EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:187:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 187, 2019. gada 3. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 187

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 3. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 187/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

CDJ

2019/C 187/02

Lieta C-377/16: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 26. marta spriedums — Spānijas Karaliste/Eiropas Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu — Valodu lietojums — Līgumdarbinieku atlases procedūra — Uzaicinājums izteikt ieinteresētību — Autovadītāji — I funkciju grupa — Valodu zināšanas — Atlases procedūras 2. valodas izvēles ierobežošana ar angļu, franču un vācu valodu — Saziņas valoda — Regula Nr. 1 — Civildienesta noteikumi — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība — Diskriminācija valodas dēļ — Pamatojums — Dienesta intereses)

2

2019/C 187/03

Lieta C-405/16 P: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums — Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Komisija (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem (2012. gada EEG) tiesību normām — Atbalsts EEG elektroenerģijas ražotājiem un EEG piemaksas samazinājums energoietilpīgajiem lietotājiem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Jēdziens “valsts atbalsts” — Priekšrocība — Valsts līdzekļi — Valsts kontrole pār līdzekļiem — Elektroenerģijas patēriņa nodevai pielīdzināms pasākums)

3

2019/C 187/04

Lieta C-620/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 258. pants — Lēmums 2014/699/ES — Lojālas sadarbības princips — LES 4. panta 3. punkts — Pieņemamība — Pārmestās rīcības sekas argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās — Seku uz Savienības starptautiskās rīcības vienotību un saskanību turpināšanās — Pasākumu, ko  attiecīgā dalībvalsts veikusi argumentētā atzinuma izpildei, pietiekamība — Vācijas Federatīvās Republikas  balsojums pret Savienības nostāju Lēmumā 2014/699/ES Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) Revīzijas komitejas 25. sesijā un minētās dalībvalsts iebildumi pret šo nostāju un pret šajā lēmumā  paredzētajiem balsstiesību izmantošanas noteikumiem)

3

2019/C 187/05

Lieta C-621/16 P: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 26. marta spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika, Lietuvas Republika (Apelācija — Valodu lietojums — Atklātie konkursi administratoru pieņemšanai darbā — Paziņojums par konkursu — Administratori (AD 5) — Administratori (AD 6) datu aizsardzības jomā — Valodu zināšanas — Konkursu 2. valodas izvēles ierobežošana ar angļu, franču un vācu valodu — Saziņas valoda ar Eiropas Personāla atlases biroju (EPSO) — Regula Nr. 1 — Civildienesta noteikumi — Diskriminācija valodas dēļ — Pamatojums — Dienesta intereses — Pārbaude tiesā)

4

2019/C 187/06

Lieta C-680/16 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Eiropas Komisija (Apelācija — Cilvēkiem paredzētas zāles — Direktīva 2001/83/EK — 30. panta 1. punkts — Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja — Vēršanās komitejā, kas pakļauta nosacījumam, ka iepriekš nav ticis pieņemts valsts lēmums — Aktīvā viela estradiols — Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru dalībvalstīm noteikts atsaukt un grozīt valsts  tirdzniecības atļaujas lokālai lietošanai paredzētām zālēm ar estradiola koncentrāciju 0,01 masas procenti)

5

2019/C 187/07

Apvienotās lietas C-70/17 un C-179/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 26. marta spriedums (Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto  García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — 6. un 7. pants — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — Hipotekārā aizdevuma līguma noteikums par kredīta  pirmstermiņa atmaksu — Noteikuma daļēja negodīguma atzīšana — Valsts tiesas pilnvaras, ja ir spēkā noteikums, kas ir atzīts par “negodīgu” — Negodīga noteikuma aizstāšana ar valsts tiesību normu)

6

2019/C 187/08

Lieta C-127/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Transports — Direktīva 96/53/EK — Starptautiskā satiksme — Transportlīdzekļi, kas atbilst šajā direktīvā norādītajām svara un gabarītu robežvērtībām — Šādu transportlīdzekļu, kas reģistrēti vai laisti ekspluatācijā kādā dalībvalstī, izmantošana citas dalībvalsts teritorijā — Īpašās atļaujas sistēma — 3. un 7. pants — 2003. gada Pievienošanās akts — Pārejas noteikumi — XII pielikuma 8. punkta 3. apakšpunkts)

7

2019/C 187/09

Lieta C-163/17: Tiesas (virs palāta) 2019. gada 19. marta spriedums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Abubacarr Jawo/Vācijas Federatīvā Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Dublinas sistēma — Regula (ES) Nr. 604/2013 — Pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšana uz dalībvalsti, kura ir atbildīga par starptautiskās  aizsardzības pieteikuma izskatīšanu — Jēdziens “bēgšana” — Pārsūtīšanas termiņa pagarināšanas kārtība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pants — Nopietns necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes risks  patvēruma procedūras rezultātā — Starptautiskās aizsardzības saņēmēju dzīves apstākļi minētajā dalībvalstī)

7

2019/C 187/10

Lieta C-236/17 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums — Canadian Solar Emea GmbH u.c./Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Dempings — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) imports — Galīgais antidempinga maksājums — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 3. panta 7. punkts — 9. panta 4. punkts — Regulas (ES) Nr. 1168/2012 piemērojamība laikā)

9

2019/C 187/11

Lieta C-237/17 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar  Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc./Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Subsīdijas — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) imports — Galīgais kompensācijas maksājums — Regula (EK) Nr. 597/2009)

9

2019/C 187/12

Apvienotās lietas C-266/17 un C-267/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/ Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Transports — Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus — Regula (EK) N. 1370/2007 — 5. panta 1. un 2. punkts — Tieša piešķiršana — Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu, izmantojot autobusu un tramvaju, līgumi — Nosacījumi — Direktīva 2004/17/EK — Direktīva 2004/18/EK)

10

2019/C 187/13

Apvienotās lietas C-297/17, C-318/17, C-319/17 un C-438/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 19. marta spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim u.c. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Vācijas Federatīvā Republika, Vācijas Federatīvā Republika/Taus Magamadov (C-438/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Kopējās procedūras starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai — Direktīva 2013/32/ES — 33. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Dalībvalsts iestāžu lēmums noraidīt patvēruma pieteikumu kā nepieņemamu citā dalībvalstī iepriekš piešķirtas alternatīvās aizsardzības dēļ — 52. pants — Šīs direktīvas piemērošanas joma ratione temporis — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. un 18. pants — Sistēmiskas nepilnības patvēruma piešķiršanas procesā šajā citā dalībvalstī — Patvēruma pieteikumu sistemātiska noraidīšana — Reāls un pierādīts risks tikt pakļautam necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei — Alternatīvās aizsardzības saņēmēju dzīves apstākļi pēdējā minētajā dalībvalstī)

11

2019/C 187/14

Apvienotās lietas C-350/17 un C-351/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1370/2007 — Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus — 5. pants — Sabiedrisko pakalpojumu līgumu  slēgšanas tiesību piešķiršana — 5. panta 2. punkts — Tieša piešķiršana — Jēdziens “iekšējo pakalpojumu sniedzējs” — Iestāde, kas veic analoģisko kontroli — 8. panta 2. punkts — Pārejas noteikumi — Tiešas  piešķiršanas termiņa beigas)

13

2019/C 187/15

Lieta C-427/17: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums — Eiropas Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu savākšana un attīrīšana — Izņēmuma apstākļi — Labākās pieejamās tehniskās zināšanas, kas nerada pārmērīgas izmaksas — Izmaksu  samērīguma princips — Pierādīšanas pienākums — Pierādīšanas līdzekļi)

14

2019/C 187/16

Lieta C-443/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cilvēkiem paredzētas zāles — Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 3. panta d) punkts — Piešķiršanas nosacījumi — Pirmās atļaujas laist produktu tirgū kā zāles saņemšana — Atļauja, kas attiecas uz preci kā zālēm, kuras veido jau zināmas aktīvās vielas jaunu formulējumu)

15

2019/C 187/17

Lieta C-444/17: Tiesas (virs palāta) 2019. gada 19. marta spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Robežkontrole, patvērums un imigrācija — Regula (ES) 2016/399 — 32. pants — Dalībvalsts veikta īslaicīga robežkontroles atjaunošana pie savām iekšējām robežām — Trešās valsts valstspiederīgā nelikumīga ieceļošana — Iekšējo robežu pielīdzināšana ārējām robežām — Direktīva 2008/115/EK — Piemērošanas joma — 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

15

2019/C 187/18

Lieta C-465/17: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiskais iepirkums — Direktīva 2014/24/ES — 10. panta h) punkts — Īpaši izņēmumi attiecībā uz pakalpojumu līgumiem — Civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu novēršanas pakalpojumi — Bezpeļņas organizācijas vai apvienības — Pacientu transportēšanas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnā pakalpojumi — Transportēšana aprīkotā neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnā)

16

2019/C 187/19

Apvienotās lietas C-487/17 līdz C-489/17: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocesi pret Alfonso Verlezza u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2008/98/EK un Lēmums 2000/532/EK — Atkritumi — Atkritumu klasificēšana par bīstamiem — Atkritumi, kurus var klasificēt gan ar bīstamo atkritumu kodiem, gan ar nebīstamo atkritumu kodiem)

17

2019/C 187/20

Lieta C-498/17: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 1999/31/EK — 14. panta b) un c) punkts — Atkritumu apglabāšana poligonos — Esošie poligoni — Pārkāpums)

18

2019/C 187/21

Lieta C-545/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pasta pakalpojumu iekšējais tirgus — Direktīvas 97/67/EK un 2008/6/EK — 7. panta 1. punkts — Jēdziens “ekskluzīvas vai īpašas tiesības ieviest vai sniegt pasta pakalpojumus” — 8. pants — Dalībvalstu tiesības organizēt ierakstītu pasta sūtījumu pakalpojumu, kas tiek izmantots tiesas procedūrās — Termiņš procesuālā dokumenta iesniegšanai tiesā — Savienības tiesībām atbilstīga valsts tiesību interpretācija — Ierobežojumi — Tieša iedarbība, uz ko atsaucas dalībvalsts emanācija tiesvedībā pret fizisku personu)

19

2019/C 187/22

Lieta C-578/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, ko ierosinājusi Oy Hartwall Ab (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Preču zīmes — Direktīva 2008/95/EK — 2. pants un 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Reģistrācijas atteikums vai spēkā neesamība — Atšķirtspējas vērtējums in concreto — Preču zīmes kvalifikācija — Ietekme — Krāsu preču zīme vai grafiska preču zīme — Grafiskas formas preču zīmes grafisks attēlojums — Reģistrācijas nosacījumi — Nepietiekami skaidrs un precīzs grafisks attēlojums)

20

2019/C 187/23

Lieta C-590/17: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin/Elecricité de France (EDF) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Piemērošanas joma — 2. panta b) un c) punkts — Jēdzieni “patērētājs” un “pārdevējs vai piegādātājs” — Galvenā mājokļa iegādes finansējums — Hipotekārais aizdevums, ko darba devējs piešķīris savam darbiniekam un viņa laulātajam, kurš ir solidārs līdzaizņēmējs)

21

2019/C 187/24

Lieta C-637/17: Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums (Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 102. pants — Līdzvērtības un efektivitātes principi — Direktīva 2014/104/ES — 9. panta 1. punkts — 10. panta 2. — 4. punkts — 21. un 22. pants — Valstu tiesībās reglamentētas zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem — Valstu nolēmumu spēks — Noilguma termiņi — Transponēšana — Piemērošana laikā)

21

2019/C 187/25

Lieta C-681/17: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 2011/83/ES — 6. panta 1. punkta k) apakšpunkts un 16. panta e) punkts — Distances līgums — Atteikuma tiesības — Izņēmumi — Jēdziens “aizzīmogotas preces, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas” — Matracis, kura aizsargpārklājumu patērētājs pēc  piegādes ir noņēmis)

22

2019/C 187/26

Lieta C-702/17: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Dabasgāzes iekšējais tirgus — Sadales sabiedriskā pakalpojuma koncesija — Priekšlaicīga koncesijas pārtraukšana pārejas posma beigās — Kompensācija, kas jaunajam  koncesionāram ir jāmaksā bijušajam koncesionāram — Tiesiskās drošības princips)

23

2019/C 187/27

Lieta C-60/18: Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums (Tallinna Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt  prejudiciālu nolēmumu) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Atkritumi — Direktīva 2008/98/EK — Atkritumu atkārtota izmantošana un reģenerācija — Konkrēti kritēriji attiecībā uz notekūdeņu dūņu atkritumu stadijas izbeigšanos pēc reģenerācijas — Eiropas Savienības vai valsts mērogā noteiktu kritēriju neesamība)

24

2019/C 187/28

Lieta C-101/18: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūru koordinēšana — Direktīva 2004/18/EK — 45. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts — Kandidāta vai  pretendenta personiskā situācija — Dalībvalsts iespēja izslēgt no dalības publiskajā iepirkumā visus uzņēmumus, kuri ir tiesas procesa lietā par mierizlīgumu ar kreditoriem subjekti — Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts izslēgt visas personas, attiecībā uz kurām “ir uzsākts” tiesas process, lai noslēgtu mierizlīgumu ar kreditoriem, izņemot, ja mierizlīguma plānā ir paredzēta darbības turpināšana — Uzņēmējs, kas iesniedzis prasības pieteikumu par mierizlīgumu ar kreditoriem, saglabājot iespēju iesniegt plānu, kurā paredzēta darbības turpināšana)

25

2019/C 187/29

Lieta C-129/18: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 26. marta spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības pilsonība — Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā — Direktīva 2004/38/EK — Savienības pilsoņa ģimenes locekļi — 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts — “Tiešā pēcnācēja” jēdziens — Saskaņā ar Alžīrijas kafala (aprūpes nodrošināšana) sistēmu pastāvīgā likumiskā aizbildnībā esošs bērns — 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Pārējie ģimenes locekļi — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pants un 24. panta 2. punkts — Ģimenes dzīve — Bērna interešu prioritāte)

26

2019/C 187/30

Lieta C-144/18 P: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums — River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Dempings — Galīgais antidempinga maksājums konkrētu Taizemes izcelsmes sagatavotu vai konservētu cukurkukurūzas graudu importam — Starpposma pārskatīšana, kura veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 3. punktu)

27

2019/C 187/31

Lieta C-201/18: Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mydibel SA/État belge (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Nodokļu tiesību aktu saskaņošana — Priekšnodokļa atskaitīšana — Nekustamais īpašums, kas ir ražošanas līdzeklis — Pārdošana un atpakaļnoma (sale and lease back) — PVN atskaitījumu koriģēšana — PVN neitralitātes princips — Vienlīdzīgas attieksmes princips)

27

2019/C 187/32

Lieta C-245/18: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums (Tribunale ordinario di Udine (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tecnoservice Int. Srl, maksātnespējas procesā/Poste Italiane SpA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Maksājuma pakalpojumi iekšējā tirgū — Direktīva 2007/64/EK — 74. panta 2. punkts — Maksājuma uzdevums ar pārskaitījumu — Maksātāja norādīts nepareizs unikālais identifikators — Maksājuma izpilde, pamatojoties uz unikālu identifikatoru — Personas, kas sniedz maksājuma pakalpojumu saņēmējam, atbildība)

28

2019/C 187/33

Lieta C-275/18: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 28. marta spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 131. pants un 146. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Preču, kas nosūtītas vai transportētas ārpus Eiropas Savienības, piegāžu atbrīvojums no nodokļa — Valsts tiesībās paredzēts nosacījums atbrīvojumam no nodokļa — Konkrētas muitas procedūras piemērošana precēm — Pierādījums par eksporta procedūras piemērošanu)

29

2019/C 187/34

Lieta C-312/18 P: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums — Eco–Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Automašīnu akumulatoru pārstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru ir konstatēts LESD 101. panta pārkāpums un uzlikti naudas sodi — Grozošais lēmumus, ar kuru sākotnējais lēmums ir papildināts ar trūkstošajām adresātu pirkuma vērtībām — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība)

30

2019/C 187/35

Lieta C-81/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. februārī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) — NG, OH/SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

Lieta C-83/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. februārī iesniedza Tribunalul Olt (Rumānija) — Asociația “Forumul Judecătorilor Din România”/Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

Lieta C-127/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. februārī iesniedza Curtea de Apel Pitești (Rumānija) — Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, Asociația “Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”/Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

Lieta C-138/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) — DY

33

2019/C 187/39

Lieta C-139/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) — DY

34

2019/C 187/40

Lieta C-140/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) — EX

36

2019/C 187/41

Lieta C-141/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) — EX

37

2019/C 187/42

Lieta C-184/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza Curtea de Apel București (Rumānija) — Hecta Viticol SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

Lieta C-187/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 22. februārī Eiropas Ārējās darbības dienests iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 13. decembra spriedumu lietā T-537/17 De Loecker/EĀDD

39

2019/C 187/44

Lieta C-195/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. februārī iesniedza Curtea de Apel București (Rumānija) — PJ/QK

40

2019/C 187/45

Lieta C-211/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. martā iesniedza Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) — UO/Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

Lieta C-223/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. martā iesniedza Wiener Neustadt (Austrija) — YS/NK

42

2019/C 187/47

Lieta C-225/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. martā iesniedza Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nīderlande) — R.N.N.S./Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

Lieta C-226/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. martā iesniedza Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nīderlande) — K.A./Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

Lieta C-229/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. martā iesniedza Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) — Dexia Nederland BV/XXX

46

2019/C 187/50

Lieta C-237/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. martā iesniedza Kúria (Ungārija) — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

46

2019/C 187/51

Lieta C-241/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. martā George Haswani iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 16. janvāra spriedumu lietā T-477/17 Haswani/Padome

47

2019/C 187/52

Lieta C-258/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. martā iesniedza Kúria (Ungārija) — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

48

2019/C 187/53

Lieta C-260/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 26. martā Bena Properties Co. SA iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 16. janvāra spriedumu lietā T-412/16 Bena Properties/Padome

49

2019/C 187/54

Lieta C-261/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 26. martā Cham Holding Co. SA iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 16. janvāra spriedumu lietā T-413/16 Cham/Padome

50

2019/C 187/55

Lieta C-262/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. martā iesniedza Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

Lieta C-272/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. aprīlī iesniedza Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija) — VQ/Land Hessen

52

2019/C 187/57

Lieta C-277/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. aprīlī iesniedza Općinski sud u Zadru (Horvātija) — R.D., A.D./Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

Lieta C-281/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. aprīlī iesniedza Tribunal administratif de Paris (Francija) — XS/Recteur de l'académie de Paris

55

2019/C 187/59

Lieta C-316/19: Prasība, kas celta 2019. gada 16. aprīlī — Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

55

 

GCEU

2019/C 187/60

Lieta T-388/11: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Deutsche Post/Komisija (Valsts atbalsts — Pasta joma — Daļas Deutsche Post darbinieku atalgojuma un sociālo papildizmaksu finansēšana no subsīdijām un no cenas regulētajiem ieņēmumiem — Lēmums paplašināt formālo izmeklēšanas procedūru — Lēmums, kurā konstatē jauna atbalsta esamību iepriekšējās izskatīšanas posma noslēgumā — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdams tiesību akts — Interese celt prasību — Pieņemamība — Galīgā lēmuma atcelšanas sekas — Pienākums norādīt pamatojumu)

57

2019/C 187/61

Lieta T-182/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. aprīļa spriedums — Sopra Steria Group/Parlaments (Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Informātikas pakalpojumu sniegšana Parlamentam, kā arī citām Savienības iestādēm un struktūrām — Izslēgšana no iepirkuma procedūrām — Potenciāls interešu konflikts — Līgumslēdzējas iestādes pieprasītās informācijas nesniegšana — Finanšu regulas 107. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pārskatāmība — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Finanšu regulas 102. panta 1. punkts)

58

2019/C 187/62

Lieta T-259/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. aprīļa spriedums — Close un Cegelec/Parlaments (Būvdarbu publiskie iepirkumi — Iepirkuma procedūra — Enerģijas centrāles būvniecība — Konrad Adenauer ēkas Luksemburgā paplašināšana un atjaunošana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Atlases kritēriji — Finansiālais stāvoklis un ekonomiskā spēja — Tehniskā un profesionālā spēja — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

58

2019/C 187/63

Lieta T-492/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. aprīļa spriedums — Deutsche Lufthansa/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu Frankfurtes Hānas lidostai un aviosabiedrībām, kas izmanto šo lidostu — Lēmums, ar ko pasākumi par labu Frankfurtes Hānas lidostai atzīti par valsts atbalstu, kas saderīgs ar iekšējo tirgu, un kurā konstatēta valsts atbalsta neesamība attiecībā uz aviosabiedrībām, kas izmanto šo lidostu — Individuāla skāruma neesamība — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība)

59

2019/C 187/64

Lieta T-300/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Jindal Saw un Jindal Saw Italia/Komisija (Subsīdijas — Indijas izcelsmes plastiskā čuguna cauruļu un caurulīšu imports — Īstenošanas regula (ES) 2016/387 — Galīgā kompensācijas maksājuma noteikšana — Indijas regulējums, ar ko ir noteikts dzelzsrūdas eksporta nodoklis un dubulti dzelzceļa pārvadājumu tarifi, kuri ir nelabvēlīgi eksportam paredzētas dzelzsrūdas pārvadājumiem — Regulas (EK) Nr. 597/2009 (aizstāta ar Regulu (ES) 2016/1037) 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punkts — Finansiāls ieguldījums — Preču piegāde — Rīcība, ar ko privātai organizācijai “uztic” veikt funkciju, kura veido finansiālu ieguldījumu — Regulas Nr. 597/2009 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Subsīdijas īpašais raksturs — Regulas Nr. 597/2009 6. panta d) punkts — Ieguvuma aprēķināšana — Kaitējums Savienības ražošanas nozarei — Cenas samazinājuma un kaitējuma starpības aprēķināšana — Cēloņsakarība — Piekļuve antisubsidēšanas izmeklēšanas konfidenciālajiem datiem — Tiesības uz aizstāvību)

60

2019/C 187/65

Lieta T-301/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Jindal Saw un Jindal Saw Italia/Komisija (Dempings — Indijas izcelsmes plastiskā čuguna cauruļu un caurulīšu imports — Īstenošanas regula (ES) 2016/388 — Regula (EK) Nr. 1225/2009 (aizstāta ar Regulu (ES) 2016/1036) — Dempinga starpība — Eksporta cenas noteikšana — Eksportētāja un importētāja savstarpēja saistība — Droša eksporta cena — Eksporta cenas veidošana — Saprātīga daļa par pārdošanas, vispārējām un administratīvām izmaksām — Saprātīga daļa par peļņu — Kaitējums Savienības ražošanas nozarei — Cenas samazinājuma un kaitējuma starpības aprēķināšana — Cēloņsakarība — Piekļuve antidempinga izmeklēšanas konfidenciālajiem datiem — Tiesības uz aizstāvību)

61

2019/C 187/66

Lieta T-643/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Gamaa Islamya Égypte/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Īpaši ierobežojoši pasākumi, kas cīņā pret terorismu vērsti pret personām, grupām un vienībām — Līdzekļu iesaldēšana — Iespēja trešās valsts iestādi kvalificēt par kompetento iestādi Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP izpratnē — Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats — Pienākums norādīt pamatojumu — Padomes pieņemto aktu autentiskuma apliecināšana)

62

2019/C 187/67

Lieta T-910/16 un T-911/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. aprīļa spriedums — Hesse un Wedl & Hofmann/EUIPO (“TESTA ROSSA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “TESTA ROSSA” — Daļējas atcelšanas atzīšana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts) — Izmantošanas pierādījums — Apstrīdētās preču zīmes ārēja izmantošana — Vienlīdzīga attieksme)

64

2019/C 187/68

Lieta T-5/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. aprīļa spriedums — Sharif/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu iesaldēšana — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz īpašumu — Samērīgums — Reputācijas aizskārums)

64

2019/C 187/69

Lieta T-51/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Polija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Augļu un dārzeņu nozares — Atbalsts ražotāju grupām — Polijas izdevumi — Nepilnības galvenajās pārbaudēs — Atzīšanas plānu un atzīšanas kritēriju pārbaudīšana — Atbalsta pieteikumu pārbaudes — Ekonomiskā saskaņotība — Izdevumu pamatotība — Sistēmiskas nepilnības — ELGF risks — Vienotas likmes korekcijas 25 % apmērā)

65

2019/C 187/70

Lieta T-108/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. aprīļa spriedums — ClientEarth/Komisija (REACH — Regula (EK) Nr. 1907/2006 — Bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) — Pieprasījuma veikt iekšēju pārskatīšanu lēmumam par licences laišanai tirgū piešķiršanu noraidījums tādēļ, ka šis pieprasījums ir atzīts par nepamatotu — Kļūda tiesību piemērošanā — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Regulas (EK) Nr. 1367/2006 10. pants)

66

2019/C 187/71

Lieta T-223/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (“ADAPTA POWDER COATINGS”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ADAPTA POWDER COATINGS” — Apelācijas padomes veikta spēkā neesamības atzīšana — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 3. punkts) — Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants (tagad Regulas 2017/1001 94. pants) — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

67

2019/C 187/72

Lieta T-224/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (“Bio proof ADAPTA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Bio proof ADAPTA” — Apelācijas padomes veikta spēkā neesamības atzīšana — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 3. punkts) — Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants (tagad Regulas 2017/1001 94. pants) — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

68

2019/C 187/73

Lieta T-225/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (“Bio proof ADAPTA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Bio proof ADAPTA” — Apelācijas padomes veikta daļējas spēkā neesamības atzīšana — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 3. punkts) — Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants (tagad Regulas 2017/1001 94. pants) — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

69

2019/C 187/74

Lieta T-229/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Vācija/Komisija (Tiesību aktu tuvināšana — Regula (ES) Nr. 305/2011 — Regula (ES) Nr. 1025/2012 — Būvizstrādājumi — Saskaņotie standarti EN 14342:2013 un EN 14904:2006 — Pienākums norādīt pamatojumu)

70

2019/C 187/75

Lieta T-319/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. aprīļa spriedums — Aldridge u.c./Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — OLAF — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — OLAF direktora lēmums par vienīgās pārkvalificēšanas augstākā pakāpē izveidi — Lūgums par ikgadējās pārkvalificēšanas veikšanas uzsākšanu — Vispārīgs pasākums — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Publicēšana internetā — Nepieņemamība)

71

2019/C 187/76

Lieta T-371/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. aprīļa spriedums — Qualcomm un Qualcomm Europe/Komisija (Konkurence — Mikroshēmojumu, ko plaša sabiedrība izmanto elektroniskajās ierīcēs, tirgus — Administratīvais process — Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punkts un 24. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pienākums norādīt pamatojumu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Samērīgums — Pierādīšanas pienākums — Pašapsūdzības aizlieguma princips — Labas pārvaldības princips)

72

2019/C 187/77

Lieta T-655/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Inditex/EUIPO — Ansell (“ZARA TANZANIA ADVENTURES”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ZARA TANZANIA ADVENTURES” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ZARA” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts) — Netaisnīgi gūts labums no agrāku preču zīmju atšķirtspējas vai reputācijas — Agrāku preču zīmju atšķirtspējai vai reputācijai radīts kaitējums)

73

2019/C 187/78

Lieta T-765/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Kiku/CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (“Pinova”) (Augu šķirnes — Spēkā neesamības atzīšanas process — Ābeļu šķirne “Pinova” — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana — Šķirnes jaunums — Regulas (EK) Nr. 2100/94 10. pants — Pierādīšanas pienākums — Regulas Nr. 2100/94 76. pants — Faktu pārbaude, ko CPVO veic pēc savas iniciatīvas)

74

2019/C 187/79

Lieta T-277/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. aprīļa spriedums — Zitro IP/EUIPO (“PICK & WIN MULTISLOT”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “PICK & WIN MULTISLOT” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

74

2019/C 187/80

Lieta T-303/18 RENV: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — AV/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Pieņemšana darbā — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 13. pants — Medicīniskā pārbaude pirms pieņemšanas darbā — Medicīniskajā pārbaudē sniegtas nepilnīgas ziņas — Ieinteresētās personas nenorādīta slimība — Slimība, ko vēlāk konstatējusi institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 32. pants — Medicīniskas atrunas uz pieciem gadiem piemērošana ar atpakaļejošu spēku — Vēršanās invaliditātes komitejā — Saprātīgs termiņš — Atbildība — Morālais kaitējums)

75

2019/C 187/81

Lieta T-323/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Taureņa attēls) (Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlots taurenis — Preču zīmes faktiska izmantošana — Daļēja atcelšana — Regulas (ES) 2017/1001 18. panta 1. punkts — Regulas 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts)

76

2019/C 187/82

Lieta T-403/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (“WS wellpharma shop”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “WS wellpharma shop” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “WELL AND WELL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

77

2019/C 187/83

Lieta T-468/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. aprīļa spriedums — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor (“CONDOR SERVICE, NSC”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “CONDOR SERVICE, NSC” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “IBERCONDOR” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Konkrētā sabiedrības daļa — Pakalpojumu līdzība — Apzīmējumu līdzība — Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

77

2019/C 187/84

Lieta T-477/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. aprīļa spriedums — Užstato sistemos administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Pudeles ar bultu attēlojums) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo pudeli ar bultu, reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas attēlo skārdeni, pudeli un bultu, reģistrācijas pieteikums — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

78

2019/C 187/85

Lieta T-555/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. aprīļa spriedums — Medrobotics/EUIPO (“See More. Reach More. Treat More.”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “See More. Reach More. Treat More.” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

79

2019/C 187/86

Lieta T-701/18: Prasība, kas celta 2019. gada 8. aprīlī — SJ/Komisija

80

2019/C 187/87

Lieta T-177/19: Prasība, kas celta 2019. gada 21. martā — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA

80

2019/C 187/88

Lieta T-186/19: Prasība, kas celta 2019. gada 29. martā — Zubedi/Padome

82

2019/C 187/89

Lieta T-189/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. aprīlī — Haikal/Padome

82

2019/C 187/90

Lieta T-211/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. aprīlī — Le Pen/Parlaments

84

2019/C 187/91

Lieta T-213/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. aprīlī — AW/Parlaments

85

2019/C 187/92

Lieta T-239/19: Prasība, kas celta 2019. gada 9. aprīlī — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (“ENCANTO”)

85

2019/C 187/93

Lieta T-241/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. aprīlī — Spānija/Komisija

86

2019/C 187/94

Lieta T-249/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. aprīlī — Karpeta-Kovalyova/Komisija

87

2019/C 187/95

Lieta T-250/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. aprīlī — Tradición CZ/EUIPO — Rivero Argudo (“TRADICIÓN CZ, S.L.”)

88

2019/C 187/96

Lieta T-255/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. aprīlī — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (“BIOTON”)

89


LV

 

Top