Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:436:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 436, 2018. gada 3. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 436

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 3. decembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 436/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 436/02

Lieta C-207/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 2. oktobra spriedums (Audiencia Provincial de Tarragona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tiesvedība, ko uzsākusi Ministerio Fiscal (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Elektroniskās komunikācijas – Personas datu apstrāde – Direktīva 2002/58/EK – 1. un 3. pants – Piemērošanas joma – Elektronisko komunikāciju konfidencialitāte – Aizsardzība – 5. pants un 15. panta 1. punkts – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 7. un 8. pants – Dati, kuri tiek apstrādāti saistībā ar elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu – Valsts iestāžu piekļuve datiem izmeklēšanas vajadzībām – Noziedzīga nodarījuma smagums, kas var pamatot piekļuvi datiem)

2

2018/C 436/03

Lieta C-571/16: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Noguldījumu garantiju sistēmas – Direktīva 94/19/EK – 1. panta 3. punkta i) apakšpunkts – 10. panta 1. punkts – “Nepieejama noguldījuma” jēdziens – Dalībvalsts atbildība par privātpersonām nodarīto kaitējumu Savienības tiesību pārkāpumu dēļ – Pietiekami būtisks Savienības tiesību pārkāpums – Dalībvalstu procesuālā autonomija – Lojālas sadarbības princips – LES 4. panta 3. punkts – Līdzvērtības un efektivitātes principi)

3

2018/C 436/04

Lieta C-652/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā politika patvēruma un alternatīvās aizsardzības jomā – Standarti, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus – Direktīva 2011/95/ES – 3., 4., 10. un 23. pants – Starptautiskās aizsardzības pieteikumi, ko atsevišķi iesnieguši vienas ģimenes locekļi – Individuāla novērtēšana – Draudu ģimenes loceklim izvērtējums kā daļa no cita ģimenes locekļa pieteikuma individuāla novērtējuma – Labvēlīgāki standarti, ko dalībvalstis var saglabāt vai ieviest, lai attiecinātu patvēruma vai papildu aizsardzības piešķiršanu uz starptautiskās aizsardzības saņēmēja ģimenes locekļiem – Vajāšanas iemeslu novērtējums – Azerbaidžānas pilsoņa līdzdalība prasības celšanā pret savu valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā – Kopīgi procesuālie standarti – Direktīva 2013/32/ES – 46. pants – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību – Pilnīga un ex nunc pārbaude – Vajāšanas iemesli vai fakti, kas ir noklusēti atbildīgajā iestādē, bet izvirzīti apelācijā, kas iesniegta par šīs iestādes pieņemtu lēmumu)

4

2018/C 436/05

Lieta C-668/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2006/40/EK – Mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu radītās emisijas – 5. panta 4. un 5. punkts – Direktīva 2007/46/EK – Mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšana – 12., 29., 30. un 46. pants – Transportlīdzekļi, kas neatbilst tehniskām prasībām – Valsts iestāžu kompetence)

6

2018/C 436/06

Lieta C-12/17: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei/Maria Dicu (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Darba laika organizēšana – Direktīva 2003/88/EK – Tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu – Direktīva 2010/18/ES – Pārskatītais pamatnolīgums par bērna kopšanas atvaļinājumu – Bērna kopšanas atvaļinājums, kas netiek uzskatīts par faktiski nostrādātu laikposmu)

7

2018/C 436/07

Lieta C-56/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Robežas, patvērums un imigrācija – Regula (ES) Nr. 604/2013 – 3. pants – Dalībvalsts, kas ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā kādā no dalībvalstīm iesniegta starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, noteikšana – Starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšana, nepieņemot tiešu lēmumu par tās dalībvalsts noteikšanu, kas ir atbildīga par izskatīšanu – Direktīva 2011/95/ES – 9. un 10. pants – Ar reliģiju pamatoti vajāšanas iemesli – Pierādījumi – Irānas tiesību akti par apostāzi – Direktīva 2013/32/ES – 46. panta 3. punkts – Efektīva tiesību aizsardzība)

7

2018/C 436/08

Lieta C-73/17: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 2. oktobra spriedums – Francijas Republika/Eiropas Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu – Institucionālās tiesības – Protokols par Eiropas Savienības iestāžu, dažu struktūru, organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu – Eiropas Parlaments – Jēdziens “budžeta sēde”, kas notiek Strasbūrā (Francija) – LESD 314. pants – Budžeta pilnvaru īstenošana Parlamenta papildu plenārsesijas laikā Briselē (Beļģija))

8

2018/C 436/09

Lieta C-105/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Komisia za zashtita na potrebitelite/Evelina Kamenova (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 2005/29/EK – 2. panta b) un d) punkts – Direktīva 2011/83/ES – 2. Panta 2) punkts – Jēdzieni “tirgotājs” un “komercprakse”)

9

2018/C 436/10

Lieta C-191/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Direktīva 2007/64/EK – Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū – Jēdziens “maksājumu konts” – Krājkonta, kura lietotājs var tajā iemaksāt un no tā izņemt naudas līdzekļus, izmantojot uz viņa vārda atvērtu norēķinu kontu, iespējama ietveršana)

10

2018/C 436/11

Lieta C-242/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – No atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas izmantošanas sekmēšana – Termoelektrostacijā izmantotais bioloģiski šķidrais kurināmais – Direktīva 2009/28/EK – 17. pants – Bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības kritēriji – 18. pants – Ilgtspējības sertifikācijas valsts shēmas – Īstenošanas lēmums 2011/438/ES – Eiropas Komisijas atzītas brīvprātīgas biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības sertifikācijas shēmas – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir paredzēts starpnieku pienākums iesniegt ilgtspējības sertifikātus – LESD 34. pants – Preču brīva aprite)

10

2018/C 436/12

Lieta C-337/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Feniks Sp. Z o.o./Azteca Products & Services SL (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās – Īpašā jurisdikcija – 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts – “Lietas, kas attiecas uz līgumiem” jēdziens – Actio pauliana)

11

2018/C 436/13

Lieta C-379/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko aizsākusi Società Immobiliare Al Bosco Srl (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Dalībvalsts, kurā prasīta nolēmuma izpilde, tiesībās paredzēts termiņš rīkojuma par mantas apķīlāšanu izpildei – Šī termiņa piemērošana nolēmumam par mantas apķīlāšanu, kas saņemts citā dalībvalstī un atzīts par izpildāmu dalībvalstī, kurā ir prasīta tā izpilde)

12

2018/C 436/14

Lieta C-384/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N/Budapest Rendőrfőkapitánya (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Autopārvadājumi – Noteikumi par nodokļiem – Direktīva 1999/62/EK – Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem – Ceļa nodeva – Dalībvalstu pienākums paredzēt efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas – Fiksēts naudas sods – Samērīguma princips – Direktīvas tieša piemērojamība)

12

2018/C 436/15

Lieta C-416/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – LESD 49. un 63. pants, kā arī 267. panta trešā daļa – Nodokļu vairākkārtēja uzlikšana – Atšķirīga attieksme atkarībā no mazmeitasuzņēmuma rezidences dalībvalsts – Nepamatoti iekasēta priekšnodokļa par ienākumiem no kapitāla un kustamas mantas atmaksa – Prasības par pierādījumiem šādas atmaksas pamatojumam – Tiesību uz atmaksu maksimālā apmēra noteikšanu – Diskriminācija – Valsts tiesa, kas lietu izskata pēdējā instancē – Pienākums uzdot prejudiciālu jautājumu)

13

2018/C 436/16

Lieta C-478/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums (Tribunalul Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IQ/JP (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija lietās par vecāku atbildību – Regula (EK) Nr. 2201/2003 – 15. pants – Lietas nodošana tiesai, kas ir piemērotāka tās izskatīšanai – Piemērošanas joma – 19. pants – Lis pendens)

14

2018/C 436/17

Lieta C-599/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde – Īstenošanas regula (ES) 2015/2392 – Ziņošana kompetentajām iestādēm par iespējamajiem vai faktiskajiem regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu pārkāpumiem – Nepaziņošana vai netransponēšana noteiktajā termiņā

14

2018/C 436/18

Lieta C-45/18 P: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 4. oktobra spriedums – Claire Staelen/Eiropas ombuds (Apelācija – Pieteikums pārskatīt nolēmumu – Pieņemamības nosacījumi)

15

2018/C 436/19

Lieta C-353/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. maijā iesniedza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumānija) – SC Beny Alex Srl/Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

Lieta C-507/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. augustā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

16

2018/C 436/21

Lieta C-513/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. augustā iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Itālija) – Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

Lieta C-515/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. augustā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

Lieta C-519/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. augustā iesniedza Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

Lieta C-521/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. augustā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari u.c./Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

Lieta C-541/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

Lieta C-544/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. augustā iesniedza Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) – HM Revenue & Customs/HD

20

2018/C 436/27

Lieta C-548/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. augustā iesniedza Saarländisches Oberlandesgericht (Vācija) – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

Lieta C-550/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. augustā – Eiropas Komisija/Īrija

21

2018/C 436/29

Lieta C-552/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. augustā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

Lieta C-557/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. augustā iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – Eurowing GmbH/JJ un KI

22

2018/C 436/31

Lieta C-559/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. septembrī iesniedza Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

Lieta C-564/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. septembrī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

Lieta C-565/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. septembrī iesniedza Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Itālija) – Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

Lieta C-569/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Caseificio Cirigliana Srl u.c./Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali u.c.

24

2018/C 436/35

Lieta C-572/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 13. septembrīthyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 2. jūlija rīkojumu lietā T-577/17 thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Eiropas Komisija

25

2018/C 436/36

Lieta C-588/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. septembrī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)/Grupo de Empresas DIA S.A. un Twins Alimentación S.A.

26

2018/C 436/37

Lieta C-592/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. septembrī iesniedza College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

Lieta C-593/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrīABB Ltd, ABB AB iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-445/14 ABB Ltd, ABB AB/Eiropas Komisija

27

2018/C 436/39

Lieta C-599/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrīSilec Cable SAS, General Cable Corp. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-438/14 Silec Cable, General Cable Corp./Eiropas Komisija

28

2018/C 436/40

Lieta C-600/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. septembrī iesniedza Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

Lieta C-602/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrīStar Television Productions Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-797/17 Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (“STAR”)

30

2018/C 436/42

Lieta C-616/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 1. oktobrī iesniedza tribunal d'instance d’Épinal (Francija) – Cofidis SA/YU, ZT

30

2018/C 436/43

Lieta C-622/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. oktobrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

Lieta C-633/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. oktobrīApple Distribution International iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 27. jūlija rīkojumu lietā T-101/17: Apple Distribution International/Eiropas Komisija

31

2018/C 436/45

Lieta C-635/18: Prasība, kas celta 2018. gada 11. oktobrī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

32

2018/C 436/46

Lieta C-650/18: Prasība, kas celta 2018. gada 17. oktobrī – Ungārija/Eiropas Parlaments

33

 

Vispārējā tiesa

2018/C 436/47

Lieta T-79/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 15. oktobra spriedums – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters u.c./Komisija (Valsts atbalsts – Atbalsta shēma saistībā ar dabas teritoriju subsidētu iegādi vai nodošanu bezatlīdzības lietošanā – Lēmums, ar kuru atbalsts iepriekšējās izskatīšanas stadijas noslēgumā atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu – Formālas izmeklēšanas procedūras neesamība – Locus standi – Ieinteresētās puses jēdziens – Pieņemamība – Procesuālo tiesību pārkāpums – Nopietnas grūtības – Būtiska ietekme uz konkurējošo uzņēmumu konkurences stāvokli)

34

2018/C 436/48

Lieta T-364/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Komisija (Dempings – Dažu Ķīnas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu imports – TARIC papildu koda grozījums attiecībā uz konkrētu uzņēmumu – Prasība atcelt tiesību aktu – Pārsūdzams tiesību akts – Tiešs skārums – Individuāls skārums – Pieņemamība – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, iedarbība – Formu paralēlisma princips)

35

2018/C 436/49

Lieta T-387/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – Terna/Komisija (Finanšu atbalsts – Kopīgu interešu projekti Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā – Finanšu atbalsta galīgās summas noteikšana – Pārkāpumus konstatējošs revīzijas ziņojums – Neatbilstīgas izmaksas – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesiskā paļāvība – Samērīgums)

36

2018/C 436/50

Lieta T-567/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. oktobra spriedums – McCoy/Reģionu komiteja (Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Arodslimība – Slimības arodizcelsme – Civildienesta noteikumu 78. panta piektā daļa – Invaliditātes komiteja – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Atbildība – Morālais kaitējums)

36

2018/C 436/51

Lieta T-605/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. oktobra spriedums – OY/Komisija (Civildienests – Līgumdarbinieki – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pants – Saistības – Klasificēšana pakāpē – Profesionālās pieredzes ņemšana vērā – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 79. panta 2. punkta vispārīgie īstenošanas noteikumi)

37

2018/C 436/52

Lieta T-640/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – GEA Group/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Siltuma stabilizatori – Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums – Lēmums par grozījumu izdarīšanu sākotnējā lēmumā – Prasība atcelt tiesību aktu – Interese celt prasību – Pieņemamība – Naudas sodi – Ierobežojums 10 % apmērā – Sabiedrību grupa – Vienlīdzīga attieksme)

37

2018/C 436/53

Lieta T-7/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 15. oktobra spriedums – John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (“MINERAL MAGIC”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MINERAL MAGIC” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 3. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 3. punkts))

38

2018/C 436/54

Lieta T-8/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 17. oktobra spriedums – Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (“GOLDEN BALLS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “GOLDEN BALLS” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BALLON D’OR” – Relatīvs atteikuma pamats – Netaisnīgi gūts labums no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas – Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 5. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts))

39

2018/C 436/55

Lieta T-10/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. oktobra spriedums – Proof IT/EIGE (Publiski pakalpojumu līgumi – Iepirkuma procedūra – Divās daļās sadalītu pakalpojumu pieprasījums – Ar interneta vietni saistīti pakalpojumi – Pretendenta piedāvājuma noraidīšana – Piešķiršanas kritēriji – Pārskatāmība – Vienlīdzīga attieksme – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Ārpuslīgumiskā atbildība)

40

2018/C 436/56

Lieta T-26/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 17. oktobra spriedums – Jalkh/Parlaments (Privilēģijas un imunitāte – Eiropas Parlamenta loceklis – Lēmums atcelt parlamentāro imunitāti – Saikne ar parlamentārajām funkcijām – Vienlīdzīga attieksme – Tiesiskā drošība – Tiesiskā paļāvība – Imunitātes atcelšanas procedūra – Tiesības uz aizstāvību – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Ārpuslīgumiskā atbildība)

40

2018/C 436/57

Lieta T-27/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 17. oktobra spriedums – Jalkh/Parlaments (Privilēģijas un imunitāte – Eiropas Parlamenta loceklis – Lēmums atcelt parlamentāro imunitāti – Saikne ar parlamentārajām funkcijām – Vienlīdzīga attieksme – Tiesiskā drošība – Tiesiskā paļāvība – Imunitātes atcelšanas procedūra – Tiesības uz aizstāvību – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Ārpuslīgumiskā atbildība)

41

2018/C 436/58

Lieta T-109/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – FCA US/EUIPO – Busbridge (“VIPER”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “VIPER” – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “VIPER” – Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana – Preces, saistībā ar kurām ir izmantota agrākā preču zīme – Agrākas preču zīmes izmantošanas būtiskums – Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. un 3. punkts))

41

2018/C 436/59

Lieta T-164/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 15. oktobra spriedums – Apple and Pear Australia un Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (“WILD PINK”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “WILD PINK” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības un valsts vārdiskas preču zīmes “PINK LADY” – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Pink Lady” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts)

42

2018/C 436/60

Lieta T-171/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. oktobra spriedums – M & K/EUIPO – Genfoot (“KIMIKA”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmēs “KIMIKA” reģistrācijas pieteikums – Agrākā Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “KAMIK” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Faktiska izmantošana – Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts))

43

2018/C 436/61

Lieta T-367/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektriskā pacelšanas kolonna) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlota elektriskā pacelšanas kolonna – Agrāks Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības pamats – Individuāla rakstura neesamība – Informēts lietotājs – Atšķirīga kopējā iespaida neesamība – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants)

44

2018/C 436/62

Lieta T-368/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektriskā pacelšanas kolonna) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlota elektriskā pacelšanas kolonna – Agrāks Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības pamats – Individuāla rakstura neesamība – Informēts lietotājs – Atšķirīga kopējā iespaida neesamība – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants)

44

2018/C 436/63

Lieta T-444/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 15. oktobra spriedums – CompuGroup Medical/EUIPO – Medion (“life coins”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “life coins” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “LIFE” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

45

2018/C 436/64

Lieta T-533/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 18. oktobra spriedums – Next design+produktion/EUIPO – Nanu–Nana Joachim Hoepp (“nuuna”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “nuuna” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “NANU” un “NANU – NANA” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Preču papildināmība – Eiropas Savienības preču zīmes autonomijas un neatkarības principi – Tiesiskuma un labas pārvaldības principi – Tiesiskā drošība)

46

2018/C 436/65

Lieta T-548/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. oktobra spriedums – VF International/EUIPO – Virmani (“ANOKHI”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ANOKHI” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “kipling” – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas attēlo pērtiķa siluetu – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Kaitējums reputācijai – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad Regulas Nr. 2017/1001 8. panta 5. punkts))

46

2018/C 436/66

Lieta T-581/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. oktobra spriedums – Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Četru krustenisku līniju attēlojums) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas ir četru krustenisku līniju attēls, reģistrācijas pieteikums – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas Nr. 207/2009 75. pants un 76. panta 1. punkts (tagad – Regulas Nr. 2017/1001 94. pants un 95. panta 1. punkts) – Apzīmējumu līdzības neesamība – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts)

47

2018/C 436/67

Lieta T-644/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. oktobra spriedums – DNV GL/EUIPO (“Sustainablel”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Sustainablel” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/2001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

48

2018/C 436/68

Lieta T-672/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. oktobra spriedums – Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (aizsargapmale bērnu gultiņai) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlota aizsargapmale bērnu gultiņai) – Nodošanu atklātībā veidojošo faktu pārbaude pēc Apelācijas padomes ierosmes – Funkcionālās turpinātības princips – Nepietiekami pierādījumi, kas norādītu uz nodošanu atklātībā

48

2018/C 436/69

Lieta T-788/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 17. oktobra spriedums – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (“MicroSepar”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MicroSepar” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “SeparSolidaria” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

49

2018/C 436/70

Lieta T-822/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 17. oktobra spriedums – Weber-Stephen Products/EUIPO (“iGrill”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “iGrill” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

50

2018/C 436/71

Lieta T-413/17 INTP: Vispārējās tiesas 2018. gada 2. oktobra rīkojums – Karl Storz/EUIPO (“3D”) (Tiesvedība – Sprieduma interpretācija – Eiropas Savienības preču zīme – Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

50

2018/C 436/72

Lieta T-506/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 4. oktobra rīkojums – Makhlouf/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

51

2018/C 436/73

Lieta T-33/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. oktobra rīkojums – Pracsis un Conceptexpo Project/Komisija un EACEA (Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus – Publiski pakalpojumu līgumi – Administratīva sūdzība Komisijai – Apstiprinošs akts – Termiņš prasības celšanai – Nepārsūdzams akts – Nepieņemamība)

51

2018/C 436/74

Lieta T-549/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. septembrī – Hexal/EMA

52

2018/C 436/75

Lieta T-564/18: Prasība, kas celta 2018. gada 21. septembrī – Bernis u.c./ECB

53

2018/C 436/76

Lieta T-567/18: Prasība, kas celta 2018. gada 21. septembrī – VE/EVTI

54

2018/C 436/77

Lieta T-569/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. septembrī – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (“Kordes’ Rose Monique”)

54

2018/C 436/78

Lieta T-576/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. septembrī – Crédit agricole/ECB

55

2018/C 436/79

Lieta T-577/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. septembrī – Crédit agricole Corporate and Investment Bank/ECB

56

2018/C 436/80

Lieta T-578/18: Prasība, kas celta 2018. gada 25. septembrī – CA Consumer Finance/ECB

56

2018/C 436/81

Lieta T-584/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. septembrī – Ukrselhosprom PCF un Versobank/ECB

57

2018/C 436/82

Lieta T-585/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. septembrī – Şanli/Padome

59

2018/C 436/83

Lieta T-595/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. septembrī – Berliner Stadtwerke/EUIPO (“berlinGas”)

59

2018/C 436/84

Lieta T-602/18: Prasība, kas celta 2018. gada 5. oktobrī – Ayuntamiento de Enguera/Komisija

60

2018/C 436/85

Lieta T-603/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. septembrī – ZE/Parlaments

61

2018/C 436/86

Lieta T-607/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. oktobrī – Essity Hygiene and Health/EUIPO (Lapas attēls)

62

2018/C 436/87

Lieta T-617/18: Prasība, kas celta 2018. gada 12. oktobrī – ZH/ECHA

63

2018/C 436/88

Lieta T-619/18: Prasība, kas celta 2018. gada 15. oktobrī – TUIfly/Komisija

63

2018/C 436/89

Lieta T-613/13: Vispārējās tiesas 2018. gada 8. oktobra rīkojums – alfavet Tierarzneimittel/EUIPO – Millet Innovation (“Epibac”)

64

2018/C 436/90

Lieta T-871/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 3. oktobra rīkojums – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

64

2018/C 436/91

Lieta T-96/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 11. oktobra rīkojums – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (“ZORRO”)

64


LV

 

Top