Supplies/Komisija (Dempings — Ķīnas un Krievijas izcelsmes konkrētu auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu imports — Galīgais antidempinga maksājums — Importa reģistrācija — Galīgā antidempinga maksājuma noteikšana — Īstenošanas regula (ES) 2016/1329 — Brīdis, kad importētājam ir kļuvis zināms par dempingu un kaitējumu — Importa apjoma ievērojams papildu pieaugums, kas spēj nopietni samazināt galīgā antidempinga maksājuma korektīvo iespaidu — Regulas (ES) 2016/1036 10. panta 4. punkta c) un d) apakšpunkts)

34

2019/C 220/44

Lieta T-170/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — RW/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Civildienesta noteikumu 42.c pants — Atvaļinājuma noteikšana dienesta interesēs — Automātiska pensionēšanās — Interese celt prasību — Pieņemamība — Likuma piemērošanas joma — Gramatiskā, kontekstuālā un teleoloģiskā interpretācija)

35

2019/C 220/45

Lieta T-747/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. aprīļa spriedums — UPF/Komisija (Valsts atbalsts — Atbrīvojuma no uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, ko Francija īstenojusi par labu tās ostām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma tiek atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pastāvošs atbalsts — Saimnieciskās darbības jēdziens — Pienākums norādīt pamatojumu — Konkurences izkropļojumi un ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm — Labas pārvaldības princips)

36

2019/C 220/46

Lieta T-754/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. aprīļa spriedums — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Komisija (Valsts atbalsts — Atbrīvojuma no uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, ko Francija īstenojusi par labu tās ostām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma tiek atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pastāvošs atbalsts — Saimnieciskās darbības jēdziens — Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda vērtējumā)

36

2019/C 220/47

Lieta T-55/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Team Beverage/EUIPO (“LIEBLINGSWEIN”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “LIEBLINGSWEIN” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Maldinošs raksturs — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts)

37

2019/C 220/48

Lieta T-56/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Team Beverage/EUIPO (“WEIN FÜR PROFIS”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “WEIN FÜR PROFIS” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Maldinošs raksturs — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts)

38

2019/C 220/49

Lieta T-57/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums — Team Beverage/EUIPO (“WEIN FÜR PROFIS”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “WEIN FÜR PROFIS” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Maldinošs raksturs — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts)

38

2019/C 220/50

Lieta T-271/19: Prasība, kas celta 2019. gada 25. aprīlī — Proodeftiki/Komisija

39

2019/C 220/51

Lieta T-273/19: Prasība, kas celta 2019. gada 24. aprīlī — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (“TARGET VENTURES”)

40

2019/C 220/52

Lieta T-279/19: Prasība, kas celta 2019. gada 27. aprīlī — Front Polisario/Padome

41

2019/C 220/53

Lieta T-287/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. maijā — BigBen Interactive/EUIPO — natcon7 (“nacon”)

43

2019/C 220/54

Lieta T-298/19: Prasība, kas celta 2019. gada 13. maijā — Think Schuhwerk/EUIPO (Apavu auklu sarkano galu forma)

44


LV

 

Top